skywang12345

导航

 

 

概要

线性表是一种线性结构,它是具有相同类型的n(n≥0)个数据元素组成的有限序列。本章先介绍线性表的几个基本组成部分:数组、单向链表、双向链表;随后给出双向链表的C、C++和Java三种语言的实现。内容包括:
数组
单向链表
双向链表
      1. C实现双链表
      2. C++实现双链表
      3. Java实现双链表

转载请注明出处:http://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3561803.html


更多内容

数据结构与算法系列 目录

 

数组

数组有上界和下界,数组的元素在上下界内是连续的。

存储10,20,30,40,50的数组的示意图如下:


数组的特点是:数据是连续的;随机访问速度快。
数组中稍微复杂一点的是多维数组和动态数组。对于C语言而言,多维数组本质上也是通过一维数组实现的。至于动态数组,是指数组的容量能动态增长的数组;对于C语言而言,若要提供动态数组,需要手动实现;而对于C++而言,STL提供了Vector;对于Java而言,Collection集合中提供了ArrayList和Vector。

 

单向链表

单向链表(单链表)是链表的一种,它由节点组成,每个节点都包含下一个节点的指针。

单链表的示意图如下:

表头为空,表头的后继节点是"节点10"(数据为10的节点),"节点10"的后继节点是"节点20"(数据为10的节点),...

 

单链表删除节点

删除"节点30"
删除之前:"节点20" 的后继节点为"节点30",而"节点30" 的后继节点为"节点40"。
删除之后:"节点20" 的后继节点为"节点40"。

 

单链表添加节点

在"节点10"与"节点20"之间添加"节点15"
添加之前:"节点10" 的后继节点为"节点20"。
添加之后:"节点10" 的后继节点为"节点15",而"节点15" 的后继节点为"节点20"。

单链表的特点是:节点的链接方向是单向的;相对于数组来说,单链表的的随机访问速度较慢,但是单链表删除/添加数据的效率很高。

 

双向链表

双向链表(双链表)是链表的一种。和单链表一样,双链表也是由节点组成,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。一般我们都构造双向循环链表。

双链表的示意图如下:

表头为空,表头的后继节点为"节点10"(数据为10的节点);"节点10"的后继节点是"节点20"(数据为10的节点),"节点20"的前继节点是"节点10";"节点20"的后继节点是"节点30","节点30"的前继节点是"节点20";...;末尾节点的后继节点是表头。

 

双链表删除节点

删除"节点30"
删除之前:"节点20"的后继节点为"节点30","节点30" 的前继节点为"节点20"。"节点30"的后继节点为"节点40","节点40" 的前继节点为"节点30"。
删除之后:"节点20"的后继节点为"节点40","节点40" 的前继节点为"节点20"。

 

双链表添加节点

在"节点10"与"节点20"之间添加"节点15"
添加之前:"节点10"的后继节点为"节点20","节点20" 的前继节点为"节点10"。
添加之后:"节点10"的后继节点为"节点15","节点15" 的前继节点为"节点10"。"节点15"的后继节点为"节点20","节点20" 的前继节点为"节点15"。

 

下面介绍双链表的实现,分别介绍C/C++/Java三种实现。

1. C实现双链表

实现代码
双向链表头文件(double_link.h)

 1 #ifndef _DOUBLE_LINK_H
 2 #define _DOUBLE_LINK_H
 3 
 4 // 新建“双向链表”。成功,返回表头;否则,返回NULL
 5 extern int create_dlink();
 6 // 撤销“双向链表”。成功,返回0;否则,返回-1
 7 extern int destroy_dlink();
 8 
 9 // “双向链表是否为空”。为空的话返回1;否则,返回0。
10 extern int dlink_is_empty();
11 // 返回“双向链表的大小”
12 extern int dlink_size();
13 
14 // 获取“双向链表中第index位置的元素”。成功,返回节点指针;否则,返回NULL。
15 extern void* dlink_get(int index);
16 // 获取“双向链表中第1个元素”。成功,返回节点指针;否则,返回NULL。
17 extern void* dlink_get_first();
18 // 获取“双向链表中最后1个元素”。成功,返回节点指针;否则,返回NULL。
19 extern void* dlink_get_last();
20 
21 // 将“value”插入到index位置。成功,返回0;否则,返回-1。
22 extern int dlink_insert(int index, void *pval);
23 // 将“value”插入到表头位置。成功,返回0;否则,返回-1。
24 extern int dlink_insert_first(void *pval);
25 // 将“value”插入到末尾位置。成功,返回0;否则,返回-1。
26 extern int dlink_append_last(void *pval);
27 
28 // 删除“双向链表中index位置的节点”。成功,返回0;否则,返回-1
29 extern int dlink_delete(int index);
30 // 删除第一个节点。成功,返回0;否则,返回-1
31 extern int dlink_delete_first();
32 // 删除组后一个节点。成功,返回0;否则,返回-1
33 extern int dlink_delete_last();
34 
35 #endif 
View Code

