poj 3417 Network 题解

题意:

 先给出一棵树,然后再给出m条边,把这m条边连上,然后剪掉两条边,一条是原边,一条是新边,问有多少种方案能使图不连通。

思路:

 从原边的角度看
  1.树加边,一定成环,加一条(u,v)边就有u->lca->v上的边被覆盖一次
  2.当一条边没被覆盖时,删去该边与任意一条新边都能使图不连通,即有m种方案
  3.当一条边被覆盖1次时,删去与该边成环的新边,即有1种方案
  4.当一条边被覆盖1次以上时,没有方案
 用树形dp,dp[i]表示第i号点与其父亲相连的边被覆盖的次数。一条新边(u,v)加入则++dp[u],++dp[v],dp[lca(u,v)]-=2,计算时从叶子结点向上累加,子节点的值加到父节点上,最后每个节点上的值就是覆盖次数。

反思:

 1.倍增求lca时不熟练。
 2.计算时根节点不计算。

代码:

 1 #include<cstdio>
 2 const int M=100005;
 3 #define swap(x,y) t=x,x=y,y=t
 4 int t,cnt,ans,v[M<<1],dp[M],dep[M],hea[M<<1],nex[M<<1],p[M][18];
 5 
 6 int read()
 7 {
 8   int x=0; char ch=getchar();
 9   while (ch<48 || ch>57) ch=getchar();
10   while (ch>47 && ch<58) x=(x<<1)+(x<<3)+ch-48,ch=getchar();
11   return x;
12 }
13 
14 void add(int x,int y) { v[++cnt]=y,nex[cnt]=hea[x],hea[x]=cnt; }
15 
16 void dfs(int u,int x)
17 {
18   dep[u]=dep[p[u][0]=x]+1;
19   for (int i=hea[u];i;i=nex[i])
20     if (v[i]^x) dfs(v[i],u);
21 }
22 
23 int lca(int x,int y)
24 {
25   if (dep[x]<dep[y]) swap(x,y);
26   for (int i=17;~i;--i)
27     if (dep[p[x][i]]>=dep[y]) x=p[x][i];
28   if (x==y) return x;
29   for (int i=17;~i;--i)
30     if (p[x][i]^p[y][i]) x=p[x][i],y=p[y][i];
31   return p[x][0];
32 }
33 
34 void DFS(int u,int x)
35 {
36   for (int i=hea[u],y;y=v[i],i;i=nex[i])
37     if (y^x) DFS(y,u),dp[u]+=dp[y];
38 }
39 
40 int main()
41 {
42   int n=read(),m=read(),x,y,i,j;
43   for (i=1;i<n;++i) x=read(),y=read(),add(x,y),add(y,x);
44   dfs(1,0);
45   for (i=1;i<18;++i)
46     for (j=1;j<=n;++j)
47       if (p[j][i-1]) p[j][i]=p[p[j][i-1]][i-1];
48   for (i=1;i<=m;++i) ++dp[x=read()],++dp[y=read()],dp[lca(x,y)]-=2;
49   DFS(1,0);
50   for (i=2;i<=n;++i)
51     if (!dp[i]) ans=ans+m;
52     else if (dp[i]==1) ++ans;
53   printf("%d\n",ans);
54   return 0;
55 }

 

posted @ 2017-07-16 08:34  HHshy  阅读(229)  评论(0编辑  收藏  举报