[BZOJ2125]最短路(圆方树DP)

题意:仙人掌图最短路。

算法:圆方树DP,$O(n\log n+Q\log n)$

首先建出仙人掌圆方树(与点双圆方树的区别在于直接连割边,也就是存在圆圆边),然后考虑点u-v的最短路径,显然就是:在圆方树上u-v的路径上的所有边权之和,加上每个环(方点)中连出去的两个点的最短距离。

现在问题就是:如何求出环上两个点的最短路径。考虑这样设定边权,首先显然圆圆边的边权就是原图的边权,然后设一个环在搜索树中深度最小的点为这个环的根,则方圆边的边权是环的根到这个点的最短距离,这个可以在Tarjan的时候直接求出。

但是圆方树问题通常需要在LCA处分圆方点讨论。首先如果LCA是圆点,那么直接做即可。如果是方点,就需要决定要不要走环的另一侧,这个同样直接讨论即可。

具体见代码,感觉思路还是比较清晰的。

 1 #include<cstdio>
 2 #include<algorithm>
 3 #define rep(i,l,r) for (int i=l; i<=r; i++)
 4 using namespace std;
 5 
 6 const int N=20010;
 7 int n,m,Q,u,v,w,tot,tim,top,dep[N],len[N],type[N],stk[N];
 8 int dfn[N],low[N],dis[N],lst[N],fa[N][16],sm[N][16];
 9 
10 struct E{
11   int cnt,h[N],to[N<<1],nxt[N<<1],val[N<<1];
12   void add(int u,int v,int w){ to[++cnt]=v; val[cnt]=w; nxt[cnt]=h[u]; h[u]=cnt; }
13 }G,G1;
14 
15 void work(int x,int k){
16   tot++; int t; len[tot]=dis[stk[top]]-dis[x]+lst[stk[top]];
17   do{
18     t=stk[top--];
19     int A=dis[t]-dis[x],B=len[tot]-A;
20     G1.add(tot,t,min(A,B)); type[t]=(A<=B);
21   }while (t!=k);
22   G1.add(x,tot,0);
23 }
24 
25 void Tarjan(int x,int pre){
26   //printf("%d\n",x);
27   dfn[x]=low[x]=++tim; stk[++top]=x;
28   for (int i=G.h[x],k; i; i=G.nxt[i]){
29     if ((k=G.to[i])==pre) continue;
30     if (!dfn[k]){
31       dis[k]=dis[x]+G.val[i]; Tarjan(k,x);
32       //printf("%d %d %d %d\n",x,k,dfn[x],low[k]);
33       if (low[k]>dfn[x]) top--,G1.add(x,k,G.val[i]);
34       else if (low[k]==dfn[x]) work(x,k);
35       low[x]=min(low[x],low[k]);
36     }else low[x]=min(low[x],dfn[k]),lst[x]=G.val[i];
37   }
38 }
39 
40 void dfs(int x,int pre){
41   for (int i=G1.h[x],k; i; i=G1.nxt[i])
42     fa[k=G1.to[i]][0]=x,dep[k]=dep[x]+1,sm[k][0]=G1.val[i],dfs(k,x);
43 }
44 
45 int lca(int u,int v){
46   if (dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
47   int t=dep[u]-dep[v],res=0;
48   for (int i=15; ~i; i--) if (t&(1<<i)) res+=sm[u][i],u=fa[u][i];
49   if (u==v) return res;
50   for (int i=15; ~i; i--) if (fa[u][i]!=fa[v][i])
51     res+=sm[u][i]+sm[v][i],u=fa[u][i],v=fa[v][i];
52   if (fa[u][0]<=n) return sm[u][0]+sm[v][0]+res;
53   int A=sm[u][0],B=sm[v][0],mn;
54   if (type[u]==type[v]) mn=min(abs(A-B),len[fa[u][0]]-abs(A-B));
55     else mn=min(A+B,len[fa[u][0]]-A-B);
56   return res+mn;
57 }
58 
59 int main(){
60   freopen("bzoj2125.in","r",stdin);
61   freopen("bzoj2125.out","w",stdout);
62   scanf("%d%d%d",&n,&m,&Q); tot=n;
63   rep(i,1,m) scanf("%d%d%d",&u,&v,&w),G.add(u,v,w),G.add(v,u,w);
64   Tarjan(1,0); dfs(1,0);
65   //rep(i,1,tot) printf("%d ",low[i]); puts("");
66   rep(j,1,15) rep(i,1,tot)
67     fa[i][j]=fa[fa[i][j-1]][j-1],sm[i][j]=sm[i][j-1]+sm[fa[i][j-1]][j-1];
68   rep(i,1,Q) scanf("%d%d",&u,&v),printf("%d\n",lca(u,v));
69   return 0;
70 }

 

posted @ 2018-06-06 10:51  HocRiser  阅读(...)  评论(...编辑  收藏