bzoj1597 [Usaco2008 Mar]土地购买

题目描述

题解:

我们可以考虑这样一种情况,有一块$10*10$的土地,还有一块$1*1$的土地。

当然将$1*1$的土地合到$10*10$的土地中了。

所以我们可以先按土地$x$值从大到小排序,然后从前向后扫一边,只将不会被完全覆盖的放到处理的集合里。

这样就可以$dp$了。

有$$dp[i]=min(dp[j-1]+x[j]*y[i])$$

然后$$dp[j-1]=y[i]*(-x[j])+dp[i]$$

我们就可以进行开心的斜率优化了。

代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define N 50050
#define ll long long
inline ll rd()
{
  ll f=1,c=0;char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){c=10*c+ch-'0';ch=getchar();}
  return f*c;
}
ll n,m;
struct Pair
{
  ll a,b;
}p0[N],p[N];
bool cmp(Pair x,Pair y)
{
  if(x.a!=y.a)return x.a>y.a;
  return x.b>y.b;
}
ll dp[N];
struct wsx
{
  ll x,y;
  wsx(){}
  wsx(ll x,ll y):x(x),y(y){}
}sta[N];
double slop(wsx a,wsx b)
{
  return (double)(a.y-b.y)/(a.x-b.x);
}
int tl;
int fd(ll k)
{
  int l=1,r=tl-1,ans=tl;
  while(l<=r)
  {
    int mid = (l+r)>>1;
    if((sta[mid+1].y-sta[mid].y)>k*(sta[mid+1].x-sta[mid].x))
    {
      ans = mid;
      r = mid-1;
    }else l = mid+1;
  }
  return ans;
}
int main()
{
// freopen("tt.in","r",stdin);
  n = rd();
  for(int i=1;i<=n;i++)
    p0[i].a=rd(),p0[i].b=rd();
  sort(p0+1,p0+1+n,cmp);
  ll max_b = -1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(p0[i].b>max_b)
    {
      max_b = p0[i].b;
      p[++m] = p0[i];
    }
  }
  sta[++tl] = wsx(-p[1].a,0);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int now = fd(p[i].b);
    dp[i] = sta[now].y - sta[now].x*p[i].b;
    wsx tmp = wsx(-p[i+1].a,dp[i]);
    while(tl>=1&&slop(sta[tl],sta[tl-1])>=slop(sta[tl],tmp))tl--;
    sta[++tl]=tmp;
  }
  printf("%lld\n",dp[m]);
  return 0;
}

 

posted @ 2019-01-04 09:44  LiGuanlin  阅读(104)  评论(0编辑  收藏  举报