uva 10779 Collectors Problem

题目描述:

Bob和他的朋友从糖果包装里收集贴纸。Bob和他的朋友总共n人。共有m种不同的贴纸。
每人手里都有一些(可能有重复的)贴纸,并且只跟别人交换他所没有的贴纸。贴纸总是一对一交换。
Bob比这些朋友更聪明,因为他意识到只跟别人交换自己没有的贴纸并不总是最优的。在某些情况下,换来一张重复的贴纸更划算。
假设Bob的朋友只跟Bob交换(他们之间不交换),并且这些朋友只会出让手里的重复贴纸来交换他们没有的不同贴纸。你的任务是帮助Bob算出他最终可以得到的不同贴纸的最大数量。
2 ≤ n ≤ 10, 5 ≤ m ≤ 25

solution:

网络流最大流

把每一个糖纸建成一个节点,一共有m个

除了bob的n-1个人(我们定义他们叫sbzyf)建成n-1个节点

对于第i种糖纸,如果sbzyf有v个

有1个:则不连边

有0个:则他可以接受1个,就把第i个糖纸的节点向他连一条 1 的边

有v>1个:则他可以给v-1个,就把他向第i个糖纸连 v-1 的边

(ps:再输入的时候  把j打成了i  调了半个小时.....)

 1 #include<cstdio>
 2 #include<cstring>
 3 #include<iostream>
 4 #define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
 5 using namespace std;
 6 const int INF=(1<<31)-1;
 7 inline int minn(int a,int b){return a<b?a:b;}
 8 struct son
 9 {
 10   int v,next,w,u;
 11 };
 12 son a1[50001];
 13 int first[50001],e;
 14 
 15 void addbian(int u,int v,int w)
 16 {
 17   a1[e].u=u;
 18   a1[e].v=v;
 19   a1[e].w=w;
 20   a1[e].next=first[u];
 21   first[u]=e++;
 22 }
 23 
 24 int t,n,m;
 25 int u,o,p;
 26 int S,T;
 27 int ji[27];
 28 int dep[201];
 29 
 30 int dui[1000001],he,en;
 31 inline void clear(){he=1;en=0;}
 32 inline void push(int x){dui[++en]=x;}
 33 inline int top(){return dui[he];}
 34 inline void pop(){++he;}
 35 inline bool empty(){return en>=he?0:1;}
 36 
 37 int bfs()
 38 {
 39   mem(dep,0);
 40   clear();
 41   dep[S]=1;push(S);
 42   while(!empty())
 43   {
 44     int now=top();pop();
 45     //printf("now=%d\n",now);
 46     for(int i=first[now];i!=-1;i=a1[i].next)
 47     {
 48       int temp=a1[i].v;
 49       if(dep[temp]||!a1[i].w)continue;
 50       dep[temp]=dep[now]+1;
 51       push(temp);
 52       if(temp==T)return 1;
 53     }
 54   }
 55   return 0;
 56 }
 57 
 58 int dfs(int x,int val)
 59 {
 60   //printf("x=%d\n",x);
 61   if(x==T)return val;
 62   int val2=val,k;
 63   for(int i=first[x];i!=-1;i=a1[i].next)
 64   {
 65     int temp=a1[i].v;
 66     if(dep[temp]!=dep[x]+1||!a1[i].w||!val2)continue;
 67     k=dfs(temp,minn(val2,a1[i].w));
 68     if(!k){dep[temp]=0;continue;}
 69     a1[i].w-=k;a1[i^1].w+=k;val2-=k;
 70   }
 71   return val-val2;
 72 }
 73 
 74 int Dinic()
 75 {
 76   int ans=0;
 77   while(bfs())
 78    ans+=dfs(S,INF);
 79   return ans;
 80 }
 81 
 82 void chu()
 83 {
 84   mem(a1,0);
 85   mem(first,-1);
 86   e=0;
 87 }
 88 
 89 void out11()
 90 {
 91   printf("\n");
 92   for(int i=S;i<=T;++i)
 93   {
 94     printf("i=%d\n",i);
 95     for(int j=first[i];j!=-1;j=a1[j].next)
 96      printf("%d ",a1[j].v);
 97     printf("\n");
 98   }
 99   printf("\n");
100 }
101 
102 int main(){
103   //freopen("1.txt","r",stdin);
104   scanf("%d",&t);
105   for(int l=1;l<=t;++l)
106   {
107     chu();
108     scanf("%d%d",&n,&m);
109     S=0;T=n+m;
110     
111     mem(ji,0);
112     scanf("%d",&u);
113     for(int i=1;i<=u;++i){scanf("%d",&o);++ji[o];}
114     for(int i=1;i<=m;++i)
115       if(ji[i])
116       {
117         addbian(S,i,ji[i]);
118         addbian(i,S,0);
119       }
120     
121     for(int i=1;i<n;++i)
122     {
123       mem(ji,0);
124       scanf("%d",&u);
125       for(int j=1;j<=u;++j)
126       {
127         scanf("%d",&o);
128         ++ji[o];
129       }
130       
131       /*printf("\n");
132       printf("i=%d\n",i);
133       for(int j=1;j<=m;++j)
134        printf("%d ",ji[j]);
135       printf("\n");*/
136       
137       for(int j=1;j<=m;++j)
138       {
139         if(!ji[j])
140         {
141           addbian(j,i+m,1);
142           addbian(i+m,j,0);
143         }
144         else
145          if(ji[j]>1)
146          {
147             addbian(i+m,j,ji[j]-1);
148             addbian(j,i+m,0);
149           }
150       }
151     }
152     
153     for(int i=1;i<=m;++i)
154     {
155       addbian(i,T,1);
156       addbian(T,i,0);
157     }
158     
159     //out11();
160     
161     //cout<<0;
162     printf("Case #%d: %d\n",l,Dinic());
163     //cout<<1;
164   }
165   //while(1);
166   return 0;
167 }
code
posted @ 2017-07-29 17:46  A_LEAF  阅读(266)  评论(0编辑  收藏  举报