【LeetCode】Merge Sorted Array(合并两个有序数组)

这道题是LeetCode里的第88道题。

题目描述:

给定两个有序整数数组 nums1 和 nums2,将 nums2 合并到 nums1 使得 num1 成为一个有序数组。

说明:

 • 初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n
 • 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。

示例:

输入:
nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3
nums2 = [2,5,6],    n = 3

输出: [1,2,2,3,5,6]

从后往前,逐一比较 nums1[i] 和 nums2[j] 的大小。

解题代码:

class Solution {
  public void merge(int[] nums1, int m, int[] nums2, int n) {
    int i = m;
    int j = n;
    
    while(i > 0 && j > 0) {
    	if(nums1[i - 1] < nums2[j - 1]) {
    		j--;
    		nums1[i + j] = nums2[j];
    	}else if(nums1[i - 1] == nums2[j - 1]){
    		i--;
    		nums1[i + j] = nums1[i];
    		j--;
    		nums1[i + j] = nums2[j];
    	}else {
    		i--;
    		nums1[i + j] = nums1[i];
    	}
    }
    
    while(j > 0) {
    	j--;
    	nums1[i + j] = nums2[j];
    }
  }
}

提交结果:

个人总结:

从前往后相对于从后往前花的时间多一些。

posted @ 2019-04-13 13:36  1000sakura  阅读(46)  评论(0编辑  收藏