js的数组深度拷贝

问题

数组的复制的时候,如果是多维数组,进行拷贝的时候,修改新数据会影响到老数据

解决方法

深度拷贝

let newdata = JSON.parse(JSON.stringify(data.data));
    let writedata = JSON.parse(JSON.stringify(data.data));
    console.log("newdata:", newdata);
    for (let i = 0; i < writedata.length; ++i) {
       writedata[i].splice(1,1);
    }
       console.log(writedata);
       console.log(data.data);

上面的处理方法就是深度拷贝了

posted @ 2021-03-15 23:09  武汉-磨渣  阅读(55)  评论(0编辑  收藏  举报