bzoj1066 [SCOI2007]蜥蜴

Description

 在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。

Input

 输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱
,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。

Output

 输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。

Sample Input

5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........
 

Sample Output

1
 

HINT

100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4

 

 

网络流题目,建图的拆1个石柱为2个连上容量为高度的边没有想到。然后做的时候发现无向边得连两条有向边,再加上它们的反向边一共4条,不能用只连2条然后相互作为rev,我也不值得为什么,反正不这样就会WA一个点。

看了别的大神的博客。

传送门:http://www.cnblogs.com/qtyytq/p/5230616.html

 

 1 program rrr(input,output);
 2 const
 3  inf=123456789;
 4 type
 5  etype=record
 6   t,c,next,rev:longint;
 7  end;
 8 var
 9  e:array[0..400040]of etype;
 10  a,dep,cur:array[-440..440]of longint;
 11  x,y,z:array[0..440]of longint;
 12  q:array[0..880]of longint;
 13  r,c,d,i,j,cnt,tot,h,t,ans,n:longint;
 14  ma:array[0..22,0..22]of char;
 15  ch:char;
 16 function min(a,b:longint):longint;
 17 begin
 18  if a<b then exit(a) else exit(b);
 19 end;
 20 procedure ins(x,y,c:longint);
 21 begin
 22  inc(cnt);e[cnt].t:=y;e[cnt].c:=c;e[cnt].next:=a[x];a[x]:=cnt;
 23 end;
 24 procedure add(x,y,c:longint);
 25 begin
 26  ins(x,y,c);e[cnt].rev:=cnt+1;ins(y,x,0);e[cnt].rev:=cnt-1;
 27 end;
 28 procedure bfs;
 29 begin
 30  for i:=-tot to tot+1 do dep[i]:=-1;
 31  h:=0;t:=1;q[1]:=0;dep[0]:=0;
 32  while h<t do
 33    begin
 34     inc(h);i:=a[q[h]];
 35     while i<>0 do
 36       begin
 37        if (dep[e[i].t]=-1) and (e[i].c>0) then
 38          begin
 39           dep[e[i].t]:=dep[q[h]]+1;
 40           inc(t);q[t]:=e[i].t;
 41          end;
 42        i:=e[i].next;
 43       end;
 44    end;
 45 end;
 46 function dfs(k,f:longint):longint;
 47 var
 48  i,ans,r:longint;
 49 begin
 50  if (k=tot+1) or (f=0) then exit(f);
 51  ans:=0;i:=cur[k];
 52  while i<>0 do
 53    begin
 54     if (dep[e[i].t]=dep[k]+1) and (e[i].c>0) then
 55       begin
 56        r:=dfs(e[i].t,min(f,e[i].c));
 57        dec(e[i].c,r);inc(e[e[i].rev].c,r);
 58        dec(f,r);inc(ans,r);
 59        if f=0 then break;
 60       end;
 61     i:=e[i].next;cur[k]:=i;
 62    end;
 63  if f>0 then dep[k]:=-1;
 64  exit(ans);
 65 end;
 66 begin
 67  assign(input,'r.in');assign(output,'r.out');reset(input);rewrite(output);
 68  readln(r,c,d);
 69  fillchar(a,sizeof(a),0);cnt:=0;
 70  tot:=0;
 71  for i:=1 to r do
 72    begin
 73     for j:=1 to c do
 74       begin
 75        read(ch);if ch='0' then continue;
 76        inc(tot);x[tot]:=i;y[tot]:=j;val(ch,z[tot]);
 77        add(-tot,tot,z[tot]);
 78       end;
 79     readln;
 80    end;
 81  for i:=1 to r do begin for j:=1 to c do read(ma[i,j]);readln; end;
 82  n:=0;
 83  for i:=1 to tot do
 84    begin
 85     if ma[x[i],y[i]]='L' then begin add(0,-i,1);inc(n); end;
 86     if (x[i]<=d) or (y[i]<=d) or (r+1-x[i]<=d) or (c+1-y[i]<=d) then add(i,tot+1,inf);
 87     for j:=i+1 to tot do
 88       if sqr(x[i]-x[j])+sqr(y[i]-y[j])<=sqr(d) then
 89        begin add(i,-j,inf);add(j,-i,inf); end;
 90    end;
 91  ans:=0;
 92  while true do
 93    begin
 94     bfs;
 95     if dep[tot+1]=-1 then break;
 96     for i:=-tot to tot+1 do cur[i]:=a[i];
 97     ans:=ans+dfs(0,inf);
 98    end;
 99  write(n-ans);
100  close(input);close(output);
101 end.

 

 

 

posted @ 2017-04-04 15:58  Klaier  阅读(94)  评论(0编辑  收藏