双向链表实现文件(double_link.c)

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <malloc.h>
 3 
 4 /**
 5 * C 语言实现的双向链表,能存储任意数据。
 6 *
 7 * @author skywang
 8 * @date 2013/11/07
 9 */
 10 // 双向链表节点
 11 typedef struct tag_node 
 12 {
 13   struct tag_node *prev;
 14   struct tag_node *next;
 15   void* p;
 16 }node;
 17 
 18 // 表头。注意,表头不存放元素值!!!
 19 static node *phead=NULL;
 20 // 节点个数。
 21 static int count=0;
 22 
 23 // 新建“节点”。成功,返回节点指针;否则,返回NULL。
 24 static node* create_node(void *pval)
 25 {
 26   node *pnode=NULL;
 27   pnode = (node *)malloc(sizeof(node));
 28   if (!pnode)
 29   {
 30     printf("create node error!\n");
 31     return NULL;
 32   }
 33   // 默认的,pnode的前一节点和后一节点都指向它自身
 34   pnode->prev = pnode->next = pnode;
 35   // 节点的值为pval
 36   pnode->p = pval;
 37 
 38   return pnode;
 39 }
 40 
 41 // 新建“双向链表”。成功,返回0;否则,返回-1。
 42 int create_dlink()
 43 {
 44   // 创建表头
 45   phead = create_node(NULL);
 46   if (!phead)
 47     return -1;
 48 
 49   // 设置“节点个数”为0
 50   count = 0;
 51 
 52   return 0;
 53 }
 54 
 55 // “双向链表是否为空”
 56 int dlink_is_empty()
 57 {
 58   return count == 0;
 59 }
 60 
 61 // 返回“双向链表的大小”
 62 int dlink_size() {
 63   return count;
 64 }
 65 
 66 // 获取“双向链表中第index位置的节点”
 67 static node* get_node(int index) 
 68 {
 69   if (index<0 || index>=count)
 70   {
 71     printf("%s failed! index out of bound!\n", __func__);
 72     return NULL;
 73   }
 74 
 75   // 正向查找
 76   if (index <= (count/2))
 77   {
 78     int i=0;
 79     node *pnode=phead->next;
 80     while ((i++) < index) 
 81       pnode = pnode->next;
 82 
 83     return pnode;
 84   }
 85 
 86   // 反向查找
 87   int j=0;
 88   int rindex = count - index - 1;
 89   node *rnode=phead->prev;
 90   while ((j++) < rindex) 
 91     rnode = rnode->prev;
 92 
 93   return rnode;
 94 }
 95 
 96 // 获取“第一个节点”
 97 static node* get_first_node() 
 98 {
 99   return get_node(0);
100 }
101 
102 // 获取“最后一个节点”
103 static node* get_last_node() 
104 {
105   return get_node(count-1);
106 }
107 
108 // 获取“双向链表中第index位置的元素”。成功,返回节点值;否则,返回-1。
109 void* dlink_get(int index)
110 {
111   node *pindex=get_node(index);
112   if (!pindex) 
113   {
114     printf("%s failed!\n", __func__);
115     return NULL;
116   }
117 
118   return pindex->p;
119 
120 }
121 
122 // 获取“双向链表中第1个元素的值”
123 void* dlink_get_first()
124 {
125   return dlink_get(0);
