BZOJ 4872 分手是祝愿

Posted on 2017-11-02 16:53  ziliuziliu  阅读(94)  评论(0编辑  收藏  举报

策略就是贪心,每次选最大的没被翻转的。

dp[i]表示在该策略下从还有i步达到最优到还有i-1步达到最优的期望步数,然后转移。

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#define mod 100003
#define maxn 100050
using namespace std;
long long n,a[maxn],cnt=0,dp[maxn],k,ans=0;
long long f_pow(long long a,long long b)
{
  long long ans=1,base=a;
  while (b)
  {
    if (b&1) ans=(ans*base)%mod;
    base=(base*base)%mod;
    b>>=1;
  }
  return ans;
}
long long inv(long long x) {return f_pow(x,mod-2);}
int main()
{
  scanf("%lld%lld",&n,&k);
  for (long long i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&a[i]);
  for (long long i=n;i>=1;i--)
  {
    if (!a[i]) continue;cnt++;
    for (long long j=1;j*j<=i;j++)
    {
      if (i%j) continue;
      a[j]^=1;
      if (j*j!=i) a[i/j]^=1;
    }
  }
  for (long long i=n;i>=1;i--)
    dp[i]=((n-i)*dp[i+1]%mod+n)%mod*inv(i)%mod;
  if (cnt<k || n==k) ans=cnt;
  else
  {
    for (long long i=cnt;i>k;i--) ans=(ans+dp[i])%mod;
    ans=(ans+k)%mod;
  }
  for (long long i=1;i<=n;i++) ans=(ans*i)%mod;
  printf("%lld\n",ans);
  return 0;
}