C#实现二叉查找树

简介

    树是一种非线性结构。树的本质是将一些节点由边连接起来,形成层级的结构。而二叉树是一种特殊的树,使得树每个子节点必须小于等于2.而二叉查找树又是一类特殊的二叉树。使得每一个节点的左节点或左子树的所有节点必须小于这个节点,右节点必须大于这个节点。从而方便高效搜索。

    下面来看如何使用C#实现二叉查找树。

 

实现节点

    二叉查找树是节点的集合。因此首先要构建节点,如代码1所示。

  //二叉查找树的节点定义
  public class Node
  {
    //节点本身的数据
    public int data;
    //左孩子
    public Node left;
    //右孩子
    public Node right;
    public void DisplayData()
    {
      Console.Write(data+" ");
    }
  }

    代码1.节点的定义

 

构建二叉树

    构建二叉树是通过向二叉树插入元素得以实现的,所有小于根节点的节点插入根节点的左子树,大于根节点的,插入右子树。依此类推进行递归。直到找到位置进行插入。二叉查找树的构建过程其实就是节点的插入过程。C#实现代码如代码2所示。

    public void Insert(int data)
    {
      Node Parent;
      //将所需插入的数据包装进节点
      Node newNode=new Node();
      newNode.data=data;

      //如果为空树,则插入根节点
      if(rootNode==null)
      {
        rootNode=newNode;
      }
      //否则找到合适叶子节点位置插入
      else
      {
        Node Current = rootNode;
        while(true)
        {
          Parent=Current;
          if(newNode.data<Current.data)
          {
            Current=Current.left;
            if(Current==null)
            {
              Parent.left=newNode;
              //插入叶子后跳出循环
              break;
            }
          }
          else
          {
            Current = Current.right;
            if (Current == null)
            {
              Parent.right = newNode;
              //插入叶子后跳出循环
              break;
            }
          }
        }
      }
    }

   代码2.实现二叉树的插入

 

二叉树的遍历

    二叉树的遍历分为先序(PreOrder),中序(InOrder)和后序(PostOrder)。先序首先遍历根节点,然后是左子树,然后是右子树。中序首先遍历左子树,然后是根节点,最后是右子树。而后续首先遍历左子树,然后是右子树,最后是根节点。因此,我们可以通过C#递归来实现这三种遍历,如代码3所示。

    //中序
    public void InOrder(Node theRoot)
    {
      if (theRoot != null)
      {
        InOrder(theRoot.left);
        theRoot.DisplayData();
        InOrder(theRoot.right);
      }
    }
    //先序
    public void PreOrder(Node theRoot)
    {
      if (theRoot != null)
      {
        theRoot.DisplayData();
        PreOrder(theRoot.left);
        PreOrder(theRoot.right);
      }
    }
    //后序
    public void PostOrder(Node theRoot)
    {
      if (theRoot != null)
      {
        PostOrder(theRoot.left);
        PostOrder(theRoot.right);
        theRoot.DisplayData();
      }
    }

   代码3.实现二叉排序树的先序,中序和后续遍历

 

找到二叉查找树中的最大值和最小值

    二叉查找树因为已经有序,所以查找最大值和最小值非常简单,找最小值只需要找最左边的叶子节点即可。而找最大值也仅需要找最右边的叶子节点,如代码4所示。

 //找到最大节点
    public void FindMax()
    {
      Node current = rootNode;
      //找到最右边的节点即可
      while (current.right != null)
      {
        current = current.right;
      }
      Console.WriteLine("\n最大节点为:" + current.data);

    }
    //找到最小节点
    public void FindMin()
    {
      Node current = rootNode;
      //找到最左边的节点即可
      while (current.left != null)
      {
        current = current.left;
      }
      Console.WriteLine("\n最小节点为:" + current.data);
    }

   代码4.二叉查找树找最小和最大节点

 

二叉查找树的查找

    因为二叉查找树已经有序,所以查找时只需要从根节点开始比较,如果小于根节点,则查左子树,如果大于根节点,则查右子树。如此递归,如代码5所示。

//查找
    public Node Search(int i)
    {
      Node current = rootNode;
      while (true)
      {
        if (i < current.data)
        {
          if (current.left == null)
            break;
          current = current.left;
        }
        else if (i > current.data)
        {
          if (current == null)
            break;
          current = current.right;
        }
        else
        {
          return current;
        }
      }
      if (current.data != i)
      {
        return null;
      }

      return current;
    }

    代码5.二叉查找树的查找

 

二叉树的删除

    二叉树的删除是最麻烦的,需要考虑四种情况:

 •      被删节点是叶子节点
 •      被删节点有左孩子没右孩子
 •      被删节点有右孩子没左孩子
 •      被删节点有两个孩子

 

    我们首先需要找到被删除的节点和其父节点,然后根据上述四种情况分别处理。如果遇到被删除元素是根节点时,还需要特殊处理。如代码6所示。

//删除二叉查找树中的节点,最麻烦的操作
    public Node Delete(int key)
    {
      Node parent = rootNode;
      Node current = rootNode;
      //首先找到需要被删除的节点&其父节点
      while (true)
      {
        if (key < current.data)
        {
          if (current.left == null)
            break;
          parent = current;
          current = current.left;
        }
        else if (key > current.data)
        {
          if (current == null)
            break;
          parent = current;
          current = current.right;
        }
        //找到被删除节点,跳出循环
        else
        {
          break;
        }
      }
      //找到被删除节点后,分四种情况进行处理
      //情况一,所删节点是叶子节点时,直接删除即可
      if (current.left == null && current.right == null)
      {
        //如果被删节点是根节点,且没有左右孩子
        if (current == rootNode&&rootNode.left==null&&rootNode.right==null)
        {
          rootNode = null;
        }
        else if (current.data < parent.data)
          parent.left = null;
        else
          parent.right = null;
      }
      //情况二,所删节点只有左孩子节点时
      else if(current.left!=null&&current.right==null)
      {
        if (current.data < parent.data)
          parent.left = current.left;
        else
          parent.right = current.left;
        
        
      }
      //情况三,所删节点只有右孩子节点时
      else if (current.left == null && current.right != null)
      {
        if (current.data < parent.data)
          parent.left = current.right;
        else
          parent.right = current.right;

        
      }
      //情况四,所删节点有左右两个孩子
      else
      {
        //current是被删的节点,temp是被删左子树最右边的节点
        Node temp;
        //先判断是父节点的左孩子还是右孩子
        if (current.data < parent.data)
        {

          parent.left = current.left;
          temp = current.left;
          //寻找被删除节点最深的右孩子
          while (temp.right != null)
          {
            temp = temp.right;
          }
          temp.right = current.right;
          
          
        }
        //右孩子
        else if (current.data > parent.data)
        {
          parent.right = current.left;
          temp = current.left;
          //寻找被删除节点最深的左孩子
          while (temp.left != null)
          {
            temp = temp.left;
          }
          temp.right = current.right;
        }
        //当被删节点是根节点,并且有两个孩子时
        else
        {
          temp = current.left;
          while (temp.right != null)
          {
            temp = temp.right;
          }
          temp.right = rootNode.right;
          rootNode = current.left;
        }
          
      }
      return current;

    }

   代码6.二叉查找树的删除

 

测试二叉查找树  

    现在我们已经完成了二叉查找树所需的各个功能,下面我们来对代码进行测试:

BinarySearchTree b = new BinarySearchTree();
      /*插入节点*/
      b.Insert(5);
      b.Insert(7);
      b.Insert(1);
      b.Insert(12);
      b.Insert(32);
      b.Insert(15);
      b.Insert(22);
      b.Insert(2);
      b.Insert(6);
      b.Insert(24);
      b.Insert(17);
      b.Insert(14);
      /*插入结束 */
      
      /*对二叉查找树分别进行中序,先序,后序遍历*/
      Console.Write("\n中序遍历为:");
      b.InOrder(b.rootNode);
      Console.Write("\n先序遍历为:");
      b.PreOrder(b.rootNode);
      Console.Write("\n后序遍历为:");
      b.PostOrder(b.rootNode);
      Console.WriteLine(" ");
      /*遍历结束*/

      /*查最大值和最小值*/
      b.FindMax();
      b.FindMin();
      /*查找结束*/

      /*搜索节点*/
      Node x = b.Search(15);
      Console.WriteLine("\n所查找的节点为" + x.data);
      /*搜索结束*/

      /*测试删除*/
      b.Delete(24);
      Console.Write("\n删除节点后先序遍历的结果是:");
      b.InOrder(b.rootNode);
      b.Delete(5);
      Console.Write("\n删除根节点后先序遍历的结果是:");
      b.InOrder(b.rootNode);
      Console.ReadKey();
      /*删除结束*/

   代码7.测试二叉查找树

 

   运行结果如图1所示:

    1

    图1.测试运行结果

 

总结

    树是节点的层级集合,而二叉树又是将每个节点的孩子限制为小于等于2的特殊树,二叉查找树又是一种特殊的二叉树。二叉树对于查找来说是非常高效,尤其是查找最大值和最小值。

posted @ 2012-04-19 16:42  CareySon  阅读(8689)  评论(8编辑  收藏