126 }
127 
128 // 获取“双向链表中最后1个元素的值”
129 void* dlink_get_last()
130 {
131   return dlink_get(count-1);
132 }
133 
134 // 将“pval”插入到index位置。成功,返回0;否则,返回-1。
135 int dlink_insert(int index, void* pval) 
136 {
137   // 插入表头
138   if (index==0)
139     return dlink_insert_first(pval);
140 
141   // 获取要插入的位置对应的节点
142   node *pindex=get_node(index);
143   if (!pindex) 
144     return -1;
145 
146   // 创建“节点”
147   node *pnode=create_node(pval);
148   if (!pnode)
149     return -1;
150 
151   pnode->prev = pindex->prev;
152   pnode->next = pindex;
153   pindex->prev->next = pnode;
154   pindex->prev = pnode;
155   // 节点个数+1
156   count++;
157 
158   return 0;
159 }
160 
161 // 将“pval”插入到表头位置
162 int dlink_insert_first(void *pval) 
163 {
164   node *pnode=create_node(pval);
165   if (!pnode)
166     return -1;
167 
168   pnode->prev = phead;
169   pnode->next = phead->next;
170   phead->next->prev = pnode;
171   phead->next = pnode;
172   count++;
173   return 0;
174 }
175 
176 // 将“pval”插入到末尾位置
177 int dlink_append_last(void *pval) 
178 {
179   node *pnode=create_node(pval);
180   if (!pnode)
181     return -1;
182   
183   pnode->next = phead;
184   pnode->prev = phead->prev;
185   phead->prev->next = pnode;
186   phead->prev = pnode;
187   count++;
188   return 0;
189 }
190 
191 // 删除“双向链表中index位置的节点”。成功,返回0;否则,返回-1。
192 int dlink_delete(int index)
193 {
194   node *pindex=get_node(index);
195   if (!pindex) 
196   {
197     printf("%s failed! the index in out of bound!\n", __func__);
198     return -1;
199   }
200 
201   pindex->next->prev = pindex->prev;
202   pindex->prev->next = pindex->next;
203   free(pindex);
204   count--;
205 
206   return 0;
207 }  
208 
209 // 删除第一个节点
210 int dlink_delete_first() 
211 {
212   return dlink_delete(0);
213 }
214 
215 // 删除组后一个节点
216 int dlink_delete_last() 
217 {
218   return dlink_delete(count-1);
219 }
220 
221 // 撤销“双向链表”。成功,返回0;否则,返回-1。
222 int destroy_dlink()
223 {
224   if (!phead)
225   {
226     printf("%s failed! dlink is null!\n", __func__);
227     return -1;
228   }
229 
230   node *pnode=phead->next;
231   node *ptmp=NULL;
232   while(pnode != phead)
233   {
234     ptmp = pnode;
235     pnode = pnode->next;
236     free(ptmp);
237   }
238 
239   free(phead);
240   phead = NULL;
241   count = 0;
242 
243   return 0;
244 }
View Code

