BZOJ2059: [Usaco2010 Nov]Buying Feed 购买饲料

数轴上n<=500个站可以买东西,每个站位置Xi,库存Fi,价格Ci,运东西价格是当前运载重量的平方乘距离,求买K<=10000个东西到达点E的最小代价。

f[i,j]--到第i站不买第i站东西的最大值,转移时决策的是买上一个站的东西,f[i,j]=f(i-1,k)+(j-k)*C(i-1)+j*j*(Xi-Xi-1)。

这个拆一下就可以单调队列了。

 1 #include<stdio.h>
 2 #include<string.h>
 3 #include<stdlib.h>
 4 #include<algorithm>
 5 #include<queue>
 6 //#include<iostream>
 7 using namespace std;
 8 
 9 int T,E,n;
10 #define maxn 511
11 struct Point{int x,f,c;}a[maxn];
12 bool cmp(const Point &a,const Point &b) {return a.x<b.x;}
13 #define LL long long
14 #define maxm 10011
15 LL f[maxm];const LL inf=1e15;
16 LL que[maxm],head,tail,id[maxm];
17 int main()
18 {
19   scanf("%d%d%d",&T,&E,&n);
20   for (int i=1;i<=n;i++)
21     scanf("%d%d%d",&a[i].x,&a[i].f,&a[i].c);
22   sort(a+1,a+1+n,cmp);a[++n].x=E;
23   for (int i=1;i<=T;i++) f[i]=inf;f[0]=0;
24   for (int i=2;i<=n;i++)
25   {
26     head=tail=0;
27     for (int j=0;j<=T;j++)
28     {
29       LL tmp=f[j]-1ll*a[i-1].c*j;
30       while (head<tail && que[tail-1]>=tmp) tail--;
31       while (head<tail && id[head]<j-a[i-1].f) head++;
32       que[tail]=tmp;id[tail++]=j;
33       f[j]=que[head]+1ll*a[i-1].c*j+1ll*j*j*(a[i].x-a[i-1].x);
34     }
35   }
36   printf("%lld\n",f[T]);
37   return 0;
38 }
View Code

 

posted @ 2017-09-22 14:35  Blue233333  阅读(186)  评论(0编辑  收藏