「ZJOI2014」力

题目链接:Click here

Solution:

把式子拿下来

\[E_k=\sum_{i=1}^{k-1} {q_i \over (k-i)^2} -\sum_{i=k+1} ^ n {q_i \over (i-k)^2} \]

构造一个生成函数\(C(x)=\sum_{i=1}^n {1 \over i^2} x^i\),那么式子就变成了这样

\[E_k=\sum_{i=1}^{k-1} q_i C_{k-i} -\sum_{i=k+1} ^ n q_i C_{i-k} \]

我们把\(q(x)\,\,reverse\)一下,得到新的多项式\(p(x)\),那么式子就是这个样子的了

\[E_k=\sum_{i=1}^{k-1} q_i C_{k-i} -\sum_{i=k+1} ^ n p_{n-i+1} C_{i-k} \]

可以发现,两项都是卷积的形式,令\(A=q\times C\)\(B=p\times C\),则\(E_k=A_k-B_{n-k+1}\)

于是直接上\(FTT\)即可,时间复杂度\(O(n \log n)\)

Code:

#include<bits/stdc++.h>
#define Pi acos(-1.0)
using namespace std;
const int N=4e5+11;
int n,m,k,len=1,tim,p[N];
struct Complex{double x,y;}a[N],b[N],c[N];
Complex operator + (Complex A,Complex B){return (Complex){A.x+B.x,A.y+B.y};}
Complex operator - (Complex A,Complex B){return (Complex){A.x-B.x,A.y-B.y};}
Complex operator * (Complex A,Complex B){return (Complex){A.x*B.x-A.y*B.y,A.x*B.y+A.y*B.x};}
int read(){
  int x=0,f=1;char ch=getchar();
  while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-f;ch=getchar();}
  while(isdigit(ch)){x=x*10+ch-48;ch=getchar();}
  return x*f;
}
void FFT(Complex *v,int flag){
  for(int i=0;i<len;i++)
    if(i<p[i]) swap(v[i],v[p[i]]);
  for(int l=2;l<=len;l<<=1){
    Complex wn=(Complex){cos(flag*2*Pi/l),sin(flag*2*Pi/l)};
    for(int st=0;st<len;st+=l){
      Complex w=(Complex){1,0};
      for(int u=st;u<st+(l>>1);u++,w=w*wn){
        Complex x=v[u],y=w*v[u+(l>>1)];
        v[u]=x+y;v[u+(l>>1)]=x-y;
      }  
    }
  }
}
signed main(){
  n=read();++n;
  for(int i=1;i<n;i++) scanf("%lf",&a[i].x);
  for(int i=1;i<n;i++) b[i].x=a[n-i].x;
  for(int i=1;i<n;i++) c[i].x=(double)1.0/(double)i/(double)i;
  while(len<=max(n,m)*2) len=len<<1,++tim;
  for(int i=0;i<len;i++)
    p[i]=(p[i>>1]>>1)|((i&1)<<(tim-1));
  FFT(a,1);FFT(b,1);FFT(c,1);
  for(int i=0;i<len;i++) a[i]=a[i]*c[i],b[i]=b[i]*c[i];
  FFT(a,-1);FFT(b,-1);
  for(int i=0;i<len;i++) a[i].x=a[i].x/len,b[i].x=b[i].x/len;
  for(int i=1;i<n;i++) printf("%lf\n",a[i].x-b[n-i].x);
  return 0;
}

posted @ 2020-01-29 11:39  DQY_dqy  阅读(114)  评论(0编辑  收藏  举报