bzoj1756(vijos1083)--小白逛公园--线段树

Description

小新经常陪小白去公园玩,也就是所谓的遛狗啦…在小新家附近有一条“公园路”,路的一边从南到北依次排着n个公园,小白早就看花了眼,自己也不清楚该去哪些公园玩了。  
一开始,小白就根据公园的风景给每个公园打了分-.-。小新为了省事,每次遛狗的时候都会事先规定一个范围,小白只可以选择第a个和第b个公园之间(包括a、b两个公园)选择连续的一些公园玩。小白当然希望选出的公园的分数总和尽量高咯。同时,由于一些公园的景观会有所改变,所以,小白的打分也可能会有一些变化。  那么,就请你来帮小白选择公园吧。

Input

第一行,两个整数N和M,分别表示表示公园的数量和操作(遛狗或者改变打分)总数。 接下来N行,每行一个整数,依次给出小白 开始时对公园的打分。 接下来M行,每行三个整数。第一个整数K,1或2。K=1表示,小新要带小白出去玩,接下来的两个整数a和b给出了选择公园的范围(1≤a,b≤N);K=2表示,小白改变了对某个公园的打分,接下来的两个整数p和s,表示小白对第p个公园的打分变成了s(1≤p≤N)。 其中,1≤N≤500 000,1≤M≤100 000,所有打分都是绝对值不超过1000的整数。

Output

小白每出去玩一次,都对应输出一行,只包含一个整数,表示小白可以选出的公园得分和的最大值。

Sample Input

5 3
1 2 -3 4 5
1 2 3
2 2 -1
1 2 3

Sample Output

2
-1
 
题解:
 将问题抽象化为:给定一个序列,进行以下两种操作:1.单点修改;2.求出区间内最大子串和;
 考虑用线段树来维护这两个操作,单点修改比较简单,难点主要在如何维护区间内最大子串和。
 l_mx表示对于当前维护的区间内,从左端点开始的最大子串和
 r_mx为从右端点开始
 t_mx为区间内总的最大子串和
 val为区间内元素和
 则有以下转移:

 区间最大子串和=
  max(左区间最大子串和,右区间最大子串和,左区间右端点最大子串和+右区间左端点最大子串和);
 区间左端点的最大子串和=
  max(左区间左端点最大子串和,左区间所有元素之和+右区间左端点最大子串和)
 区间右端点的最大子串和=
  max(右区间右端点最大子串和,右区间所有元素之和+左区间右端点最大子串和)

 1 #include<cmath>
 2 #include<iostream>
 3 #include<cstdio>
 4 #include<algorithm>
 5 #include<cstring>
 6 #define ll long long
 7 using namespace std;
 8 const int maxn=500009;
 9 struct tree
 10 {
 11   int mx,l_mx,r_mx;
 12   int val,l,r;
 13 }tr[maxn<<2];
 14 int n,m,a[maxn];
 15 
 16 void update(int x)
 17 {
 18   tr[x].val=tr[x<<1].val+tr[x<<1|1].val;
 19   tr[x].l_mx=max(tr[x<<1].l_mx,tr[x<<1].val+tr[x<<1|1].l_mx);
 20   tr[x].r_mx=max(tr[x<<1|1].r_mx,tr[x<<1|1].val+tr[x<<1].r_mx);
 21   tr[x].mx=max(max(tr[x<<1].mx,tr[x<<1|1].mx), tr[x<<1].r_mx+tr[x<<1|1].l_mx);
 22 }
 23 
 24 void build(int x,int la,int ra)
 25 {
 26   tr[x].l=la;tr[x].r=ra;
 27   if(la==ra)
 28   {
 29     tr[x].val=tr[x].l_mx=tr[x].r_mx=tr[x].mx=a[la];
 30     return;
 31   }
 32   int mid=(la+ra)>>1;
 33   build(x<<1,la,mid);build(x<<1|1,mid+1,ra);
 34   update(x);
 35   return;
 36 }
 37 
 38 void change(int x,int a,int b)//单点修改
 39 {
 40   int l=tr[x].l,r=tr[x].r;
 41   if(l==r)
 42   {
 43     tr[x].val=tr[x].l_mx=tr[x].r_mx=tr[x].mx=b;
 44     return;
 45   }
 46   int mid=(l+r)>>1;
 47   if(a<=mid)
 48     change(x<<1,a,b);
 49   else if(a>mid)
 50     change(x<<1|1,a,b);
 51   update(x);
 52 }
 53 
 54 tree ask(int x,int la,int ra)
 55 {
 56   tree g,h,a;
 57   int l=tr[x].l;
 58   int r=tr[x].r;
 59   if(l==la&&r==ra)
 60     return tr[x];
 61   int mid=(l+r)>>1;
 62   if(ra<=mid) return ask(x<<1,la,ra);//这里一开始错写成了la<=mid
 63   else if(la>mid) return ask(x<<1|1,la,ra);
 64   else
 65   {
 66     g=ask(x<<1,la,mid);
 67     h=ask(x<<1|1,mid+1,ra);
 68     a.mx=max(max(g.mx,h.mx),g.r_mx+h.l_mx);
 69     a.l_mx=max(g.l_mx,g.val+h.l_mx);
 70     a.r_mx=max(h.r_mx,h.val+g.r);
 71     return a;
 72   }
 73 }
 74 
 75 int main()
 76 {
 77   scanf("%d%d",&n,&m);
 78   for(int i=1;i<=n;i++)
 79     scanf("%d",&a[i]);
 80   build(1,1,n);
 81   while(m--)
 82   {
 83     int op;
 84     scanf("%d",&op);
 85     if(op==1)
 86     {
 87       int la,ra;
 88       scanf("%d%d",&la,&ra);
 89       if(la>ra)swap(la,ra);
 90       cout<<ask(1,la,ra).mx<<endl;
 91     }
 92     else if(op==2)
 93     {
 94       int a,b;
 95       scanf("%d%d",&a,&b);
 96       change(1,a,b);
 97     }
 98   }
 99   return 0;
100   
101 }
View Code

 

posted @ 2017-09-24 08:35  BK-Edwina  阅读(134)  评论(0编辑  收藏