BZOJ 2282 [Sdoi2011]消防

题解:

路径一定在直径上

取出直径来

在直径上枚举左右端点就可以了(A掉)

但是可能会被卡

所以枚举左端点,右端点单调,更新答案即可

WOC ST表竟然打错了

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
using namespace std;
const int maxn=300009;

int n,s;
int ans=0x7fffffff;


int cntedge=0;
int head[maxn]={0};
int to[maxn<<1]={0},nex[maxn<<1]={0},dist[maxn<<1]={0};
void Addedge(int x,int y,int z){
	nex[++cntedge]=head[x];
	to[cntedge]=y;
	dist[cntedge]=z;
	head[x]=cntedge;
}

int lu=0,ru=0;
int father[maxn]={0};
int d[maxn]={0};
void Dfs(int now,int fa){
	father[now]=fa;
	for(int i=head[now];i;i=nex[i]){
		if(to[i]==fa)continue;
		d[to[i]]=d[now]+dist[i];
		Dfs(to[i],now);
	}
}

int p[maxn],nn=0;
int ond[maxn]={0};
int h[maxn]={0};

int GetMaxdep(int x,int fa){
	int ret=0;
	for(int i=head[x];i;i=nex[i]){
		if(to[i]==fa)continue;
		if(ond[to[i]])continue;
		ret=max(ret,dist[i]+GetMaxdep(to[i],x));
	}
	return ret;
}

int f[maxn][20];
void STinit(int n){
	for(int i=1;i<=n;++i)f[i][0]=h[i];
	for(int j=1;j<=19;++j){
		for(int i=1;i+(1<<j)-1<=n;++i){
			f[i][j]=max(f[i][j-1],f[i+(1<<(j-1))][j-1]);
		}
	}
}
int Querymax(int l,int r){
	int k=log2(r-l+1.5);
	return max(f[l][k],f[r-(1<<k)+1][k]);
}

int main(){
	scanf("%d%d",&n,&s);
	for(int i=1;i<=n-1;++i){
		int x,y,z;
		scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
		Addedge(x,y,z);
		Addedge(y,x,z);
	}
	
	d[1]=0;
	Dfs(1,0);
	lu=1;
	for(int i=1;i<=n;++i){
		if(d[i]>d[lu])lu=i;
	}
	
	d[lu]=0;
	Dfs(lu,0);
	ru=1;
	for(int i=1;i<=n;++i){
		if(d[i]>d[ru])ru=i;
	}
	
	int x=ru;
	while(x){
		p[++nn]=x;
		ond[x]=1;
		x=father[x];
	}
	
	for(int i=1;i<=nn;++i){
		int x=p[i];
		h[i]=GetMaxdep(x,0);
	}
	
//	for(int i=1;i<=nn;++i){
//		for(int j=i;j<=nn;++j){
//			if(d[p[i]]-d[p[j]]>s)continue;
//			int tm=max(d[p[1]]-d[p[i]],d[p[j]]-d[p[nn]]);
//			for(int k=i;k<=j;++k)tm=max(tm,h[k]);
//			ans=min(ans,tm);
//		}
//	}
	
	STinit(nn);
	int last=1;
	for(int i=1;i<=nn;++i){
		while(d[p[last]]-d[p[i]]>s)++last;
		int tm=max(d[p[1]]-d[p[last]],d[p[i]]-d[p[nn]]);
		tm=max(tm,Querymax(last,i));
		ans=min(ans,tm);
	}
	
	printf("%d\n",ans);
	return 0;
}

  

posted @ 2018-03-04 11:06  ws_zzy  阅读(99)  评论(0编辑  收藏  举报