BZOJ 1433 && Luogu P2055 [ZJOI2009]假期的宿舍 匈牙利算法

刚学了匈牙利正好练练手(我不会说一开始我写错了)(怕不是寒假就讲了可是我不会)

把人看做左部点,床看作右部点

建图:(!!在校相当于有床,不在校相当于没有床 但是要来学校)

 1.在校的 不走的人 自己和自己的床连边;

 2.不在校的人或在校不回家的人 和 认识的 并且 在校的人 的床 连边;

于是统计一下需要几张床,再跑匈牙利算法、、、看看够不够。

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#define R register int
using namespace std;
inline int g() {
  R ret=0; register char ch; while(!isdigit(ch=getchar()));
  do ret=ret*10+(ch^48); while(isdigit(ch=getchar())); return ret;
}
int t,n,cnt,ans,tot;
int vr[10010],nxt[10010],fir[101],pre[101];
inline void add(int u,int v) {vr[++cnt]=v,nxt[cnt]=fir[u],fir[u]=cnt;}
bool vis[101],h[101],s[101];
bool dfs(int u) {
  for(R i=fir[u];i;i=nxt[i]) {R v=vr[i];
    if(vis[v]) continue; vis[v]=true;
    if(!pre[v]||dfs(pre[v])) {pre[v]=u; return true;}
  } return false;
}
signed main() {
  t=g();
  while(t--) { cnt=tot=ans=0;
    memset(pre,0,sizeof(pre)),memset(fir,0,sizeof(fir)),memset(nxt,0,sizeof(nxt)),memset(vr,0,sizeof(vr));
    n=g(); for(R i=1;i<=n;++i) s[i]=g();
    for(R i=1;i<=n;++i) {
      h[i]=g(); if(!h[i]&&s[i]) add(i,i+n),add(i+n,i);
    }
    for(R i=1;i<=n;++i) for(R j=1,x;j<=n;++j) {
      x=g();        
      if(x&&i!=j) {
        if(s[j]&&((s[i]&&!h[i])||!s[i])) add(i,j+n),add(j+n,i);
        if(s[i]&&((s[j]&&!h[j])||!s[j])) add(j,i+n),add(i+n,j);
      }
    }
    for(R i=1;i<=n;++i) if(!s[i]||(s[i]&&!h[i])) ++tot;
    for(R i=1;i<=n;++i) if(!s[i]||(s[i]&&!h[i])) {
      memset(vis,0,sizeof(vis)); ans+=dfs(i);
    } ans==tot?printf("^_^\n"):printf("T_T\n");
  }
}

然而有种更厉害的建图,但是我不会。。。哪位大佬给讲讲QAQ,如下:

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#define R register int
using namespace std;
inline int g() {
  R ret=0; register char ch; while(!isdigit(ch=getchar()));
  do ret=ret*10+(ch^48); while(isdigit(ch=getchar())); return ret;
}
int t,n,cnt,ans,tot;
int vr[2510],nxt[2510],fir[51],pre[51];
inline void add(int u,int v) {vr[++cnt]=v,nxt[cnt]=fir[u],fir[u]=cnt;}
bool vis[51],h[51],s[51];
bool dfs(int u) {
  for(R i=fir[u];i;i=nxt[i]) {R v=vr[i];
    if(vis[v]) continue; vis[v]=true;
    if(!pre[v]||dfs(pre[v])) {pre[v]=u; return true;}
  } return false;
}
signed main() {
  t=g();
  while(t--) { cnt=tot=ans=0;
    memset(pre,0,sizeof(pre)),memset(fir,0,sizeof(fir)),memset(nxt,0,sizeof(nxt)),memset(vr,0,sizeof(vr));
    n=g(); for(R i=1;i<=n;++i) s[i]=g();
    for(R i=1;i<=n;++i) {
      h[i]=g(); if(!h[i]&&s[i]) add(i,i);
    }
    for(R i=1;i<=n;++i) for(R j=1,x;j<=n;++j) {
      x=g(); if(x&&s[j]) add(i,j);
    }
    for(R i=1;i<=n;++i) if(!s[i]||(s[i]&&!h[i])) ++tot;
    for(R i=1;i<=n;++i) if(!s[i]||(s[i]&&!h[i])) {
      memset(vis,0,sizeof(vis)); ans+=dfs(i);
    } ans==tot?printf("^_^\n"):printf("T_T\n");
  }
}

2019.04.14

posted @ 2019-04-14 21:30  LuitaryiJack  阅读(113)  评论(0编辑  收藏  举报