BZOJ 2049 洞穴勘测

Posted on 2016-04-16 16:51  ziliuziliu  阅读(98)  评论(0编辑  收藏

又一道LCT模板题。

如何找是不是在同一棵树上?只要找深度最小的点是不是相同的点即可。

也就是splay最左边的那个点。

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define maxv 10050
#define maxe 20050
using namespace std;
int n,m,fath[maxv],size[maxv],tree[maxv][3],x,y,rev[maxv];
int stack[maxv],top=0;
char s[20];
bool isroot(int x)
{
  return tree[fath[x]][1]!=x&&tree[fath[x]][2]!=x;
}
void pushdown(int x)
{
  if (rev[x])
  {
    int ls=tree[x][1],rs=tree[x][2];
    rev[ls]^=1;rev[rs]^=1;rev[x]=0;
    swap(tree[x][1],tree[x][2]);
  }
}
void pushup(int x)
{
  int ls=tree[x][1],rs=tree[x][2];
  size[x]=size[ls]+size[rs]+1;
}
void rotate(int x)
{
  int y=fath[x],z=fath[y],l,r;
  if (tree[y][1]==x) l=1;else l=2;
  r=3-l;
  if (!isroot(y))
  {
    if (tree[z][1]==y) tree[z][1]=x;
    else tree[z][2]=x;
  }
  fath[x]=z;fath[y]=x;fath[tree[x][r]]=y;
  tree[y][l]=tree[x][r];tree[x][r]=y;
  pushup(y);pushup(x);
}
void splay(int x)
{
  top=0;
  stack[++top]=x;
  for (int i=x;!isroot(i);i=fath[i])
    stack[++top]=fath[i];
  for (int i=top;i>=1;i--)
    pushdown(stack[i]);
  while (!isroot(x))
  {
    int y=fath[x],z=fath[y];
    if (!isroot(y))
    {
      if ((tree[y][1]==x)^(tree[z][1]==y)) rotate(x);
      else rotate(y);
    }
    rotate(x);
  }
}
void access(int x)
{
  int regis=0;
  while (x)
  {
    splay(x);
    tree[x][2]=regis;
    regis=x;x=fath[x];
  }
}
void makeroot(int x)
{
  access(x);
  splay(x);
  rev[x]^=1;
}
void link()
{
  scanf("%d%d",&x,&y);
  makeroot(x);
  fath[x]=y;
  splay(x);
}
void cut()
{
  scanf("%d%d",&x,&y);
  makeroot(x);access(y);
  splay(y);tree[y][1]=0;fath[x]=0;
}
int find(int x)
{
  access(x);splay(x);
  int y=x;
  while (tree[y][1]) y=tree[y][1];
  return y;
}
void query()
{
  scanf("%d%d",&x,&y);
  int u=find(x),v=find(y);
  if (u==v)
    printf("Yes\n");
  else printf("No\n");
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for (int i=1;i<=n;i++) size[i]=1;
  for (int i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%s",s);
    if (s[0]=='C') link();
    else if (s[0]=='D') cut();
    else if (s[0]=='Q') query();
  }
  return 0;
}