双向链表测试程序(dlink_test.c)

 1 #include <stdio.h>
 2 #include "double_link.h"
 3 
 4 /**
 5 * C 语言实现的双向链表的测试程序。
 6 *
 7 * (01) int_test()
 8 *   演示向双向链表操作“int数据”。
 9 * (02) string_test()
 10 *   演示向双向链表操作“字符串数据”。
 11 * (03) object_test()
 12 *   演示向双向链表操作“对象”。
 13 *
 14 * @author skywang
 15 * @date 2013/11/07
 16 */
 17 
 18 // 双向链表操作int数据
 19 void int_test()
 20 {
 21   int iarr[4] = {10, 20, 30, 40};
 22 
 23   printf("\n----%s----\n", __func__);
 24   create_dlink();    // 创建双向链表
 25 
 26   dlink_insert(0, &iarr[0]);  // 向双向链表的表头插入数据
 27   dlink_insert(0, &iarr[1]);  // 向双向链表的表头插入数据
 28   dlink_insert(0, &iarr[2]);  // 向双向链表的表头插入数据
 29 
 30   printf("dlink_is_empty()=%d\n", dlink_is_empty());  // 双向链表是否为空
 31   printf("dlink_size()=%d\n", dlink_size());      // 双向链表的大小
 32 
 33   // 打印双向链表中的全部数据
 34   int i;
 35   int *p;
 36   int sz = dlink_size();
 37   for (i=0; i<sz; i++)
 38   {
 39     p = (int *)dlink_get(i);
 40     printf("dlink_get(%d)=%d\n", i, *p);
 41   }
 42 
 43   destroy_dlink();
 44 }
 45 
 46 void string_test()
 47 {
 48   char* sarr[4] = {"ten", "twenty", "thirty", "forty"};
 49 
 50   printf("\n----%s----\n", __func__);
 51   create_dlink();    // 创建双向链表
 52 
 53   dlink_insert(0, sarr[0]);  // 向双向链表的表头插入数据
 54   dlink_insert(0, sarr[1]);  // 向双向链表的表头插入数据
 55   dlink_insert(0, sarr[2]);  // 向双向链表的表头插入数据
 56 
 57   printf("dlink_is_empty()=%d\n", dlink_is_empty());  // 双向链表是否为空
 58   printf("dlink_size()=%d\n", dlink_size());      // 双向链表的大小
 59 
 60   // 打印双向链表中的全部数据
 61   int i;
 62   char *p;
 63   int sz = dlink_size();
 64   for (i=0; i<sz; i++)
 65   {
 66     p = (char *)dlink_get(i);
 67     printf("dlink_get(%d)=%s\n", i, p);
 68   }
 69 
 70   destroy_dlink();
 71 }
 72 
 73 typedef struct tag_stu
 74 {
 75   int id;
 76   char name[20];
 77 }stu;
 78 
 79 static stu arr_stu[] = 
 80 {
 81   {10, "sky"},
 82   {20, "jody"},
 83   {30, "vic"},
 84   {40, "dan"},
 85 };
 86 #define ARR_STU_SIZE ( (sizeof(arr_stu)) / (sizeof(arr_stu[0])) )
 87 
 88 void object_test()
 89 {
 90   printf("\n----%s----\n", __func__);
 91   create_dlink();  // 创建双向链表
 92 
 93   dlink_insert(0, &arr_stu[0]);  // 向双向链表的表头插入数据
 94   dlink_insert(0, &arr_stu[1]);  // 向双向链表的表头插入数据
 95   dlink_insert(0, &arr_stu[2]);  // 向双向链表的表头插入数据
 96 
 97   printf("dlink_is_empty()=%d\n", dlink_is_empty());  // 双向链表是否为空
 98   printf("dlink_size()=%d\n", dlink_size());      // 双向链表的大小
 99 
100   // 打印双向链表中的全部数据
101   int i;
102   int sz = dlink_size();
103   stu *p;
104   for (i=0; i<sz; i++)
105   {
106     p = (stu *)dlink_get(i);
107     printf("dlink_get(%d)=[%d, %s]\n", i, p->id, p->name);
108   }
109 
110   destroy_dlink();
111 }
112 
113 int main()
114 {
115   int_test();    // 演示向双向链表操作“int数据”。
116   string_test();  // 演示向双向链表操作“字符串数据”。
117   object_test();  // 演示向双向链表操作“对象”。
118 
119   return 0;
120 }
View Code

 

运行结果

----int_test----
dlink_is_empty()=0
dlink_size()=3
dlink_get(0)=30
dlink_get(1)=20
dlink_get(2)=10

----string_test----
dlink_is_empty()=0
dlink_size()=3
dlink_get(0)=thirty
dlink_get(1)=twenty
dlink_get(2)=ten

----object_test----
dlink_is_empty()=0
dlink_size()=3
dlink_get(0)=[30, vic]
dlink_get(1)=[20, jody]
dlink_get(2)=[10, sky]

 

2. C++实现双链表

实现代码
双向链表文件(DoubleLink.h)

