Python—冒泡排序算法

冒泡排序

一,介绍

 冒泡排序(Bubble Sort)也是一种简单直观的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢"浮"到数列的顶端。

 作为最简单的排序算法之一,冒泡排序给我的感觉就像 Abandon 在单词书里出现的感觉一样,每次都在第一页第一位,所以最熟悉。冒泡排序还有一种优化算法,就是立一个 flag,当在一趟序列遍历中元素没有发生交换,则证明该序列已经有序。

二,算法步骤

 对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后,最后的元素会是最大的数。针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。

三,相关问题

 1. 什么时候最快

 当输入的数据已经是正序时(都已经是正序了,我还要你冒泡排序有何用啊)

 2. 什么时候最慢

 当输入的数据是反序时(写一个 for 循环反序输出数据不就行了,干嘛要用你冒泡排序呢)。

四,代码实现

python版本

# 冒泡排序,时间复杂度O(n²)
def bubble_sort(num):
  """
  如果冒泡排序中的一次排序没有发生交换,则说明列表已经有序,可以直接结束算法
  :param num:
  :return:
  """
  for i in range(len(num) - 1):
    exchange = False
    print(num)
    for j in range(len(num) - 1 - i):
      if num[j] > num[j + 1]:
        num[j], num[j + 1] = num[j + 1], num[j]
        exchange = True
    if not exchange:
      return num
  return num


l = [33, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 22]
print(bubble_sort(l))

JavaScript版本

function bubbleSort(arr) {
  var len = arr.length;
  for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
    for (var j = 0; j < len - 1 - i; j++) {
      if (arr[j] > arr[j+1]) {    // 相邻元素两两对比
        var temp = arr[j+1];    // 元素交换
        arr[j+1] = arr[j];
        arr[j] = temp;
      }
    }
  }
  return arr;
}

Golang版本

func bubbleSort(arr []int) []int {
    length := len(arr)
    for i := 0; i < length; i++ {
        for j := 0; j < length-1-i; j++ {
            if arr[j] > arr[j+1] {
                arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
            }
        }
    }
    return arr
}

 

 

posted @ 2019-06-28 21:48  ZivLi  阅读(472)  评论(0编辑  收藏