【BZOJ 1016】[JSOI2008]最小生成树计数(搜索+克鲁斯卡尔)

【题目链接】:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1016

【题意】

【题解】

/*
  两个最小生成树T和T';
  它们各个边权的边的数目肯定是一样的;
  且相同边权的边;
  那些边所形成的联通性是一样的;

  可以考虑T和T'的形成;
  比如说一开始
  T和T'都是空的;
  然后把边按边权从小到大排序后
  找到的第一种边权的边权为
  v1
  且bian[left..right]都是这种边权的边;

  然后假设T是我们正常用卡鲁斯卡尔算法搞出来的最小生成树;
  那么T在这个阶段肯定会在这right-left+1条边中选择x条边;

  那么这个时候我们再想想T'要怎么选?
  假设我们选y条边
  这里我们分类讨论一下
    假如y>x,
      这种情况是不可能的;
      因为如果y可以大于x;
      那就说明T还可以再加一条边权最小的边v1联通更多的分量;
      而我们在做克鲁斯卡尔的时候已经保证了不能添加更多的分量;
      所以可以排除;
    假如y<x
      这种情况也是不可能的;
      假设我们少选了一条边
      那么这条边链接的两个分量必然是要用更大的边权来链接;
      这就不符合最小生成树了;
      所也可以排除;
   综上可知
   x==y;
   这里所选的y条边的各个节点的连通性必然和x条边的联通性一样;
   因为如果不一样的话,
   那么哪里不一样呢??
    ->假设在T'中相对于T有两个分量没有连通在一起,那么你可以选择T中连接这两个分量的
      边啊。而且因为是升序排的,所以肯定连了更优啊;
     但是显然不可能再有这样的连法了,因为T是正确的最小生成树;
     你如果能找到这样的连法的话,就说明T是不正确的了;
     这就矛盾了;
  根据上面的推导可知;
  每个最小生成树;
  出现的不同边权的种类是一样的,且各种边权的数目是确定的;
  而且只要边权的数目确定了,这个边权造成的连通性的变化都是一样的;

  所以我们只要枚举对于每一种边权,可以用哪些连着不同节点的边,但边权和它相同的边交换一下
  一开始做的最小生成树的边就好了;
  比如第i种边权的边v[i],出现的次数为numv[i];
  然后在用克鲁斯卡尔算法算出的最小生成树中v[i]出现的次数为k;
  则从这numv[i]条边中选出k条边来,看看是不是这k条边中每条边都能对联通量贡献;(如果有一条边在做
  的过程中边的两段链接的联通量已经是在一起的了,就退出,表示不行);
  因为要回溯,所以这里的并查集不能加状态压缩。
  当然n也不大就是了;
  因为有说同边权的边的数目不超过10,所以2^10是可以接受的.
  搜一波;
  然后用乘法原理乘起来就好;
*/


【完整代码】

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define lson l,m,rt<<1
#define rson m+1,r,rt<<1|1
#define LL long long
#define rep1(i,a,b) for (int i = a;i <= b;i++)
#define rep2(i,a,b) for (int i = a;i >= b;i--)
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define rei(x) scanf("%d",&x)
#define rel(x) scanf("%lld",&x)

typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<LL, LL> pll;

const int dx[9] = { 0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1 };
const int dy[9] = { 0,0,0,-1,1,-1,1,-1,1 };
const double pi = acos(-1.0);
const int M = 1100;
const int N = 110;
const int MOD = 31011;

struct abc
{
  int x, y,z;
};

int n, m,f[N],tot = 0,tot1 = 0,num[M],sum = 0,ans = 1;
abc bian[M];

bool cmp1(abc a, abc b)
{
  return a.z < b.z;
}

int ff(int x)
{
  if (f[x] == x) return x;
  else
    return ff(f[x]);
}

void dfs(int l, int r, int now)
{
  if (now == num[tot])
  {
    sum++;
    return;
  }
  if (l > r) return;
  int x = bian[l].x, y = bian[l].y;
  int r1 = ff(x), r2 = ff(y);
  //这里f[r1]==r1,f[r2]==r2;
  if (r1 != r2)
  {
    f[r1] = r2;
    dfs(l + 1, r, now + 1);
    f[r1] = r1, f[r2] = r2;
  }
  dfs(l + 1, r, now);
}

int main()
{
  //freopen("F:\\rush.txt", "r", stdin);
  rei(n), rei(m);
  rep1(i, 1, m)
    rei(bian[i].x), rei(bian[i].y), rei(bian[i].z);
  sort(bian + 1, bian + 1 + m,cmp1);
  rep1(i, 1, n)
    f[i] = i;
  rep1(i, 1, m)
  {
    int l = i, r = i;
    while (r + 1 <= m && bian[r + 1].z == bian[l].z) r++;
    tot1++;
    rep1(j, l, r)
    {
      int x = bian[j].x, y = bian[j].y;
      int r1 = ff(x), r2 = ff(y);
      if (r1 != r2)
      {
        f[r1] = r2;
        tot++;
        num[tot1]++;
      }
    }
    i = r;
  }
  if (tot != n - 1)
    return puts("0"), 0;
  rep1(i, 1, n)
    f[i] = i;
  tot = 0;
  rep1(i, 1, m)
  {
    int l = i, r = i;
    while (r + 1 <= m && bian[r + 1].z == bian[l].z) r++;
    tot++;
    if (num[tot] == 0)
    {
      i = r;//。。。。。。bug点
      continue;
    }
    sum = 0;
    dfs(l, r, 0);
    ans = (ans*sum) % MOD;
    rep1(j, l, r)
    {
      int r1 = ff(bian[j].x), r2 = ff(bian[j].y);
      if (r1 != r2)
        f[r1] = r2;
    }
    i = r;
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}
posted @ 2017-10-04 18:45  AWCXV  阅读(...)  评论(...编辑  收藏