【BZOJ4652】循环之美(NOI2016)-杜教筛

测试地址:循环之美
做法:本题需要用到杜教筛。
首先,思考一下纯循环小数这个条件有什么意义。注意到,如果一个数w的循环节长度为x,那么我们用kxw减去w可以得到一个整数u,那么w就可以表示成ukx1,注意到分数能表达成这种形式是满足题目条件的充要条件,那么条件就变成一个分数能不能表示成这种形式,也就是存不存在分母w|kx1x1的情况。
注意到w|kx1,也就意味着kxmodw=1,注意到这个东西可能成立当且仅当gcd(w,k)=1,即w,k互质,那么我们就把题目条件转化成了一个可以列式的条件了。
综上所述,这题要求的式子就是:
ans=i=1nj=1m[gcd(i,j)=1][gcd(j,k)=1]
接下来有几种推式子的方法,由于我太菜了,只会比较简单的不能通过全部测试点的方法(在BZOJ的总时限下勉强能过),推法如下:
常规把[gcd(j,k)=1]处理掉,得到:
ans=d|kμ(d)i=1nd|j[gcd(i,j)=1]
把用jd替换j,得:
ans=d|kμ(d)i=1nj=1md[gcd(i,j)=1][gcd(i,d)=1]
我们发现后面式子的形式和我们一开始列出的式子非常相似,那么我们令ans=g(n,m,k),那么有:
g(n,m,k)=d|kμ(d)g(md,n,d)
边界为g(0,m,k)=g(n,0,k)=0,而g(n,m,1)=i=1nj=1m[gcd(i,j)=1]这个式子我们在其他题目里推了好多遍了,直接杜教筛处理即可,这样我们就可以递归计算ans了。这个方法可以拿到很高的分数:92分,但不幸的是,由于这个方法不是很优或者本人太菜,这里给的代码并不能过最大的两个点,有待学习。
以下是本人代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll hashsiz=7000003;
ll n,m,k,limit;
ll prime[1100010],mu[1100010],summu[1100010];
ll hashlist[7000010]={0},hashval[7000010],inhashlist=0;
bool vis[1100010]={0};

void calc_mu()
{
  mu[1]=1;
  prime[0]=0;
  for(ll i=2;i<=limit;i++)
  {
    if (!vis[i])
    {
      prime[++prime[0]]=i;
      mu[i]=-1;
    }
    for(ll j=1;j<=prime[0]&&i*prime[j]<=limit;j++)
    {
      vis[i*prime[j]]=1;
      if (i%prime[j]==0)
      {
        mu[i*prime[j]]=0;
        break;
      }
      mu[i*prime[j]]=-mu[i];
    }
  }
  summu[0]=0;
  for(int i=1;i<=limit;i++)
    summu[i]=summu[i-1]+mu[i];
}

ll hashfind(ll x)
{
  ll pos=x%hashsiz;
  while(hashlist[pos]&&hashlist[pos]!=x)
  {
    pos++;
    if (pos>=hashsiz) pos-=hashsiz;
  }
  if (hashlist[pos]==x) return pos;
  else return -1;
}

void hashinsert(ll x,ll val)
{
  if (inhashlist>=hashsiz) return;
  inhashlist++;
  ll pos=x%hashsiz;
  while(hashlist[pos]&&hashlist[pos]!=x)
  {
    pos++;
    if (pos>=hashsiz) pos-=hashsiz;
  }
  hashlist[pos]=x;
  hashval[pos]=val;
}

ll sum_mu(ll n)
{
  if (n<=limit) return summu[n];
  int pos=hashfind(n);
  if (pos!=-1) return hashval[pos];
  ll ans=1;
  for(ll i=n;i>=2;i=n/(n/i+1))
  {
    ll l=max(n/(n/i+1)+1,2ll),r=i;
    ans-=(r-l+1)*sum_mu(n/i);
  }
  hashinsert(n,ans);
  return ans;
}

ll sum(ll n,ll m)
{
  ll ans=0;
  for(ll i=min(n,m);i>=1;i=max(n/(n/i+1),m/(m/i+1)))
  {
    ll l=max(n/(n/i+1),m/(m/i+1))+1,r=i;
    ans+=(sum_mu(r)-sum_mu(l-1))*(n/i)*(m/i);
  }
  return ans;
}

ll calc(ll n,ll m,ll k)
{
  ll ans=0;
  if (!n||!m) return 0;
  if (k==1) return sum(n,m);
  for(ll i=1;i*i<=k;i++)
    if (k%i==0)
    {
      ans+=mu[i]*calc(m/i,n,i);
      if (i*i!=k) ans+=mu[k/i]*calc(m/(k/i),n,k/i);
    }
  return ans;
}

int main()
{
  scanf("%lld%lld%lld",&n,&m,&k);
  limit=1;
  while(limit*limit*limit<=max(n,m)) limit++;
  limit*=limit;
  limit=max(limit,k);
  calc_mu();
  printf("%lld",calc(n,m,k));

  return 0;
}
posted @ 2018-05-08 21:02  Maxwei_wzj  阅读(88)  评论(0编辑  收藏  举报