hdu 4409 Family Name List LCA +stl

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4409

赛后才过只能说悲剧了,知道思路,stl不熟悉,所以导致写的很慢....占据了很多时间,手速+代码准确度。。哎。。。

题意:

给你一个家谱,n个人的姓名,姓名前边的点代表了他是第几代人。每个人的祖先肯定在他之前出现。有三种操作:

L:输出这个家族的序列,不是按层数,而是递归的输出,还要保证字典序升序;

b name 输出name的兄弟个数,注意这里堂兄弟不算:

c name1 name2 求name1 name2的最近公共祖先。

思路:

首先我用set建图这样就能保证L输出时按字典序输出,mp用来进行映射,rmq+lca求最近公共祖先,这里注意的是如果x,y的lca等于x或者y就要输出lca的父亲才是他们的LCA。还有如果访问Mr.X的兄弟的话要输出1.

View Code
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <set>
#include <map>
#include <string>

#define CL(a,num) memset((a),(num),sizeof(a))
#define iabs(x) ((x) > 0 ? (x) : -(x))

#define Max(a , b) ((a) > (b) ? (a) : (b))

#define ll __int64
#define inf 0x7f7f7f7f
#define MOD 100000007
#define lc l,m,rt<<1
#define rc m + 1,r,rt<<1|1
#define pi acos(-1.0)
#define test puts("<------------------->")
#define maxn 100007
#define M 100007
#define N 30007
using namespace std;
//freopen("din.txt","r",stdin);

map<string,int>mp;
set<string>st[N];

int pos[N];//点为i的编号
int bro[N];//记录i的兄弟数

int E[N << 1],D[N << 1],R[N],dp[N << 1][30];//rmq+lca

char strT[N][66];
int pow2[32],pa[N];//记录i点的父节点
int n,top;


void dfs(int u,int h){

  E[++top] = u;
  D[top] = h;
  R[u] = top;
  set<string>::iterator it;
  for(it = st[u].begin(); it != st[u].end(); ++it){
    int v = mp[*it];
    dfs(v , h+1);
    E[++top] = u;
    D[top] = h;
  }
  return;
}
int Min(int i,int j){
  if (D[i] < D[j]) return i;
  else return j;
}

//rmq的初始化
void init_rmq()
{
  for (int i = 0; i < 30; ++i) pow2[i] = 1<<i;
  for(int i = 1;i <= top; ++i){
    dp[i][0] = i;
  }
  for(int j = 1; pow2[j] <= top; ++j){
    for(int i = 1; (i + pow2[j] - 1) <= top; ++i){
        dp[i][j] = Min(dp[i][j-1],dp[i + (1 << (j-1))][j-1]);
    }

  }
  return;
}

int rmq(int l,int r){
  int d = log((double)(r - l + 1)) / log(2.0);
  return Min(dp[l][d],dp[r - pow2[d] + 1][d]);
}
//L顺序输出,这里set直接排序了
void dfspath(int u){
  set<string>::iterator it;
  for (it = st[u].begin(); it != st[u].end(); it++){
    int v = mp[*it];
    printf("%s\n",strT[v]);
    dfspath(v);
  }
}
int main(){

  // freopen("din.txt","r",stdin);
  int i,j;
  while (~scanf("%d",&n)){
    if (!n) break;

    CL(pos,0); mp.clear();
    for (i = 0; i <= n; ++i) st[i].clear();

    for (i = 0; i < n; ++i){
      scanf("%s",strT[i]);
      //找点的个数
      int tmpnum = 0;
      int sz = strlen(strT[i]);
      for (j = 0; j < sz; ++j){
        if (strT[i][j] == '.') tmpnum++;
        else break;
      }
      //点为tmpnum的编号
      pos[tmpnum] = i;

      string s;
      for (; j < sz; ++j){
        s.push_back(strT[i][j]);
      }
      //cout<<strT[i]<<"*********"<<s<<endl;
      mp[s] = i;//建立映射关系
      if (tmpnum != 0){
        st[pos[tmpnum - 1]].insert(s);
        pa[i] = pos[tmpnum - 1];//记录该节点的父亲节点
      }
    }

    CL(bro,0);
    set<string>::iterator it;
    for (i = 0; i < n; ++i){
      //printf("%d %s>>\n",i,strT[i]);
      int sz = st[i].size();
      for (it = st[i].begin(); it != st[i].end(); ++it){
        int tmp = mp[*it];
        //cout<<tmp<<endl;
        bro[tmp] = sz;//统计兄弟数量
      }
    }
    bro[0] = 1;//这里很容易错,注意要初始化
    //for (i = 1; i < n; ++i) printf(">>%d %d\n",i,bro[i]);

    //lca+rmq的过程
    top = 0;
    dfs(0,0);
    init_rmq();

    char op[3];
    int q;
    scanf("%d",&q);
    while (q--){
      scanf("%s",op);
       string tmps;
      if (op[0] == 'L'){
        printf("%s\n",strT[0]);
        dfspath(0);
      }
      else if (op[0] == 'b'){
        cin>>tmps;
        int posn = mp[tmps];
        printf("%d\n",bro[posn]);
      }
      else{
        string s1,s2;
        int lca;
        cin>>s1>>s2;

        int x = mp[s1];
        int y = mp[s2];

        if (R[x] <= R[y]) lca = E[rmq(R[x],R[y])];
        else lca = E[rmq(R[y],R[x])];
        if (lca == x || lca == y) lca = pa[lca];//注意这里的处理
        int t;
        int L = strlen(strT[lca]);
        for (t = 0; t < L; ++t){
          if (strT[lca][t] != '.') printf("%c",strT[lca][t]);
        }
        printf("\n");
      }
    }
  }
  return 0;
}

 

 

 

posted @ 2012-09-22 18:12  E_star  阅读(584)  评论(2编辑  收藏  举报