写时拷贝(Copy On Write)方案详解

本文旨在通过对 写时拷贝 的四个方案(Copy On Write)分析,让大家明白写时拷贝的实现及原理。

关于浅拷贝与深拷贝,我在之前的博客中已经阐述过了 

浅拷贝容易出现指针悬挂的问题,深拷贝效率低,但是我们可以应用引用计数来解决浅拷贝中多次析构的问题,写时拷贝也就应运而生了。

首先要清楚写时拷贝是利用浅拷贝来解决问题!!

方案一

class String
{
private:
  char* _str;
  int _refCount;
};

方案一最不靠谱,它将用作计数的整形变量_refCount定义为类的私有成员变量,任何一个对象都有它自己的成员变量_refCount,它们互不影响,难以维护。只要拷贝出了对象,_refCount大于了0,每个对象在调用自己的析构函数时--_refCount不等于0,那么它们指向的那块内存都将得不到释放,无法达到我们要的效果。

spacer.gif

//以下是对方案一的简单实现,大家可以结合上图感受到方案一的缺陷
 
class String
{
public:
  String(char* str = "")  //不能strlen(NULL)
    :_refCount(0)
  {
    _str = new char[strlen( str) + 1];
    strcpy(_str, str);
    _refCount++;
  }
  String(String &s)
    :_refCount( s._refCount)   
  {
    _str = s._str;
    _refCount++;
    s._refCount = _refCount;
    
    //这里虽然可以让两个对象的_refCount相等,
    //但如果超过两个对象的_str指针都指向同一块内存时,
    //就无法让所有对象的_refCount都保持一致
    //这是方案一的缺陷之一
  }
  ~String()
  {
    if (--_refCount == 0)
    {
      delete[] _str;
      _str = NULL;
      cout << "~String " << endl;
    }
  }
  friend ostream& operator<<( ostream& output, const String &s);
private:
  char* _str;
  int _refCount;
};
ostream& operator<<( ostream& output, const String & s)
{
  output << s._str;
  return output;
}
void Test()
{
  String s1("aaa");
  String s2(s1);
  String s3(s2);
  cout << s1 << endl;
  cout << s2 << endl;
  cout << s3 << endl;
} 

方案二

class String
{
private:
  char* _str;
  static int count;
};

设置了一个静态整形变量来计算指向一块内存的指针的数量,每析构一次减1,直到它等于0(也就是没有指针在指向它的时候)再去释放那块内存,看似可行,其实不然!

这个方案只适用于只调用一次构造函数、只有一块内存的情形,如果多次调用构造函数构造对象,新构造的对象照样会改变count的值,那么以前的内存无法释放会造成内存泄漏。

 

结合上图和下面的代码,我们可以清楚地看到该方案相比方案一的改善,以及缺陷

class String
{
public:
  String(char* str = "")  //不能strlen(NULL)
  {
    _str = new char[strlen( str) + 1];
    strcpy(_str, str);
 
    count++;
  }
  String(const String &s)
  {
    _str = s._str;
    count++;
    
  }
  String& operator=( String& s) 
  {
    _str = s._str;
    count++;
    return *this;
  }
  ~String()
  {
    if (--count == 0)
    {
      delete[] _str;
      _str = NULL;
      cout << "~String " << endl;
    }
  }
  friend ostream& operator<<( ostream& output, const String &s);
  friend istream& operator>>( istream& input, const String &s);
private:
  char* _str;
  static int count;
};

int String::count = 0;   //初始化count
void Test()  //用例测试
{
  String s1("abcdefg");
  String s2(s1);
  String s3;
  s3 = s2;
  cout << s1 << endl;
  cout << s2 << endl;
  cout << s3 << endl;
 
  String s4("opqrst");
  String s5(s4);
  String s6 (s5);
  s6 = s4;
  cout << s4 << endl;
  cout << s5 << endl;
  cout << s6 << endl; 
}

方案三

问题的关键是,我们不是要为每一个对象建立一个引用计数,而是要每一块内存设置一个引用计数,只有这样才方便我们去维护。当指向这块内存的指针数为0时,再去释放它!

class String
{
  private:
        char* _str;
        int* _refCount;   
};

方案三设置了一个int型的指针变量用来引用计数,每份内存空间对应一个引用计数,而不是每个对象对应一个引用计数,而且内存之间的引用计数互不影响,不会出现方案一和方案二出现的问题。

1.在实现赋值运算符重载时要谨慎,不要遇到下图的情形

 s1指向内存1,s2指向内存2,利用s2拷贝出的对象s3也指向内存块2,这时候内存块1的引用计数等于1 ,内存块2的引用计数等于2。一切似乎都很正常,但是调用赋值运算符重载执行语句:s2=s1后,错误慢慢显现出来了。将s2指向内存1 并把内存1 的引用计数加1,这理所当然,但是不能把s2原本指向的空间直接delete,s3还指向内存2着呢!这里千万在释放一块空间前,对指向这块内存的引用计数进行检查,当引用计数为0的时候再去释放,否则只做减引用计数就行。

 //错误代码
String& operator=(String& s) { if (_str!= s._str) { delete[] _str; delete _refCount; _str = s._str; _refCount = s._refCount; (*_refCount)++; } return *this; } 

2.改变字符串的某个字符时要谨慎,不要遇到类似下图所遇到的问题。

如果多个对象都指向同一块内存,那么只要一个对象改变了这块内存的内容,那所有的对象都被改变了!!

如下图:当s1和s2都指向内存块1,s3经过赋值运算符重载后也指向内存块1,现在s2如果对字符串进行修改后,所有指向内存块1 的指针指向的内容都会被改变!

