BZOJ4407: 于神之怒加强版(莫比乌斯反演 线性筛)

Description

给下N,M,K.求

 

感觉好迷茫啊,很多变换看的一脸懵逼却又不知道去哪里学。一道题做一上午也是没谁了,,

首先按照套路反演化到最后应该是这个式子

$$ans = \sum_{d = 1}^n d^k \sum_{i = 1}^{\frac{n}{d}} \frac{n}{di} \frac{m}{di} \mu(i)$$

这样就可以$O(n)$计算

继续往下推,考虑$\frac{n}{di} \frac{m}{di}$对答案的贡献

设$T = id$

$ans = \sum_{T = 1}^n \frac{n}{T} \frac{m}{T} \sum_{d \mid T} ^ T d^k \mu(\frac{T}{d})$

后面那一坨是狄利克雷卷积的形式,显然是积性函数,可以直接筛

然后我在这里懵了一个小时,,

设$H(T) = \sum_{d \mid T} ^ T d^k \mu(\frac{T}{d})$

那么当$T = p^a$式,上面的式子中只有$\frac{T}{d} = 1$或$\frac{T}{d} = p$式,$\mu(\frac{T}{d})$才不为$0$

那么把式子展开$H(p^{a + 1}) = H(p^a) * (p^k)$

 

// luogu-judger-enable-o2
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#define LL long long 
using namespace std;
const int MAXN = 5 * 1e6 + 10, mod = 1e9 + 7;
inline int read() {
  char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
  while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
  while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
  return x * f;
}
int T, K;
int prime[MAXN], vis[MAXN], tot, mu[MAXN];
LL H[MAXN], low[MAXN];
LL fastpow(LL a, LL p) {
  LL base = 1;
  while(p) {
    if(p & 1) base = (base * a) % mod;
    a = (a * a) % mod; p >>= 1;
  }
  return base;
} 
void GetH(int N) {
  vis[1] = H[1] = mu[1] = low[1] = 1;
  for(int i = 2; i <= N; i++) {
    if(!vis[i]) prime[++tot] = i, mu[i] = -1, H[i] = (-1 + fastpow(i, K) + mod) % mod, low[i] = i;
    for(int j = 1; j <= tot && i * prime[j] <= N; j++) {
      vis[i * prime[j]] = 1;
      if(!(i % prime[j])) {
        mu[i * prime[j]] = 0; low[i * prime[j]] = (low[i] * prime[j]) % mod; 
        if(low[i] == i) 
          //H[i * prime[j]] = (H[i] + fastpow((i * prime[j]), K)) % mod;
          H[i * prime[j]] = H[i] * (fastpow(prime[j], K)) % mod;
        else H[i * prime[j]] = H[i / low[i]] * H[prime[j] * low[i]] % mod;
        break;
      } 
      mu[i * prime[j]] = mu[i] * mu[prime[j]] % mod;
      H[i * prime[j]] = H[i] * H[prime[j]] % mod;
      low[i * prime[j]] = prime[j] % mod;
    }
  }
  for(int i = 2; i <= N; i++) H[i] = (H[i] + H[i - 1] + mod) % mod;
}
int main() {
  T = read(); K = read();
  GetH(5000001);
  while(T--) {
    int N = read(), M = read(), last;
    LL ans = 0;
    if(N > M) swap(N, M);
    for(int T = 1; T <= N; T = last + 1) {
      last = min(N / (N / T), M / (M / T));
      ans = (ans + (1ll * (N / T) * (M / T) % mod) * (H[last] - H[T - 1] + mod)) % mod;
    }
    printf("%lld\n", ans % mod);
  }
  return 0;
}
/*
2 5000000
7 8
123 456
4999999 5000000
*/

 

本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
posted @ 2018-07-19 11:37  自为风月马前卒  阅读(341)  评论(0编辑  收藏  举报

Contact with me