 1 #ifndef DOUBLE_LINK_HXX
 2 #define DOUBLE_LINK_HXX
 3 
 4 #include <iostream>
 5 using namespace std;
 6 
 7 template<class T> 
 8 struct DNode 
 9 {
 10   public:
 11     T value;
 12     DNode *prev;
 13     DNode *next;
 14   public:
 15     DNode() { }
 16     DNode(T t, DNode *prev, DNode *next) {
 17       this->value = t;
 18       this->prev = prev;
 19       this->next = next;
 20      }
 21 };
 22 
 23 template<class T> 
 24 class DoubleLink 
 25 {
 26   public:
 27     DoubleLink();
 28     ~DoubleLink();
 29 
 30     int size();
 31     int is_empty();
 32 
 33     T get(int index);
 34     T get_first();
 35     T get_last();
 36 
 37     int insert(int index, T t);
 38     int insert_first(T t);
 39     int append_last(T t);
 40 
 41     int del(int index);
 42     int delete_first();
 43     int delete_last();
 44 
 45   private:
 46     int count;
 47     DNode<T> *phead;
 48   private:
 49     DNode<T> *get_node(int index);
 50 };
 51 
 52 template<class T>
 53 DoubleLink<T>::DoubleLink() : count(0)
 54 {
 55   // 创建“表头”。注意:表头没有存储数据!
 56   phead = new DNode<T>();
 57   phead->prev = phead->next = phead;
 58   // 设置链表计数为0
 59   //count = 0;
 60 }
 61 
 62 // 析构函数
 63 template<class T>
 64 DoubleLink<T>::~DoubleLink() 
 65 {
 66   // 删除所有的节点
 67   DNode<T>* ptmp;
 68   DNode<T>* pnode = phead->next;
 69   while (pnode != phead)
 70   {
 71     ptmp = pnode;
 72     pnode=pnode->next;
 73     delete ptmp;
 74   }
 75 
 76   // 删除"表头"
 77   delete phead;
 78   phead = NULL;
 79 }
 80 
 81 // 返回节点数目
 82 template<class T>
 83 int DoubleLink<T>::size() 
 84 {
 85   return count;
 86 }
 87 
 88 // 返回链表是否为空
 89 template<class T>
 90 int DoubleLink<T>::is_empty() 
 91 {
 92   return count==0;
 93 }
 94 
 95 // 获取第index位置的节点
 96 template<class T>
 97 DNode<T>* DoubleLink<T>::get_node(int index) 
 98 {
 99   // 判断参数有效性
100   if (index<0 || index>=count)
101   {
102     cout << "get node failed! the index in out of bound!" << endl;
103     return NULL;
104   }
105 
106   // 正向查找
107   if (index <= count/2)
108   {
109     int i=0;
110     DNode<T>* pindex = phead->next;
111     while (i++ < index) {
112       pindex = pindex->next;
113     }
114 
115     return pindex;
116   }
117 
118   // 反向查找
119   int j=0;
120   int rindex = count - index -1;
121   DNode<T>* prindex = phead->prev;
122   while (j++ < rindex) {
123     prindex = prindex->prev;
124   }
125 
126   return prindex;
127 }
128 
129 // 获取第index位置的节点的值
130 template<class T>
131 T DoubleLink<T>::get(int index) 
132 {
133   return get_node(index)->value;
134 }
135 
136 // 获取第1个节点的值
137 template<class T>
138 T DoubleLink<T>::get_first() 
139 {
140   return get_node(0)->value;
141 }
142 
143 // 获取最后一个节点的值
144 template<class T>
145 T DoubleLink<T>::get_last() 
146 {
147   return get_node(count-1)->value;
148 }
149 
150 // 将节点插入到第index位置之前
151 template<class T>
152 int DoubleLink<T>::insert(int index, T t) 
153 {
154   if (index == 0)
155     return insert_first(t);
156 
157   DNode<T>* pindex = get_node(index);
158   DNode<T>* pnode = new DNode<T>(t, pindex->prev, pindex);
159   pindex->prev->next = pnode;
160   pindex->prev = pnode;
161   count++;
162 
163   return 0;
164 }
165 
166 // 将节点插入第一个节点处。
167 template<class T>
168 int DoubleLink<T>::insert_first(T t) 
169 {
170   DNode<T>* pnode = new DNode<T>(t, phead, phead->next);
171   phead->next->prev = pnode;
172   phead->next = pnode;
173   count++;
174 
175   return 0;
176 }
177 
178 // 将节点追加到链表的末尾
179 template<class T>
180 int DoubleLink<T>::append_last(T t) 
181 {
182   DNode<T>* pnode = new DNode<T>(t, phead->prev, phead);
183   phead->prev->next = pnode;
184   phead->prev = pnode;
185   count++;
186 
187   return 0;
188 }
189 
190 // 删除index位置的节点
191 template<class T>
192 int DoubleLink<T>::del(int index) 
193 {
194   DNode<T>* pindex = get_node(index);
195   pindex->next->prev = pindex->prev;
196   pindex->prev->next = pindex->next;
197   delete pindex;
198   count--;
199 
200   return 0;
201 }
202 
203 // 删除第一个节点
204 template<class T>
205 int DoubleLink<T>::delete_first() 
206 {
207   return del(0);
208 }
209 
210 // 删除最后一个节点
211 template<class T>
212 int DoubleLink<T>::delete_last() 
213 {
214   return del(count-1);
215 }
216 
217 #endif
View Code

双向链表测试文件(DlinkTest.cpp)

