The Preliminary Contest for ICPC Asia Xuzhou 2019 E. XKC's basketball team (线段树)

题目链接:https://nanti.jisuanke.com/t/41387

题目大意:对于给定序列,求出对于每个位置求出比该数大于m的最靠右的位置。

思路:首先对序列进行离散化,然后对于每个数的下标更新到线段树上,然后对于每个位置的数考虑,二分查找比该数大于m的第一个位置到最右端,查找下标的最大值即可。

代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e6+7;
int n,m;
int w[maxn],x[maxn],Max[maxn<<2],ans[maxn];
void pushup(int rt){Max[rt]=max(Max[rt<<1],Max[rt<<1|1]);}
void update(int pos,int val,int l,int r,int rt){
  if(l==r){
    Max[rt]=val;
    return;
  }
  int mid=(l+r)>>1;
  if(pos<=mid) update(pos,val,l,mid,rt<<1);
  else update(pos,val,mid+1,r,rt<<1|1);
  pushup(rt);
}
int query(int L,int R,int l,int r,int rt){
  if(L<=l&&R>=r){
    return Max[rt];
  }
  int ans=0,mid=(l+r)>>1;
  if(mid>=L) ans=max(ans,query(L,R,l,mid,rt<<1));
  if(mid<=R) ans=max(ans,query(L,R,mid+1,r,rt<<1|1));
  return ans;
}

int main(){
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    scanf("%d",&w[i]);
    x[i]=w[i];
  }
  sort(x+1,x+n+1);
  int len=unique(x+1,x+1+n)-x-1;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int pos=lower_bound(x+1,x+1+len,w[i])-x;
    update(pos,i,1,len,1);
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    int pos=lower_bound(x+1,x+1+len,w[i]+m)-x;
    ans[i]=query(pos,len,1,len,1)-i-1;;
    if(ans[i]<0)ans[i]=-1;
  }
  printf("%d",ans[1]);
  for(int i=2;i<=n;i++)
    printf(" %d",ans[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}

 

posted @ 2019-09-10 21:02  两点够吗  阅读(142)  评论(0编辑  收藏  举报