__libc_csu_init函数的通用gadget

 1 .text:0000000000400840 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
 2 .text:0000000000400840
 3 .text:0000000000400840
 4 .text:0000000000400840         public __libc_csu_init
 5 .text:0000000000400840 __libc_csu_init proc near        ; DATA XREF: _start+16o
 6 .text:0000000000400840         push  r15
 7 .text:0000000000400842         mov   r15d, edi
 8 .text:0000000000400845         push  r14
 9 .text:0000000000400847         mov   r14, rsi
10 .text:000000000040084A         push  r13
11 .text:000000000040084C         mov   r13, rdx
12 .text:000000000040084F         push  r12
13 .text:0000000000400851         lea   r12, __frame_dummy_init_array_entry
14 .text:0000000000400858         push  rbp
15 .text:0000000000400859         lea   rbp, __do_global_dtors_aux_fini_array_entry
16 .text:0000000000400860         push  rbx
17 .text:0000000000400861         sub   rbp, r12
18 .text:0000000000400864         xor   ebx, ebx
19 .text:0000000000400866         sar   rbp, 3
20 .text:000000000040086A         sub   rsp, 8
21 .text:000000000040086E         call  _init_proc
22 .text:0000000000400873         test  rbp, rbp
23 .text:0000000000400876         jz   short loc_400896
24 .text:0000000000400878         nop   dword ptr [rax+rax+00000000h]
25 .text:0000000000400880
26 .text:0000000000400880 loc_400880:               ; CODE XREF: __libc_csu_init+54j
27 .text:0000000000400880         mov   rdx, r13
28 .text:0000000000400883         mov   rsi, r14
29 .text:0000000000400886         mov   edi, r15d
30 .text:0000000000400889         call  qword ptr [r12+rbx*8]
31 .text:000000000040088D         add   rbx, 1
32 .text:0000000000400891         cmp   rbx, rbp
33 .text:0000000000400894         jnz   short loc_400880
34 .text:0000000000400896
35 .text:0000000000400896 loc_400896:               ; CODE XREF: __libc_csu_init+36j
36 .text:0000000000400896         add   rsp, 8
37 .text:000000000040089A         pop   rbx
38 .text:000000000040089B         pop   rbp
39 .text:000000000040089C         pop   r12
40 .text:000000000040089E         pop   r13
41 .text:00000000004008A0         pop   r14
42 .text:00000000004008A2         pop   r15
43 .text:00000000004008A4         retn
44 .text:00000000004008A4 __libc_csu_init endp
45 .text:00000000004008A4
46 .text:00000000004008A4 ; ---------------------------------------------------------------------------

 x64中的前六个参数依次保存在RDI, RSI, RDX, RCX, R8和 R9中

r13   =rdx=arg3

r14   =rsi=arg2

r15d=edi=arg1

r12= call address

这段gadgets用于在X64下进行rop,根本原因是X64使用寄存器传参无法直接用栈进行rop。具体用法如下:

分为两部分使用

1.执行gad1

.text:000000000040089A                 pop     rbx  必须为0
.text:000000000040089B                 pop     rbp  必须为1
.text:000000000040089C                 pop     r12  call!!!!
.text:000000000040089E                
pop     r13  arg3
.text:00000000004008A0               
  pop     r14  arg2
.text:00000000004008A2                 pop     r15  arg1
.text:00000000004008A4                 retn  ——> to gad2

 

2.再执行gad2

.text:0000000000400880                 mov     rdx, r13
.text:0000000000400883                 mov     rsi, r14
.text:0000000000400886                 mov     edi, r15d
.text:0000000000400889                 call    qword ptr [r12+rbx*8] call!!!
.text:000000000040088D                 add     rbx, 1
.text:0000000000400891                 cmp     rbx, rbp
.text:0000000000400894                 jnz     short loc_400880
.text:0000000000400896                 add     rsp, 8
.text:000000000040089A                 pop     rbx
.text:000000000040089B                 pop     rbp
.text:000000000040089C                 pop     r12
.text:000000000040089E                 pop     r13
.text:00000000004008A0                 pop     r14
.text:00000000004008A2                 pop     r15
.text:00000000004008A4                 retn ——> 构造一些垫板(7*8=56byte)就返回了

 

此外还有一个老司机才知道的x64 gadgets,就是 pop rdi,ret的gadgets。这个gadgets还是在这里,但是是由opcode错位产生的。

如上的例子中4008A2、4008A4两句的字节码如下

0x41 0x5f 0xc3

意思是pop r15,ret,但是恰好pop rdi,ret的opcode如下

0x5f 0xc3

因此如果我们指向0x4008A3就可以获得pop rdi,ret的opcode,从而对于单参数函数可以直接获得执行

 

与此类似的,还有0x4008A1处的 pop rsi,pop r15,ret

那么这个有什么用呢?我们知道x64传参顺序是rdi,rsi,rdx,rcx。

所以rsi是第二个参数,我们可以在rop中配合pop rdi,ret来使用pop rsi,pop r15,ret,这样就可以轻松的调用2个参数的函数。

 

综上,我们介绍了x64下利用通用gadgets调用一个参数、两个参数、三个参数函数的方法。

 

posted @ 2016-05-12 22:53  Ox9A82  阅读(4215)  评论(0编辑  收藏  举报