*LOJ#2306. 「NOI2017」蔬菜

$n \leq 100000$种蔬菜,每个蔬菜有:一单位价格;卖第一单位时额外价格;总量;每天腐烂量。每天能卖$m \leq 10$单位蔬菜,多次询问:前$k \leq 100000$天最多收入多少。价格、量$ \leq 1e9$。

我也不知道为啥88分QAQ 求大佬看看啊

把第一单位蔬菜和其他的拆开,记下他们“能卖的最后一天”,假设第一单位蔬菜比其他的要晚卖。这样,按价格排序后,只需要贪心地填入能填的最晚的一天就好了。找最晚的一天用并查集。这样就求出了天数不限时的答案。

要求有限天数内的答案,只需要从天数不限往前推,推的过程中把最便宜的那些丢掉就好了。(可以想象把多出来的空用贵的菜补上)

 1 //#include<iostream>
 2 #include<cstring>
 3 #include<cstdio>
 4 //#include<math.h>
 5 //#include<set>
 6 //#include<queue>
 7 //#include<bitset>
 8 //#include<vector>
 9 #include<algorithm>
10 #include<stdlib.h>
11 using namespace std;
12 
13 #define LL long long
14 int qread()
15 {
16   char c; int s=0,f=1; while ((c=getchar())<'0' || c>'9') (c=='-') && (f=-1);
17   do s=s*10+c-'0'; while ((c=getchar())>='0' && c<='9'); return s*f;
18 }
19 
20 //Pay attention to '-' , LL and double of qread!!!!
21 
22 int n,m,K;
23 #define maxn 200011
24 struct Node{int v,day,tot,c,id; bool operator < (const Node &b) const {return v>b.v;} }p[maxn]; int lp=0;
25 
26 int dd[maxn],ufs[maxn];
27 int find(int x) {return x==ufs[x]?x:(ufs[x]=find(ufs[x]));}
28 void Union(int x,int y) {x=find(x); y=find(y); if (x!=y) ufs[x]=y;}
29 //zhu yi da de bing dao xiao de
30 
31 LL ans[maxn]; int list[maxn*10],len=0;
32 int main()
33 {
34 //  freopen("in.txt","r",stdin);
35   n=qread(); m=qread(); K=qread();
36   for (int i=1;i<=100000;i++) ufs[i]=i,dd[i]=m;
37   //我的t是他的c,我的c是他的x。。。。。 
38   for (int i=1,a,s,c,t;i<=n;i++)
39   {
40     a=qread(); s=qread(); t=qread(); c=qread();
41     //一种蔬菜拆两种 
42     if (c)
43     {
44       p[++lp]=(Node){a+s,t/c+(t%c>0),1,0,i};
45       if (t>1) p[++lp]=(Node){a,(t-1)/c+((t-1)%c>0),t-1,c,i};
46     }
47     else
48     {
49       p[++lp]=(Node){a+s,-1,1,0,i};
50       if (t>1) p[++lp]=(Node){a,-1,t-1,c,i};
51     }
52   }
53   sort(p+1,p+1+lp);
54   
55   //贪心放,每个蔬菜如果x>0就从“能放的最后一天”开始往前,不然就从100000开始往前放 
56   LL Ans=0; int TT=0;
57   for (int i=1;i<=lp;i++)
58   {
59     int v=p[i].v,day=p[i].day,tot=p[i].tot,c=p[i].c;
60 //    cout<<day<<endl;
61     LL able=~day?(tot-(day-1)*c):0x3f3f3f3f; int now=find(~day?min(day,100000):100000);
62     
63     //now 是哪一天,dd 是每天剩多少可以放, tot是这菜还剩多少,able是一个后缀最多放多少菜
64     //able就是原来总蔬菜量减掉前now-1天的腐烂量剩下的,随着now变小会变大,要排除掉后面已经放了的 
65     
66     while (tot && now)
67     {
68 //    cout<<able<<' '<<now<<endl;
69       int can=min(min((LL)tot,able),(LL)dd[now]);
70       //can是在now这天能放的量 
71       dd[now]-=can; Ans+=can*1ll*v;
72       if (dd[now]==0) Union(now,now-1);
73       int tn=find(now-1); able+=1ll*c*(now-tn)-can; now=tn; tot-=can; TT+=can;
74       for (int j=1;j<=can;j++) list[++len]=v;
75       //list是把真正选中的菜按价格递减放的,偷懒就直接开个大数组丢进去了 
76     }
77 //    cout<<i<<' '<<p[i].v<<' '<<tot<<' '<<p[i].id<<' '<<"ANS"<<Ans<<endl;
78 //    for (int j=1;j<=20;j++) cout<<dd[j]<<' ';cout<<endl<<endl;
79   }
80   
81   //怀疑上面就错了,用菜总量<=10000的数据算100000天的答案是不对的 
82   
83   //往前推前面的答案 
84   int tmp;
85   ans[tmp=TT/m+(TT%m>0)]=Ans;
86 //  cout<<"tmp"<<tmp<<' '<<"TT"<<TT<<endl;
87   for (int i=tmp+1;i<=100000;i++) ans[i]=ans[i-1];
88   ans[tmp-1]=ans[tmp]; for (int i=TT;i>TT-((TT-1)%m+1);i--) ans[tmp-1]-=list[len--];
89   for (int i=tmp-1;i;i--)
90   {
91     ans[i-1]=ans[i];
92     for (int j=1;j<=m;j++) ans[i-1]-=list[len--];
93   }
94   
95   for (int i=1;i<=K;i++) printf("%lld\n",ans[qread()]);
96   return 0;
97 }
View Code

 

posted @ 2018-07-01 21:45  Blue233333  阅读(325)  评论(0编辑  收藏  举报