Luogu P4139 上帝与集合的正确用法

题目链接:Click here

Solution:

这道题就考你会不会扩展欧拉定理,根据扩展欧拉定理可知

\[a^b \equiv a^{(b\,mod\,\varphi(p))+\varphi(p)} \,(mod\,p),b>\varphi(p) \]

本题利用扩展欧拉定理,显然可得一个递归式,边界条件是\(\varphi(p)=1\)

线筛预处理\(\varphi(n)\)即可

Code:

#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N=1e7+11;
bool vis[N];
int Mod,cnt,ans,p[N],phi[N];
int read(){
	int x=0,f=1;char ch=getchar();
	while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-f;ch=getchar();}
	while(isdigit(ch)){x=x*10+ch-48;ch=getchar();}
	return x*f;
}
int qpow(int a,int b,int mod){
  int re=1;
  while(b){
    if(b&1) re=re*a%mod;
    b>>=1;a=a*a%mod;
  }return re%mod;
}
void prepare(){
  phi[1]=1;
  for(int i=2;i<N;i++){
    if(!vis[i]) p[++cnt]=i,phi[i]=i-1;
    for(int j=1;j<=cnt&&i*p[j]<N;j++){
      vis[i*p[j]]=1;
      if(i%p[j]==0){
        phi[i*p[j]]=phi[i]*p[j];
        break;
      }
      phi[i*p[j]]=phi[i]*phi[p[j]];
    }
  }
}
int calc(int mod){
  if(mod==1) return 0;
  return qpow(2,calc(phi[mod])+phi[mod],mod);
}
signed main(){
  prepare();
  int t=read();
  while(t--){
    Mod=read();
    printf("%lld\n",calc(Mod));
  }
  return 0;
}

posted @ 2019-12-17 23:02  DQY_dqy  阅读(124)  评论(0编辑  收藏  举报