Fork me on GitHub 打赏

《算法图解》第四章笔记与课后练习_快速排序算法

软件环境:Python 3.7.0b4

一、分而治之

工作原理:

 • 找出简单的基线条件;
 • 确定如何缩小问题的规模,使其符合基线条件。

# 4.2
def count(list):
  if list == []:
    return 0
  return 1 + count(list[1:])

# 4.3
def max(list):
  if len(list) == 2:
    return list[0] if list[0] > list[1] else list[1]
  sub_max = max(list[1:])
  return list[0] if list[0] > sub_max else sub_max

 

4.4:二分查找的基线条件是数组只包含一个元素。如果要查找的值与这个元素相同,就找到了!否则说明它不在数组中。递归条件为 把数组分成两半,将其中一半丢弃,并对另一半执行二分查找。

 

二、快速排序

def quicksort(array):
 if len(array) < 2:
  # 基线条件:为空或只包含一个元素的数组是“有序”的
  return array
 else:
  # 递归条件
  pivot = array[0]
  # 由所有小于等于基准值的元素组成的子数组
  less = [i for i in array[1:] if i <= pivot]
  # 由所有大于基准值的元素组成的子数组
  greater = [i for i in array[1:] if i > pivot]
  return quicksort(less) + [pivot] + quicksort(greater)

print(quicksort([10, 5, 2, 3])) # 需排序的数组

 

 

三、小结

 • 分治法是将问题逐步分解。使用分治法处理列表时,基线条件很可能是空数组或只包含一个元素的数组。
 • 实现快速排序时,请随机地选择用作基准值的元素。快速排序的平均运行时间为O(nlog n)。

 

posted @ 2018-05-12 18:27  Zoctopus_Zhang  阅读(...)  评论(...编辑  收藏
// function btn_donateClick() { var DivPopup = document.getElementById('Div_popup'); var DivMasklayer = document.getElementById('div_masklayer'); DivMasklayer.style.display = 'block'; DivPopup.style.display = 'block'; var h = Div_popup.clientHeight; with (Div_popup.style) { marginTop = -h / 2 + 'px'; } } function MasklayerClick() { var masklayer = document.getElementById('div_masklayer'); var divImg = document.getElementById("Div_popup"); masklayer.style.display = "none"; divImg.style.display = "none"; } setTimeout( function () { document.getElementById('div_masklayer').onclick = MasklayerClick; document.getElementById('btn_donate').onclick = btn_donateClick; var a_gzw = document.getElementById("guanzhuwo"); a_gzw.href = "javascript:void(0);"; $("#guanzhuwo").attr("onclick","follow('33513f9f-ba13-e011-ac81-842b2b196315');"); }, 900);