04 RDD编程练习

一、filter,map,flatmap练习:

1.读文本文件生成RDD lines

2.将一行一行的文本分割成单词 words

3.全部转换为小写

4.去掉长度小于3的单词  

5.去掉停用词

二、groupByKey练习

1.练习一的生成单词键值对

2.对单词进行分组

3.查看分组结果   

学生科目成绩文件练习:

0.数据文件上传

1.读大学计算机系的成绩数据集生成RDD

2.按学生汇总全部科目的成绩

3.按科目汇总学生的成绩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         

 

         

 

posted @ 2021-03-31 20:57  JestZLB  阅读(51)  评论(0编辑  收藏  举报