GYM 101669F - Binary Transformations

GYM 101669F - Binary Transformations


做法:如果不存在一个位置p \((a[p]=1,b[p]=1)\),那么答案就是贪心的先把所有的1,按价值从大到小变为0,所有的0,按价值从小到大变为1。如果存在一些位置p,我们就枚举一开始把多少p转成0,显然价值越大的p越优。现在考虑如何模拟,我们可以用2个set,一个维护一开始要从0变1的数,另一个维护最后要由1变0的数,插入\(O(log n)\),遍历\(O(n)\),总的复杂度\(O(n^2)\)

#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
typedef long long ll;
const int N = 5010;
using namespace std;
int n;
ll c[N], ans, sum;
char a[N], b[N];
bool cmp(ll a,ll b) {return a > b;}
vector<ll> v3;
multiset<ll> tmp1,tmp2;
ll cal(int x) {
  ll ans = 0, ss = sum;
  if(x) tmp1.insert(v3[x-1]),tmp2.insert(v3[x-1]);
  multiset<ll>::iterator it1;
  multiset<ll>::reverse_iterator it2;
  for(it2 = tmp1.rbegin(); it2 != tmp1.rend(); ++it2) {
    ss -= (*it2); ans += ss;
  }
  for(it1 = tmp2.begin(); it1 != tmp2.end(); ++it1) {
    ss += (*it1); ans += ss;
  }
  return ans;
}
int main() {
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%lld",&c[i]);
  scanf(" %s",a+1);
  scanf(" %s",b+1);
  for(int i = 1; i <= n; ++i) {
    if(a[i] != b[i]) {
      if(a[i] == '1' && b[i] == '0') tmp1.insert(c[i]);
      else tmp2.insert(c[i]);
    }
    else if(a[i] == '1' && b[i] == '1') v3.pb(c[i]);
    if(a[i] == '1') sum+=c[i];
  }
  sort(v3.begin(),v3.end(),cmp);
  ans = (ll)(1e18);
  int v3n = v3.size();
  for(int i = 0; i <= v3n; ++i) ans = min(ans,cal(i));
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}

posted @ 2018-09-28 19:22  RRRR_wys  阅读(391)  评论(0编辑  收藏  举报

上去