cf1037D. Valid BFS?(BFS?)

题意

题目链接

Sol

非常妙的一道题。。

可以这样想,在BFS序中较早出现的一定是先访问的,所以把每个点连出去的边按出现的前后顺序排个序

看一下按顺序遍历出来的序列与给出的是否相同就行了

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 2e5 + 10;
inline int read() {
	char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
	while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-')f =- 1; c = getchar();}
	while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
	return x * f;
}
int N, a[MAXN], dfn[MAXN], tot, vis[MAXN], tim[MAXN];
vector<int> v[MAXN];
int comp(const int &x, const int &y) {
	return tim[x] < tim[y];
}
void BFS() {
	queue<int> q;
	q.push(1);
	while(!q.empty()) {
		int p = q.front(); q.pop();
		dfn[++tot] = p; vis[p] = 1;
		for(int i = 0, to; i < v[p].size(); i++) {
			if(!vis[(to = v[p][i])]) q.push(to);
		}
	}
}
main() {
	N = read();
	for(int i = 1; i <= N - 1; i++) {
		int x = read(), y = read();
		v[x].push_back(y); v[y].push_back(x);
	}
	for(int i = 1; i <= N; i++) tim[a[i] = read()] = i;
	for(int i = 1; i <= N; i++) 
		sort(v[i].begin(), v[i].end(), comp);
	BFS();
	//for(int i = 1; i <= N; i++) printf("%d ", dfn[i]); puts("");
	for(int i = 1; i <= N; i++)
		if(dfn[i] != a[i]) {puts("No"); return 0;}
	puts("Yes");
}
posted @ 2018-10-05 08:09  自为风月马前卒  阅读(212)  评论(0编辑  收藏

Contact with me

……