HDU4565 So Easy!

 1 /*
 2 HDU4565 So Easy!
 3 http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4565
 4 数论 快速幂 矩阵快速幂
 5 题意:求[(a+sqrt(b))^n ]%m [ ]代表向上取证
 6 联想到斐波那契数列,所以第一感觉是矩阵快速幂
 7 后来发现根本不用这么麻烦,我们认为a+b*sqrt(c)中的a为实部
 8 b为虚部,就能直接用二元乘法模拟矩阵快速幂了,因此这两种方法
 9 是等价的。于是乎,我们就解决了精度问题。
 10 然而即使我们得出了结果中的a+b*sqrt(c)也不能这么算
 11 因为[b*sqrt(c)]%m不和[b%m*sqrt(c)]%m同余,因此只能另辟蹊径。
 12 注意到题目中的(a-1)^2< b < a^2 <=> 0<a-sqrt(b)<1
 13 所以 0<(a+sqrt(b))^n<1 而 (a+sqrt(b))^n与(a-sqrt(b))^n是公轭的
 14 所以其和只剩下了实部的二倍。因此只需求出实部,将其乘以2就是答案。
 15 */
 16 #include <cstdio>
 17 #include <algorithm>
 18 #include <cstring>
 19 #include <cmath>
 20 #include <vector>
 21 #include <queue>
 22 #include <iostream>
 23 #include <map>
 24 #include <set>
 25 #define test
 26 using namespace std;
 27 const int Nmax=1005;
 28 //const long long mod=2147483647LL;
 29 //double eps=1e-8;
 30 long long a,b,n,m;
 31 struct Num
 32 {
 33   long long a;
 34   long long b;
 35   long long c;
 36   Num(long long _a,long long _b,long long _c)
 37   {
 38     a=_a;
 39     b=_b;
 40     c=_c;
 41   }
 42   friend Num operator * (Num x,Num y)
 43   {
 44     long long a1=x.a%m,b1=x.b%m,a2=y.a%m,b2=y.b%m,c=x.c;
 45     long long a=(a1*a2%m+((c*b1*b2)%m))%m;
 46     long long b=((a1*b2)%m+((b1*a2)%m))%m;
 47     return Num(a,b,c);
 48   }
 49   friend Num qpow(Num base,long long n)
 50   {
 51     Num ans(1LL,0LL,base.c);
 52     //ans.print();
 53     while(n>0LL)
 54     {
 55       if(n&1LL)
 56         ans=ans*base;
 57       base=base*base;
 58       n>>=1;
 59       //ans.print();
 60     }
 61     //printf("%lld %lld %lld\n",ans.a,ans.b,ans.c);
 62     return ans;
 63   }
 64   void print()
 65   {
 66     printf("a:%lld b:%lld c:%lld\n",a,b,c);
 67   }
 68 };
 69 
 70 void work()
 71 {
 72   Num base(a,1LL,b);
 73   Num ans=qpow(base,n);
 74   //ans.print();
 75   long long a=ans.a,b=ans.b,c=ans.c;
 76   //long long res=(long long)ceil(a+b*sqrt(c));//不能这么写,因为整数和小数直接不能模
 77   //while(a<=0)
 78     //a+=m;
 79   //while(b<=0)
 80     //b+=m;
 81   //ans.print();
 82   //long long res=(long long)ceil(a+b*sqrt(c));
 83   //printf("res:%lld\n",res);
 84   //res=res%m;
 85   //printf("%lld %lld %ll\n",a,b);
 86   //ans.print();
 87   //if(2LL*a!=ceil(a+b*sqrt(c)))
 88     //printf("NO\n");
 89   //res=(2LL*a)%m;
 90   //printf("ans:%lld myans:%lld\n",(2LL*a)%m,(long long)ceil(a+b*sqrt(c))%m);
 91   long long res=2LL*a%m;
 92   printf("%lld\n",res);
 93 
 94 }
 95 int main()
 96 {
 97   #ifdef test
 98   //freopen("hdu4565.in","r",stdin);
 99   #endif
100   while(scanf("%lld%lld%lld%lld",&a,&b,&n,&m)==4)
101     work();
102   return 0;
103 }

 

posted @ 2017-04-01 23:59  BBBob  阅读(160)  评论(0编辑  收藏