BUUCTF--SimpleRev

测试文件:https://buuoj.cn/files/7458c5c0ce999ac491df13cf7a7ed9f1/SimpleRev?token=eyJ0ZWFtX2lkIjpudWxsLCJ1c2VyX2lkIjoxOTAzLCJmaWxlX2lkIjoyNDN9.XXnIgg.L-8ifBkOTka-7o-QXZDkKNm77x4

 

1.准备

获取信息

 1. 64位文件

 

2.IDA打开

将main函数反编译为C代码

 1 int __cdecl __noreturn main(int argc, const char **argv, const char **envp)
 2 {
 3  int v3; // eax
 4  char v4; // [rsp+Fh] [rbp-1h]
 5 
 6  while ( 1 )
 7  {
 8   while ( 1 )
 9   {
10    printf("Welcome to CTF game!\nPlease input d/D to start or input q/Q to quit this program: ", argv, envp);
11    v4 = getchar();
12    if ( v4 != 'd' && v4 != 'D' )
13     break;
14    Decry();
15   }
16   if ( v4 == 'q' || v4 == 'Q' )
17    Exit();
18   puts("Input fault format!");
19   v3 = getchar();
20   putchar(v3);
21  }
22 }

 

3.代码分析

很明显,这道题的关键在于Decry()

 1 unsigned __int64 Decry()
 2 {
 3  char v1; // [rsp+Fh] [rbp-51h]
 4  int v2; // [rsp+10h] [rbp-50h]
 5  int v3; // [rsp+14h] [rbp-4Ch]
 6  int i; // [rsp+18h] [rbp-48h]
 7  int v5; // [rsp+1Ch] [rbp-44h]
 8  char src[8]; // [rsp+20h] [rbp-40h]
 9  __int64 v7; // [rsp+28h] [rbp-38h]
10  int v8; // [rsp+30h] [rbp-30h]
11  __int64 v9; // [rsp+40h] [rbp-20h]
12  __int64 v10; // [rsp+48h] [rbp-18h]
13  int v11; // [rsp+50h] [rbp-10h]
14  unsigned __int64 v12; // [rsp+58h] [rbp-8h]
15 
16  v12 = __readfsqword(0x28u);
17  *(_QWORD *)src = 'SLCDN';
18  v7 = 0LL;
19  v8 = 0;
20  v9 = 'wodah';
21  v10 = 0LL;
22  v11 = 0;
23  text = join(key3, (const char *)&v9);     // text = 'killshadow'
24  strcpy(key, key1);
25  strcat(key, src);               // key = 'ADSFKNDCLS'
26  v2 = 0;
27  v3 = 0;
28  getchar();
29  v5 = strlen(key);               // v5 = 10
30  for ( i = 0; i < v5; ++i )
31  {
32   if ( key[v3 % v5] > 64 && key[v3 % v5] <= 90 )// key = 'adsfkndcls'
33    key[i] = key[v3 % v5] + 32;
34   ++v3;
35  }
36  printf("Please input your flag:", src);
37  while ( 1 )
38  {
39   v1 = getchar();
40   if ( v1 == 10 )
41    break;
42   if ( v1 == 32 )
43   {
44    ++v2;
45   }
46   else
47   {
48    if ( v1 <= 96 || v1 > 122 )
49    {
50     if ( v1 > 64 && v1 <= 90 )       // 大写字母
51      str2[v2] = (v1 - 39 - key[v3++ % v5] + 97) % 26 + 97;
52    }
53    else                   // 小写字母
54    {
55     str2[v2] = (v1 - 39 - key[v3++ % v5] + 97) % 26 + 97;
56    }
57    if ( !(v3 % v5) )
58     putchar(' ');
59    ++v2;
60   }
61  }
62  if ( !strcmp(text, str2) )
63   puts("Congratulation!\n");
64  else
65   puts("Try again!\n");
66  return __readfsqword(0x28u) ^ v12;
67 }

转换成可以运行的C代码是

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 
 3 #pragma warning(disable:4996)
 4 
 5 int main(void)
 6 {
 7   int i, j, n = 0, v5 = 10, v3 = 0, v2 = 0;
 8   char v1;
 9   char flag[11] = { 0 };
10   char str2[104] = { 0 };
11   char key[] = "ADSFKNDCLS";
12   char text[] = "killshadow";
13 
14 
15   for (i = 0; i < v5; ++i)
16   {
17     if (key[v3 % v5] > 64 && key[v3 % v5] <= 90)
18       key[i] = key[v3 % v5] + 32;
19     ++v3;
20   }
21   printf("Please input your flag:");
22   while (1)
23   {
24     v1 = getchar();
25     printf("v1:%c\nv2:%d\n\n", v1, v2);
26     if (v1 == 10) {
27       printf("进入1\n");
28       break;
29     }
30     if (v1 == 32)
31     {
32       printf("进入2\n");
33       ++v2;
34     }
35     else
36     {
37       if (v1 <= 96 || v1 > 122)
38       {
39         if (v1 > 64 && v1 <= 90) {
40           str2[v2] = (v1 - 39 - key[v3++ % v5] + 97) % 26 + 97;
41           printf("计算1\n");
42         }
43       }
44       else
45       {
46         str2[v2] = (v1 - 39 - key[v3++ % v5] + 97) % 26 + 97;
47         printf("计算1\n");
48       }
49       if (!(v3 % v5))
50         putchar(' ');
51       ++v2;
52     }
53   }
54   if (!strcmp(text, str2))
55     puts("Congratulation!\n");
56   else {
57     printf("str2:%s\n", str2);
58     puts("Try again!\n");
59   }
60 
61   system("PAUSE");
62   return 0;
63 }
View Code

 

第30~35行代码的实际作用是将大写字母转换为小写。

 

第37~61行代码实际上就是遍历输入的字符(flag),进行str2[v2] = (v1 - 39 - key[v3++ % v5] + 97) % 26 + 97;运算,最后与text比较。

因此我们只要反向就能求出输入的v1

 

4.程序获取flag

#include <bits/stdc++.h>

#pragma warning(disable:4996)

int main(void)
{
  int i, j, n = 0, v5 = 10, v3 = 0, v2 = 0;
  char v1;
  char flag[11] = { 0 };
  char str2[104] = { 0 };
  char key[] = "ADSFKNDCLS";
  char text[] = "killshadow";


  for (i = 0; i < v5; ++i)
  {
    if (key[v3 % v5] > 64 && key[v3 % v5] <= 90)
      key[i] = key[v3 % v5] + 32;
    ++v3;
  }
  for (j = 0; j < 10; ++j) {
    for (v2 = 0; v2 < 10; ++v2) {
      v1 = text[v2] - 97 + 26 * j - 97 + key[v3++ % v5] + 39;
      if ((v1 >= 65 && v1 <= 90) || (v1 >= 97 && v1 <= 122)) {
        flag[v2] = v1;
        if (++n == 10) {
          printf("%s\n", flag);
          system("PAUSE");
          return 0;
        }
      }
    }
  }

  system("PAUSE");
  return 0;
}

 

5.get flag!

flag{KLDQCUDFZO}

 

posted @ 2019-09-12 12:40  Hk_Mayfly  阅读(...)  评论(...编辑  收藏
QQ