 1 #include <iostream>
 2 #include "DoubleLink.h"
 3 using namespace std;
 4 
 5 // 双向链表操作int数据
 6 void int_test()
 7 {
 8   int iarr[4] = {10, 20, 30, 40};
 9 
 10   cout << "\n----int_test----" << endl;
 11   // 创建双向链表
 12   DoubleLink<int>* pdlink = new DoubleLink<int>();
 13 
 14   pdlink->insert(0, 20);    // 将 20 插入到第一个位置
 15   pdlink->append_last(10);  // 将 10 追加到链表末尾
 16   pdlink->insert_first(30);  // 将 30 插入到第一个位置
 17 
 18   // 双向链表是否为空
 19   cout << "is_empty()=" << pdlink->is_empty() <<endl;
 20   // 双向链表的大小
 21   cout << "size()=" << pdlink->size() <<endl;
 22 
 23   // 打印双向链表中的全部数据
 24   int sz = pdlink->size();
 25   for (int i=0; i<sz; i++)
 26     cout << "pdlink("<<i<<")=" << pdlink->get(i) <<endl;
 27 }
 28 
 29 void string_test()
 30 {
 31   string sarr[4] = {"ten", "twenty", "thirty", "forty"};
 32 
 33   cout << "\n----string_test----" << endl;
 34   // 创建双向链表
 35   DoubleLink<string>* pdlink = new DoubleLink<string>();
 36 
 37   pdlink->insert(0, sarr[1]);    // 将 sarr中第2个元素 插入到第一个位置
 38   pdlink->append_last(sarr[0]);  // 将 sarr中第1个元素 追加到链表末尾
 39   pdlink->insert_first(sarr[2]);  // 将 sarr中第3个元素 插入到第一个位置
 40 
 41   // 双向链表是否为空
 42   cout << "is_empty()=" << pdlink->is_empty() <<endl;
 43   // 双向链表的大小
 44   cout << "size()=" << pdlink->size() <<endl;
 45 
 46   // 打印双向链表中的全部数据
 47   int sz = pdlink->size();
 48   for (int i=0; i<sz; i++)
 49     cout << "pdlink("<<i<<")=" << pdlink->get(i) <<endl;
 50 }
 51 
 52 struct stu
 53 {
 54   int id;
 55   char name[20];
 56 };
 57 
 58 static stu arr_stu[] = 
 59 {
 60   {10, "sky"},
 61   {20, "jody"},
 62   {30, "vic"},
 63   {40, "dan"},
 64 };
 65 #define ARR_STU_SIZE ( (sizeof(arr_stu)) / (sizeof(arr_stu[0])) )
 66 
 67 void object_test()
 68 {
 69   cout << "\n----object_test----" << endl;
 70   // 创建双向链表
 71   DoubleLink<stu>* pdlink = new DoubleLink<stu>();
 72 
 73   pdlink->insert(0, arr_stu[1]);    // 将 arr_stu中第2个元素 插入到第一个位置
 74   pdlink->append_last(arr_stu[0]);  // 将 arr_stu中第1个元素 追加到链表末尾
 75   pdlink->insert_first(arr_stu[2]);  // 将 arr_stu中第3个元素 插入到第一个位置
 76 
 77   // 双向链表是否为空
 78   cout << "is_empty()=" << pdlink->is_empty() <<endl;
 79   // 双向链表的大小
 80   cout << "size()=" << pdlink->size() <<endl;
 81 
 82   // 打印双向链表中的全部数据
 83   int sz = pdlink->size();
 84   struct stu p;
 85   for (int i=0; i<sz; i++) 
 86   {
 87     p = pdlink->get(i);
 88     cout << "pdlink("<<i<<")=[" << p.id << ", " << p.name <<"]" <<endl;
 89   }
 90 }
 91 
 92 
 93 int main()
 94 {
 95   int_test();    // 演示向双向链表操作“int数据”。
 96   string_test();  // 演示向双向链表操作“字符串数据”。
 97   object_test();  // 演示向双向链表操作“对象”。
 98 
 99   return 0;
100 }
View Code

 

示例说明

在上面的示例中,我将双向链表的"声明"和"实现"都放在头文件中。而编程规范告诫我们:将类的声明和实现分离,在头文件(.h文件或.hpp)中尽量只包含声明,而在实现文件(.cpp文件)中负责实现!
那么为什么要这么做呢?这是因为,在双向链表的实现中,采用了模板;而C++编译器不支持对模板的分离式编译!简单点说,如果在DoubleLink.h中声明,而在DoubleLink.cpp中进行实现的话;当我们在其他类中创建DoubleLink的对象时,会编译出错。具体原因,可以参考"为什么C++编译器不能支持对模板的分离式编译"。


