MD支持新标签跳转

 
使用以下方式 可以在本地实现新标签跳转,但在github和gitee上 无法新标签跳转,
 
看了几个其他多颗星星的github项目 的也都是本页签跳转url,所以这个实现不了吗
 

[Github](https://github.com/) 
 
<script>
//貌似github不支持让md中新标签跳转
windows.onload=function(){
  var links = document.querySelectorAll( '.post-content a' ); 
  for (var i = 0, length = links.length; i < length; i++) { 
    if (links[i].hostname != window.location.hostname) {
      links[i].target = '_blank';
    }
  }
}
</script>

 

posted @ 2020-11-20 16:43  一个土豆一棵青菜  阅读(652)  评论(0编辑  收藏  举报