Chat Group

题意:一个宿舍中又n个人,最少k(k >= 3)个人就可以建一个讨论组,问最多可以建多少个不同的讨论组。

解答:C(n,k)+C(n,k+1)+.......+C(n,n)  =  2^n - ( C(n,0) + C(n,1) + C(n,2) + ......+C(n,k-1) )

知识点:费马小定理求逆元inv(a) = qpow( a, mod-2 )。 阶乘逆元:https://blog.csdn.net/Tc_To_Top/article/details/51203160

 1 //C(n, k) + C(n, k + 1) + ....... + C(n, n) = 2 ^ n - (C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + ...... + C(n, k - 1))
 2 #define MAXN 100005
 3 #define mod 1000000007
 4 int t;
 5 int n, k;
 6 ll inv[MAXN];
 7 ll fac[MAXN], coeff[MAXN];
 8 ll QPow(ll x, ll n){ //快速幂计算
 9   ll ret = 1;
10   ll tmp = x % mod;
11   while (n){
12     if (n & 1) {
13       ret = (ret * tmp) % mod;
14     }
15     tmp = tmp * tmp % mod;
16     n >>= 1;
17   }
18   return ret;
19 }
20 void init(){
21   fac[0] = 1;
22   //fac数组是阶乘
23   for (int i = 1; i < MAXN; i++) {
24     fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
25   }
26   
27   //  费马小定理求逆元inv(a) = qpow( a, mod-2 )
28   //  inv数组存储k阶乘关于模mod的逆元
29   inv[MAXN - 1] = QPow(fac[MAXN - 1], mod - 2);
30   for (int i = MAXN - 2; i >= 0; i--) {
31     //inv[i] = inv[i + 1] * (i + 1) % mod;
32     inv[i] = QPow(fac[i], mod - 2);     
34   }
35 }
36 int main() {
37   cin >> t;
38   init();
39   for(int tn = 1;tn <= t; tn++) {
40     cin >> n >> k;
41     ll ans = (QPow(2, n) - 1 + mod) % mod;
42     coeff[0] = 1;
43     for (int i = 1; i < k; i++) {
44       // (a / b) % mod = a *(b关于模mod的逆元)% mod;
45       //  C(n,k)=(n-k+1)/k * C(n,k-1) k从1走到k-1            
46       // C(n,1)=C(n,0)*(n-1+1)/1  C(n,2)=C(n,1)*(n-2+1)/2 C(n,3)=C(n,2)*(n-3+1)/3
47       // 令a =coeff[k]=(n-k+1) * C(n,k-1)  b=k
48       // C(n,k) = coeff[k] / k!
49       
50       coeff[i] = coeff[i - 1] * (n - i + 1) % mod;
51       ans = (ans - coeff[i] * inv[i] % mod + mod) % mod;
52     }
53     printf("Case #%d: %lld\n", tn, ans);
54   }
55   return 0;
56 }

 

posted @ 2020-08-01 18:22  吉吉的奥利奥  阅读(17)  评论(0编辑  收藏