[BZOJ1088] [SCOI2005] 扫雷Mine

Description

 相信大家都玩过扫雷的游戏。那是在一个n*m的矩阵里面有一些雷,要你根据一些信息找出雷来。万圣节到了
,“余”人国流行起了一种简单的扫雷游戏,这个游戏规则和扫雷一样,如果某个格子没有雷,那么它里面的数字
表示和它8连通的格子里面雷的数目。现在棋盘是n×2的,第一列里面某些格子是雷,而第二列没有雷,如下图: 
由于第一列的雷可能有多种方案满足第二列的数的限制,你的任务即根据第二列的信息确定第一列雷有多少种摆放
方案。

Input

 第一行为N,第二行有N个数,依次为第二列的格子中的数。(1<= N <= 10000)

Output

 一个数,即第一列中雷的摆放方案数。

Sample Input

2
1 1

Sample Output

2

HINT

Source

Solution

 假如第一个格子确定了,那么剩余的格子就可以推算出来了,第一个格子只有$2$种情况(即有雷和无雷),都做一遍就行了

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 int g[10005][3];
 4 int main()
 5 {
 6   int n, w, ans = 0;
 7   bool flag = true;
 8   cin >> n;
 9   for(int i = 1; i <= n; ++i)
10     cin >> g[i][2];
11   g[1][1] = 1;
12   for(int i = 2; i <= n; ++i)
13   {
14     w = g[i - 2][1] + g[i - 1][1];
15     if(g[i - 1][2] - w == 1)
16       g[i][1] = 1;
17     else if(!(g[i - 1][2] - w))
18       continue;
19     else
20       flag = false;
21   }
22   if(g[n - 1][1] + g[n][1] != g[n][2])
23     flag = false;
24   ans += flag;
25   flag = true;
26   for(int i = 1; i <= n; ++i)
27     g[i][1] = 0;
28   for(int i = 2; i <= n; ++i)
29   {
30     w = g[i - 2][1] + g[i - 1][1];
31     if(g[i - 1][2] - w == 1)
32       g[i][1] = 1;
33     else if(!(g[i - 1][2] - w))
34       continue;
35     else
36       flag = false;
37   }
38   if(g[n - 1][1] + g[n][1] != g[n][2])
39     flag = false;
40   ans += flag;
41   cout << ans << endl;
42   return 0;
43 }
View Code

 

posted @ 2016-06-26 22:42  CtrlCV  阅读(289)  评论(0编辑  收藏