运行结果

----int_test----
is_empty()=0
size()=3
pdlink(0)=30
pdlink(1)=20
pdlink(2)=10

----string_test----
is_empty()=0
size()=3
pdlink(0)=thirty
pdlink(1)=twenty
pdlink(2)=ten

----object_test----
is_empty()=0
size()=3
pdlink(0)=[30, vic]
pdlink(1)=[20, jody]
pdlink(2)=[10, sky]

 

3. Java实现双链表

实现代码
双链表类(DoubleLink.java)

 1 /**
 2 * Java 实现的双向链表。 
 3 * 注:java自带的集合包中有实现双向链表,路径是:java.util.LinkedList
 4 *
 5 * @author skywang
 6 * @date 2013/11/07
 7 */
 8 public class DoubleLink<T> {
 9 
 10   // 表头
 11   private DNode<T> mHead;
 12   // 节点个数
 13   private int mCount;
 14 
 15   // 双向链表“节点”对应的结构体
 16   private class DNode<T> {
 17     public DNode prev;
 18     public DNode next;
 19     public T value;
 20 
 21     public DNode(T value, DNode prev, DNode next) {
 22       this.value = value;
 23       this.prev = prev;
 24       this.next = next;
 25     }
 26   }
 27 
 28   // 构造函数
 29   public DoubleLink() {
 30     // 创建“表头”。注意:表头没有存储数据!
 31     mHead = new DNode<T>(null, null, null);
 32     mHead.prev = mHead.next = mHead;
 33     // 初始化“节点个数”为0
 34     mCount = 0;
 35   }
 36 
 37   // 返回节点数目
 38   public int size() {
 39     return mCount;
 40   }
 41 
 42   // 返回链表是否为空
 43   public boolean isEmpty() {
 44     return mCount==0;
 45   }
 46 
 47   // 获取第index位置的节点
 48   private DNode<T> getNode(int index) {
 49     if (index<0 || index>=mCount)
 50       throw new IndexOutOfBoundsException();
 51 
 52     // 正向查找
 53     if (index <= mCount/2) {
 54       DNode<T> node = mHead.next;
 55       for (int i=0; i<index; i++)
 56         node = node.next;
 57 
 58       return node;
 59     }
 60 
 61     // 反向查找
 62     DNode<T> rnode = mHead.prev;
 63     int rindex = mCount - index -1;
 64     for (int j=0; j<rindex; j++)
 65       rnode = rnode.prev;
 66 
 67     return rnode;
 68   }
 69 
 70   // 获取第index位置的节点的值
 71   public T get(int index) {
 72     return getNode(index).value;
 73   }
 74 
 75   // 获取第1个节点的值
 76   public T getFirst() {
 77     return getNode(0).value;
 78   }
 79 
 80   // 获取最后一个节点的值
 81   public T getLast() {
 82     return getNode(mCount-1).value;
 83   }
 84 
 85   // 将节点插入到第index位置之前
 86   public void insert(int index, T t) {
 87     if (index==0) {
 88       DNode<T> node = new DNode<T>(t, mHead, mHead.next);
 89       mHead.next.prev = node;
 90       mHead.next = node;
 91       mCount++;
 92       return ;
 93     }
 94 
 95     DNode<T> inode = getNode(index);
 96     DNode<T> tnode = new DNode<T>(t, inode.prev, inode);
 97     inode.prev.next = tnode;
 98     inode.next = tnode;
 99     mCount++;
100     return ;
101   }
102 
103   // 将节点插入第一个节点处。
104   public void insertFirst(T t) {
105     insert(0, t);
106   }
107 
108   // 将节点追加到链表的末尾
109   public void appendLast(T t) {
110     DNode<T> node = new DNode<T>(t, mHead.prev, mHead);
111     mHead.prev.next = node;
112     mHead.prev = node;
113     mCount++;
114   }
115 
116   // 删除index位置的节点
117   public void del(int index) {
118     DNode<T> inode = getNode(index);
119     inode.prev.next = inode.next;
120     inode.next.prev = inode.prev;
121     inode = null;
122     mCount--;
123   }
124 
125   // 删除第一个节点
126   public void deleteFirst() {
127     del(0);
128   }
129 
130   // 删除最后一个节点
131   public void deleteLast() {
132     del(mCount-1);
133   }
134 }
View Code

测试程序(DlinkTest.java)

