Loading

摘要: 实验任务1 task1.asm源码 assume cs:code, ds:data data segment x dw 1020h, 2240h, 9522h, 5060h, 3359h, 6652h, 2530h, 7031h y dw 3210h, 5510h, 6066h, 5121h, 88 阅读全文
posted @ 2021-12-14 15:11 zskr 阅读(10) 评论(4) 推荐(0) 编辑
摘要: 实验任务 1 给出程序task1.asm源码,及,运行截图 assume cs:code, ds:data data segment x db 1, 9, 3 len1 equ $ - x y dw 1, 9, 3 len2 equ $ - y data ends code segment star 阅读全文
posted @ 2021-11-30 15:24 zskr 阅读(10) 评论(4) 推荐(0) 编辑
摘要: 实验任务1 任务1-1 task1_1.asm源码 assume ds:data, cs:code, ss:stack data segment db 16 dup(0) data ends stack segment db 16 dup(0) stack ends code segment sta 阅读全文
posted @ 2021-11-09 15:22 zskr 阅读(22) 评论(4) 推荐(0) 编辑
摘要: 使用d命令查看生产时期 使用e命令修改生产日期所在内存单元的截图,以及,修改后,再次使用d命令查看 结论:不能修改,可能该区域为只读内存。 在debug中使用e命令修改内存单元的命令 在debug中使用f命令批量填充内存单元的命令 实验任务 4 mov ax, 20 mov ds, ax mov s 阅读全文
posted @ 2021-10-26 14:27 zskr 阅读(26) 评论(3) 推荐(0) 编辑