sqlplus sys as sysdba

Enter user-name:sys
Enter password:password as sysdba     --以sys用户登陆的话 必须要加上 as sysdba 子句
posted @ 2016-11-23 16:59  雪飞就飞  阅读(2212)  评论(0编辑  收藏