 1 /**
 2 * Java 实现的双向链表。 
 3 * 注:java自带的集合包中有实现双向链表,路径是:java.util.LinkedList
 4 *
 5 * @author skywang
 6 * @date 2013/11/07
 7 */
 8 
 9 public class DlinkTest {
 10 
 11   // 双向链表操作int数据
 12   private static void int_test() {
 13     int[] iarr = {10, 20, 30, 40};
 14 
 15     System.out.println("\n----int_test----");
 16     // 创建双向链表
 17     DoubleLink<Integer> dlink = new DoubleLink<Integer>();
 18 
 19     dlink.insert(0, 20);  // 将 20 插入到第一个位置
 20     dlink.appendLast(10);  // 将 10 追加到链表末尾
 21     dlink.insertFirst(30);  // 将 30 插入到第一个位置
 22 
 23     // 双向链表是否为空
 24     System.out.printf("isEmpty()=%b\n", dlink.isEmpty());
 25     // 双向链表的大小
 26     System.out.printf("size()=%d\n", dlink.size());
 27 
 28     // 打印出全部的节点
 29     for (int i=0; i<dlink.size(); i++)
 30       System.out.println("dlink("+i+")="+ dlink.get(i));
 31   }
 32 
 33 
 34   private static void string_test() {
 35     String[] sarr = {"ten", "twenty", "thirty", "forty"};
 36 
 37     System.out.println("\n----string_test----");
 38     // 创建双向链表
 39     DoubleLink<String> dlink = new DoubleLink<String>();
 40 
 41     dlink.insert(0, sarr[1]);  // 将 sarr中第2个元素 插入到第一个位置
 42     dlink.appendLast(sarr[0]);  // 将 sarr中第1个元素 追加到链表末尾
 43     dlink.insertFirst(sarr[2]);  // 将 sarr中第3个元素 插入到第一个位置
 44 
 45     // 双向链表是否为空
 46     System.out.printf("isEmpty()=%b\n", dlink.isEmpty());
 47     // 双向链表的大小
 48     System.out.printf("size()=%d\n", dlink.size());
 49 
 50     // 打印出全部的节点
 51     for (int i=0; i<dlink.size(); i++)
 52       System.out.println("dlink("+i+")="+ dlink.get(i));
 53   }
 54 
 55 
 56   // 内部类
 57   private static class Student {
 58     private int id;
 59     private String name;
 60 
 61     public Student(int id, String name) {
 62       this.id = id;
 63       this.name = name;
 64     }
 65 
 66     @Override
 67     public String toString() {
 68       return "["+id+", "+name+"]";
 69     }
 70   }
 71 
 72   private static Student[] students = new Student[]{
 73     new Student(10, "sky"),
 74     new Student(20, "jody"),
 75     new Student(30, "vic"),
 76     new Student(40, "dan"),
 77   };
 78 
 79   private static void object_test() {
 80     System.out.println("\n----object_test----");
 81     // 创建双向链表
 82     DoubleLink<Student> dlink = new DoubleLink<Student>();
 83 
 84     dlink.insert(0, students[1]);  // 将 students中第2个元素 插入到第一个位置
 85     dlink.appendLast(students[0]);  // 将 students中第1个元素 追加到链表末尾
 86     dlink.insertFirst(students[2]);  // 将 students中第3个元素 插入到第一个位置
 87 
 88     // 双向链表是否为空
 89     System.out.printf("isEmpty()=%b\n", dlink.isEmpty());
 90     // 双向链表的大小
 91     System.out.printf("size()=%d\n", dlink.size());
 92 
 93     // 打印出全部的节点
 94     for (int i=0; i<dlink.size(); i++) {
 95       System.out.println("dlink("+i+")="+ dlink.get(i));
 96     }
 97   }
 98 
 99 
100   public static void main(String[] args) {
101     int_test();    // 演示向双向链表操作“int数据”。
102     string_test();  // 演示向双向链表操作“字符串数据”。
103     object_test();  // 演示向双向链表操作“对象”。
104   }
105 }
View Code


运行结果

----int_test----
isEmpty()=false
size()=3
dlink(0)=30
dlink(1)=20
dlink(2)=10

----string_test----
isEmpty()=false
size()=3
dlink(0)=thirty
dlink(1)=twenty
dlink(2)=ten

----object_test----
isEmpty()=false
size()=3
dlink(0)=[30, vic]
dlink(1)=[20, jody]
dlink(2)=[10, sky]

 

posted on 2014-03-24 09:43  如果天空不死  阅读(108094)  评论(35编辑  收藏  举报