BZOJ1603: [Usaco2008 Oct]打谷机

1603: [Usaco2008 Oct]打谷机

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 64 MB
Submit: 602  Solved: 458
[Submit][Status]

Description

Farmer John有一个过时的打谷机(收割小麦),它需要带子来带动。发动机驱动轮1总是顺时针旋转的,用来带动转轮2,转轮2来带动转轮3,等等。一共有n(2<=n<=1000)个转轮(n-1条带子)。上面的图解描述了转轮的两种连接方式,第一种方式使得两个轮子旋转的方向相同,第二种则相反。 给出一串带子的信息: *Si—驱动轮 *Di—被动轮 *Ci—连接的类型(0=直接连接,1=交叉连接) 不幸的是,列出的信息是随即的。 作为样例,考虑上面的图解,n=4,转轮1是驱动轮,可以得知最后转轮4是逆时针旋转的。

Input

*第一行:一个数n *第二行到第n行:每一行有三个被空格隔开的数:Si,Di,Ci

Output

*第一行:一个单独的数,表示第n个转轮的方向,0表示顺时针,1表示逆时针。

Sample Input

4
2 3 0
3 4 1
1 2 0

Sample Output

1

HINT

 

Source

题解:
太水了。。。一遍dfs
代码:
 1 const maxn=1500;
 2 var f:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
 3   g:array[0..maxn] of longint;
 4   v:array[0..maxn] of boolean;
 5   i,n,x,y,z:longint;
 6 procedure dfs(x:longint);
 7 var i:longint;
 8 begin
 9  v[x]:=true;
10  for i:=1 to n do
11   if (f[x,i]<>0) and (not(v[i])) then
12   begin
13    if f[x,i]=1 then g[i]:=g[x] else g[i]:=g[x] xor 1;
14    dfs(i);
15   end;
16 end;
17 begin
18 assign(input,'input.txt');assign(output,'output.txt');
19 reset(input);rewrite(output);
20 readln(n);
21 for i:=1 to n-1 do
22  begin
23  readln(x,y,z);inc(z);
24  f[x,y]:=z;
25  f[y,x]:=z;
26  end;
27 g[1]:=0;
28 dfs(1);
29 writeln(g[n]);
30 close(input);close(output);
31 end.   
View Code

 

 
posted @ 2014-08-11 23:37  ZYF-ZYF  Views(171)  Comments(0Edit  收藏  举报