BZOJ1433: [ZJOI2009]假期的宿舍

【传送门:BZOJ1433


简要题意:

 有n个人,给出一个关系图,表示人与人之间的认识关系,其中有若干个学生,每个学生在学校宿舍里都有一张床

 有一次放假,有些学生要回家,有些不回家,留在宿舍,那些不回家的学生会把自己认识的人(不一定是学生)带到学校来住,每个人都只会睡在自己直接认识的人的床上,请问是否能够将所有人都有地方住(回家的学生回家了,就相当于有地方住了)


题解:

 很显然,二分图匹配

 将除了回家的学生的所有人,往这些人所认识所有学生连边(相当于向床连边),而不回家的学生也要向自己的床连边(怎么可能自己都不能睡自己的床)

 然后跑二分图匹配就行了


参考代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<algorithm>
using namespace std;
int v[51],b[51];
struct node
{
  int x,y,next;
}a[3100];int len,last[51];
void ins(int x,int y)
{
  len++;
  a[len].x=x;a[len].y=y;
  a[len].next=last[x];last[x]=len;
}
int match[110];
int bk[110];
bool findmuniu(int x,int t)
{
  for(int k=last[x];k;k=a[k].next)
  {
    int y=a[k].y;
    if(bk[y]!=t)
    {
      bk[y]=t;
      if(match[y]==0||findmuniu(match[y],t)==true)
      {
        match[y]=x;
        return true;
      }
    }
  }
  return false;
}
int main()
{
  int T;
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&v[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&b[i]);
    len=0;memset(last,0,sizeof(last));
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=n;j++)
      {
        int x;
        scanf("%d",&x);
        if(x==1||i==j)
        {
          if(v[i]==1&&b[i]==1) continue;
          if(v[j]==1) ins(i,j+n);
        }
      }
    }
    memset(match,0,sizeof(match));
    memset(bk,0,sizeof(bk));
    bool bz=false;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(v[i]==0||(v[i]==1&&b[i]==0))
      {
        if(findmuniu(i,i)==false)
        {
          printf("T_T\n");bz=true;
          break;
        }
      }
    }
    if(bz==false) printf("^_^\n");
  }
  return 0;
}

 

posted @ 2017-12-22 20:09  Star_Feel  阅读(189)  评论(0编辑  收藏  举报