bzoj 2151 种树——贪心+后悔

题目:https://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2151

似乎是半年+前讲过的。(然而看到的时候却不会了)

考虑贪心,限制就是不能选两边的。如果选了最大的又要反悔,一定不可能是要只选旁边的一个,而是把两个都选了;

所以选了这个以后,把两边的打上标记表示不能选,往堆里加入一个值为 两边的值-自己的值 的元素表示反悔选择即可。

维护两边是谁,自己用了链表。也许这就是自己很慢的原因?

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
const int N=2e5+5;
int n,m,a[N<<1],tot,ans,pr[N<<1],nt[N<<1];
bool vis[N<<1];
struct cmp{
 bool operator() (int u,int v)
 {
  return a[u]<a[v];
 }
};
priority_queue<int,vector<int>,cmp> q;
int rdn()
{
 int ret=0;bool fx=1;char ch=getchar();
 while(ch>'9'||ch<'0'){if(ch=='-')fx=0;ch=getchar();}
 while(ch>='0'&&ch<='9') ret=(ret<<3)+(ret<<1)+ch-'0',ch=getchar();
 return fx?ret:-ret;
}
int main()
{
 n=rdn(); m=rdn(); tot=n;
 for(int i=1;i<=n;i++)
  {
   a[i]=rdn();q.push(i);
   pr[i]=i-1;nt[i]=i+1;
  }
 if(m>(n>>1)){puts("Error!");return 0;}
 pr[1]=n; nt[n]=1;
 for(int i=1,x,y,k;i<=m;i++)
  {
   k=q.top(); q.pop();
   while(vis[k])k=q.top(),q.pop();
   ans+=a[k]; x=pr[k]; y=nt[k];
   a[++tot]=a[x]+a[y]-a[k]; q.push(tot);
   vis[x]=1; vis[y]=1;
   nt[pr[x]]=tot; pr[tot]=pr[x];
   pr[nt[y]]=tot; nt[tot]=nt[y];
  }
 printf("%d\n",ans);
 return 0;
}

 

posted on 2018-10-19 17:55  Narh  阅读(120)  评论(0编辑  收藏  举报

导航