可以用下图的形式改善这种问题:新设置一块内存来存要改变的对象,这样就不会影响其他的对象了

案例3我画的图较多,方便大家结合代码去理解 

//案例三
class String { public: String(char* str = "") //不能strlen(NULL) { _refCount = new int(1); //给_refCount开辟空间,并赋初值1 _size = strlen(str); _capacity = _size + 1; _str = new char[strlen(str) + 1]; strcpy(_str, str); } String(const String &s) { _refCount = s._refCount; _str = s._str; _size = strlen(s._str); _capacity = _size + 1; (*_refCount)++; //拷贝一次_refCount都要加1 } //要考虑是s1=s2时,s1原先不为空的情况,要先释放原内存 //如果要释放原内存时,要考虑它的_refCount减1后是否为0,为零再释放,否则其它对象指针无法再访问这片空间 String& operator=(String& s) { if (_str!= s._str) { _size = strlen(s._str); _capacity = _size + 1; if (--(*_refCount) == 0) { delete[] _str; delete _refCount; } _str = s._str; _refCount = s._refCount; (*_refCount)++; } return *this; }
//如果修改了字符串的内容,那所有指向这块内存的对象指针的内容间接被改变 //如果还有其它指针指向这块内存,我们可以从堆上重新开辟一块内存空间, //把原字符串拷贝过来 //再去改变它的内容,就不会产生链式反应 // 1.减引用计数 2.拷贝 3.创建新的引用计数 char& String::operator[](const size_t index) //参考深拷贝 { if (*_refCount==1) { return *(_str + index); } else { --(*_refCount); char* tmp = new char[strlen(_str)+1]; strcpy(tmp, _str); _str = tmp; _refCount = new int(1); return *(_str+index); } } ~String() { if (--(*_refCount)== 0) //当_refCount=0的时候就释放内存 { delete[] _str; delete _refCount; _str = NULL; cout << "~String " << endl; } _size = 0; _capacity = 0; } friend ostream& operator<<(ostream& output, const String &s); friend istream& operator>>(istream& input, const String &s); private: char* _str; //指向字符串的指针 size_t _size; //字符串大小 size_t _capacity; //容量 int* _refCount; //计数指针 }; ostream& operator<<(ostream& output, const String &s) { output << s._str; return output; } istream& operator>>(istream& input, const String &s) { input >> s._str; return input; } void Test() //用例测试 { String s1("abcdefg"); String s2(s1); String s3; s3 = s2; cout << s1 << endl; cout << s2 << endl; cout << s3 << endl; s2[3] = '0'; cout << s1 << endl; cout << s2 << endl; cout << s3 << endl; } 

方案四

class String
{
  private:
      char* _str;
};

 wKiom1b03ZmQGBzTAAAhoeram48598.png

方案四与方案三类似。方案四把用来计数的整型指针变量放在所开辟的内存空间的首部。

用*((int*)_str)就能取得计数值

class String
{
public:
      String(char * str = "" )  //不能strlen(NULL)
      {
          _str = new char[strlen( str) + 5];
          _str += 4;
          strcpy(_str, str);
          GetRefCount(_str) = 1;
      }
      String(const String &s)
      {
          _str = s._str;
          ++GetRefCount(_str);
      }
 
      //要考虑是s1=s2时,s1原先不为空的情况,要先释放原内存
      //如果要释放原内存时,要考虑它的_refCount减1后是否为0,
      //为零再释放,否则其它对象指针无法再访问这片空间
      String& operator=(String& s)
      {
          if (this != &s )
          {
               if (GetRefCount(_str ) == 1)
               {
                    delete (_str-4);
                    _str = s._str;
                    ++GetRefCount(_str );
               }
               else
               {
                    --GetRefCount(_str );
                    _str = s._str;
                    ++GetRefCount(_str );
               }
          }
          return *this ;
      }
      //如果修改了字符串的内容,那所有指向这块内存的对象指针的内容间接被改变
      //如果还有其它指针指向这块内存,我们可以从堆上重新开辟一块内存空间,
      //把原字符串拷贝过来.
      //再去改变它的内容,就不会产生链式反应
      
     
      char& String ::operator[](const size_t index ) //深拷贝   
      {
          
               if (GetRefCount(_str) == 1)
               {
                    return _str[index ];
               }
               else
               {
                    // 1.减引用计数
                    --GetRefCount(_str );
                    // 2.拷贝   3.创建新的引用计数
                    char* tmp = new char [strlen(_str) + 5];  
                   *((int *)tmp) = 1;
                    tmp += 4;
                    strcpy(tmp, _str);
                    _str = tmp;
                    return _str[index ];
               }
      }
 
      int& GetRefCount(char* ptr)  //获取引用计数(隐式内联函数)
      {
          return *((int *)(ptr -4));
      }
      ~String()
      {
          if (--GetRefCount(_str) == 0)
          {
               cout << "~String" << endl;
               delete[] (_str-4);       
          }
      
      }
      friend ostream& operator<<( ostream& output, const String &s);
      friend istream& operator>>( istream& input, const String &s);
private:
      char* _str;
 
};
 
 
ostream& operator<<(ostream& output, const String &s)
{
      output << s._str;
      return output;
}
istream& operator>>(istream& input, const String &s)
{
      input >> s._str;
      return input;
}
 
void Test() //用例测试
{
      String s1("abcdefg" );
      String s2(s1);
      String s3;
      s3 = s2;
      cout << s1 << endl;
      cout << s2 << endl;
      cout << s3 << endl;
      s2[3] = '0';
      cout << s1 << endl;
      cout << s2 << endl;
      cout << s3 << endl;
} 
posted @ 2016-04-17 12:10  ProLyn  阅读(3128)  评论(0编辑  收藏  举报