C++中cout输出字符串和字符串型指针地址值的方法以及C语言中的printf用法比较

#include <iostream>
using namespace std;
#include <stdio.h>
int main()
{
	char *pstr = "china";
	char *qstr = "america";
	char *q = "adf";
	char * s;
	s = "hello";

	printf("pstr = %p\n", pstr);  /*输出为字符串起始地址值*/
	/*由于C++标准库中I / O类对 << 操作符重载,因此在遇到字符型指针时会将其当作字符串名来处理,输出指针所指的字符串。
	https://blog.csdn.net/u013467442/article/details/43666955 */
	cout << "pstr = " << pstr << endl;  /*输出为字符串*/
	printf("pstr = %s\n", pstr);  /*输出为字符串*/
	
	cout << "qstr = " << qstr << endl;
	cout << "q = " << q << endl;
	cout << "s = " << s << endl;
	printf("s = %p\n", s);
	return 0;
}

posted on 2019-10-22 10:04  星辰之衍  阅读(755)  评论(0编辑  收藏

导航