bzoj1083 SCOI2005 繁忙的都市

题意:有一个n个点,m条边的无向连通图,每条边有权值。选出一些边,使得满足要求:①图上的点到其他任意一点间都可以直接间接的联通;②选出的道路尽量少;③使选出的边的权值最大值最小。输出最小边数和最小的最大边权。

题解:发现是MST,核心算法库鲁斯卡尔。

CODE:

/*
Author: JDD
PROG: bzoj1083 繁忙的都市
DATE: 2015.9.22 
*/

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#define REP(i, s, n) for(int i = s; i <= n; i ++)
#define REP_(i, s, n) for(int i = n; i >= s; i --)
#define MAX_N 305

using namespace std;

struct node{
  int u, v, w;
}E[MAX_N * MAX_N >> 1];

int n, m;

void init()
{
  scanf("%d%d", &n, &m);
  REP(i, 1, m) scanf("%d%d%d", &E[i].u, &E[i].v, &E[i].w);
}

int F[MAX_N];

bool cmp(node a, node b)
{
  return a.w < b.w;
}

#define max(a, b) (a > b ? a : b)

int find(int x)
{
  if(F[x] == x) return x;
  return F[x] = find(F[x]);
}

void doit()
{
  int ans = 0;
  REP(i, 1, n) F[i] = i;
  sort(E + 1, E + m + 1, cmp);
  REP(i, 1, m){
    int rx = find(E[i].u), ry = find(E[i].v);
    if(rx == ry) continue;
    F[ry] = rx;
    ans = max(ans, E[i].w);
  }
  printf("%d %d\n", n - 1, ans);
}

int main()
{
  init();
  doit();
  return 0;
}

 

 

posted @ 2015-09-22 19:54  ALXPCUN  阅读(109)  评论(0编辑  收藏  举报