bzoj1798: [Ahoi2009]Seq 维护序列seq

老坑了。

之前比较困然后没调出来,之前比较颓不想调毒瘤题。

做过类似的splay题,然后这题没啥好说的,开LL。

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
#include<cmath>
using namespace std;
typedef long long LL;
LL mod;

struct node
{
  int l,r,lc,rc;
  LL sum;
  LL tipj,tipc;
}tr[210000];int trlen;
int a[110000];
void bt(int l,int r)
{
  int now=++trlen;
  tr[now].l=l;tr[now].r=r;
  if(l==r)
  {
    tr[now].lc=tr[now].rc=0;
    tr[now].sum=a[l];
    tr[now].tipj=0;tr[now].tipc=1;
  }
  else 
  {
    int mid=(l+r)/2;
    tr[now].lc=trlen+1;bt(l,mid);
    tr[now].rc=trlen+1;bt(mid+1,r);
    tr[now].sum=(tr[tr[now].lc].sum+tr[tr[now].rc].sum)%mod;
    tr[now].tipj=0;tr[now].tipc=1;
  }
}
void wh(int now)
{
  int lc=tr[now].lc,rc=tr[now].rc;
  if(tr[now].tipc!=1)
  {
    tr[lc].sum=(tr[lc].sum*tr[now].tipc)%mod;
    tr[lc].tipj=(tr[lc].tipj*tr[now].tipc)%mod;
    tr[lc].tipc=(tr[lc].tipc*tr[now].tipc)%mod;
    tr[rc].sum=(tr[rc].sum*tr[now].tipc)%mod;
    tr[rc].tipj=(tr[rc].tipj*tr[now].tipc)%mod;
    tr[rc].tipc=(tr[rc].tipc*tr[now].tipc)%mod;
    tr[now].tipc=1;
  }
  if(tr[now].tipj!=0)
  {
    int L;
    
    L=tr[lc].r-tr[lc].l+1;
    tr[lc].sum=(tr[lc].sum+L*tr[now].tipj)%mod;
    tr[lc].tipj=(tr[lc].tipj+tr[now].tipj)%mod;
    
    L=tr[rc].r-tr[rc].l+1;
    tr[rc].sum=(tr[rc].sum+L*tr[now].tipj)%mod;
    tr[rc].tipj=(tr[rc].tipj+tr[now].tipj)%mod;
    tr[now].tipj=0;
  }
}
void mul(int now,int l,int r,LL k)
{
  if(tr[now].l==l&&tr[now].r==r)
  {
    wh(now);
    tr[now].sum=(tr[now].sum*k)%mod;
    tr[now].tipj=(tr[now].tipj*k)%mod;
    tr[now].tipc=(tr[now].tipc*k)%mod;
    return ;
  }
  
  wh(now);
  
  int mid=(tr[now].l+tr[now].r)/2;
  int lc=tr[now].lc,rc=tr[now].rc;
  
     if(r<=mid) mul(lc,l,r,k);
  else if(mid+1<=l)mul(rc,l,r,k);
  else mul(lc,l,mid,k), mul(rc,mid+1,r,k);
  
  //jc
  tr[now].sum=(tr[lc].sum+tr[rc].sum)%mod;
}
void add(int now,int l,int r,LL k)
{
  if(tr[now].l==l&&tr[now].r==r)
  {
    wh(now);
    int L=r-l+1;
    tr[now].sum=(tr[now].sum+L*k)%mod;
    tr[now].tipj=(tr[now].tipj+k)%mod;
    return ;
  }
  
  wh(now);
  
  int mid=(tr[now].l+tr[now].r)/2;
  int lc=tr[now].lc,rc=tr[now].rc;
  
     if(r<=mid) add(lc,l,r,k);
  else if(mid+1<=l)add(rc,l,r,k);
  else add(lc,l,mid,k), add(rc,mid+1,r,k);
  
  //jc
  tr[now].sum=(tr[lc].sum+tr[rc].sum)%mod;
}
LL getsum(int now,int l,int r)
{
  if(tr[now].l==l&&tr[now].r==r)return tr[now].sum;
  
  wh(now);
  
  int mid=(tr[now].l+tr[now].r)/2;
  int lc=tr[now].lc,rc=tr[now].rc;
  
     if(r<=mid) return getsum(lc,l,r);
  else if(mid+1<=l)return getsum(rc,l,r);
  else return (getsum(lc,l,mid)+getsum(rc,mid+1,r))%mod;
}
int main()
{
  int n;
  scanf("%d%lld",&n,&mod);
  for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
  trlen=0;bt(1,n);
  
  int m,op,l,r;LL k;
  scanf("%d",&m);
  while(m--)
  {
    scanf("%d",&op);
    if(op==1)
    {
      scanf("%d%d%lld",&l,&r,&k);
      mul(1,l,r,k%mod);
    }
    else if(op==2)
    {
      scanf("%d%d%lld",&l,&r,&k);
      add(1,l,r,k%mod);
    }
    else
    {
      scanf("%d%d",&l,&r);
      printf("%lld\n",getsum(1,l,r));
    }
  }
  return 0;
}

 

posted @ 2018-02-27 12:42  AKCqhzdy  阅读(179)  评论(0编辑  收藏  举报