a foreign key constraint fails

可能由两种原因导致:
1、设置的外键和对应的另一个表的主键值不匹配。
解决方法:
找出不匹配的值修改。
或者清空两表数据。

2、字符集和排序规则的差异引起

如果确认外键和主键一致,使用如下方式解决:

 代码前段插入:

SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT;
SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS;
SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION;
SET NAMES utf8;
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';

SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0;

代码后段插入:

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT;
SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS;

SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION;

SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES;

最后执行语句;

 

 

posted @ 2019-04-13 15:18  lwping  阅读(13541)  评论(0编辑  收藏  举报