LOJ#2983. 「WC2019」数树 排列组合,生成函数,多项式,FFT

原文链接www.cnblogs.com/zhouzhendong/p/LOJ2983.html

前言

我怎么什么都不会?贺忙指导博客才会做。

题解

我们分三个子问题考虑。

子问题0

将红蓝共有的边连接,每一个连通块的颜色相同,不同连通块独立。

答案是 \(y ^ {连通块数}\)

子问题1

对于红树的一种连接方案,假设将在蓝树上也有的边连接起来,假设连了 \(i\) 条边,那么对答案的贡献就是:

\[y ^ n / y ^ i \]

\[z = \frac 1 y \]

根据二项式定理

\[z ^ a = \sum_{i=0}^a \binom{a}{i} (z-1)^i \]

于是得到贡献是

\[\sum_{j=0}^{n-i} \binom{n-i}{j} (z -1) ^ j \]

组合意义就是枚举所有边的子集算答案。

所以答案是

\[y ^ n \sum_{i = 0} ^ {n-1} (z-1) ^ j \sum n ^ {n-i-2} \prod_k a_k \]

其中 \(a_k\) 表示第 \(k\) 个连通块的大小。

考虑进一步展开组合意义:

\(\prod _k a_k\) 的含义就是每一个连通块取一个点的方案数,所以对蓝树进行树形DP,用 dp[x][0] 表示当前连通块没有选点的方案数,dp[x][1] 表示当前连通块已经选了一个的方案数。大力转移即可。

时间复杂度 \(O(n)\)

子问题2

考虑写出答案的式子

\[ans = y ^ n \sum_{i=1}^ n (z- 1 ) ^ {n-i} \frac{n!}{i!\prod a_j!}\left (\prod a_j^{a_j} \right)(n ^ {i-2}) ^ 2 \\ = y ^ n n ^ {-4} (z-1) ^ n \sum_{i=1}^ n \frac{n!}{i!\prod a_j!}\prod (a_j^{a_j} (z-1)^ {-1}n ^ 2) \]

注意到

\[\sum_{i=1}^ n \frac{n!}{i!\prod a_j!}\prod (a_j^{a_j} (z-1)^ {-1}n ^ 2) = [n] exp(\sum_{i\geq 1 } a_j^{a_j} (z-1)^ {-1}n ^ 2\frac{x^i}{i!}) \]

于是运用多项式 exp 即可在 \(O(n\log n)\) 的时间复杂度内解决这个问题。

代码

#include <bits/stdc++.h>
#define clr(x) memset(x,0,sizeof x)
#define For(i,a,b) for (int i=(a);i<=(b);i++)
#define Fod(i,b,a) for (int i=(b);i>=(a);i--)
#define fi first
#define se second
#define pb(x) push_back(x)
#define mp(x,y) make_pair(x,y)
#define outval(x) cerr<<#x" = "<<x<<endl
#define outtag(x) cerr<<"---------------"#x"---------------"<<endl
#define outarr(a,L,R) cerr<<#a"["<<L<<".."<<R<<"] = ";\
						For(_x,L,R)cerr<<a[_x]<<" ";cerr<<endl;
using namespace std;
typedef long long LL;
LL read(){
	LL x=0,f=0;
	char ch=getchar();
	while (!isdigit(ch))
		f|=ch=='-',ch=getchar();
	while (isdigit(ch))
		x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48),ch=getchar();
	return f?-x:x;
}
const int mod=998244353;
int Pow(int x,int y){
	if (y<0)
		x=Pow(x,mod-2),y=-y;
	int ans=1;
	for (;y;y>>=1,x=(LL)x*x%mod)
		if (y&1)
			ans=(LL)ans*x%mod;
	return ans;
}
void Add(int &x,int y){
	if ((x+=y)>=mod)
		x-=mod;
}
void Del(int &x,int y){
	if ((x-=y)<0)
		x+=mod;
}
int Add(int x){
	return x>=mod?x-mod:x;
}
int Del(int x){
	return x<0?x+mod:x;
}
const int N=(1<<19)+1;
int Fac[N],Inv[N],Iv[N];
void getFI(){
	int n=N-1;
	for (int i=Fac[0]=1;i<=n;i++)
		Fac[i]=(LL)Fac[i-1]*i%mod;
	Inv[n]=Pow(Fac[n],mod-2);
	Fod(i,n,1)
		Inv[i-1]=(LL)Inv[i]*i%mod;
	For(i,1,n)
		Iv[i]=(LL)Inv[i]*Fac[i-1]%mod;
}
namespace fft{
	 int w[N],R[N];
	 void init(int n){
	 	int d=0;
	 	while ((1<<d)<n)
	 		d++;
	 	For(i,0,n-1)
	 		R[i]=(R[i>>1]>>1)|((i&1)<<(d-1));
	 	w[0]=1,w[1]=Pow(3,(mod-1)/n);
	 	For(i,2,n-1)
	 		w[i]=(LL)w[i-1]*w[1]%mod;
	 }
	 void FFT(int *a,int n,int flag){
	 	if (flag<0)
	 		reverse(w+1,w+n);
	 	For(i,0,n-1)
	 		if (i<R[i])
	 			swap(a[i],a[R[i]]);
	 	for (int t=n>>1,d=1;d<n;d<<=1,t>>=1)
	 		for (int i=0;i<n;i+=d<<1)
	 			for (int j=0;j<d;j++){
	 				int tmp=(LL)w[t*j]*a[i+j+d]%mod;
	 				a[i+j+d]=Del(a[i+j]-tmp);
	 				Add(a[i+j],tmp);
	 			}
	 	if (flag<0){
	 		reverse(w+1,w+n);
	 		int inv=Pow(n,mod-2);
	 		For(i,0,n-1)
	 			a[i]=(LL)a[i]*inv%mod;
	 	}
	 }
}
using fft::FFT;
typedef vector <int> vi;
vi Fix(vi a,int n){
	while (a.size()>n)
		a.pop_back();
	while (a.size()<n)
		a.pb(0);
	return a;
}
vi operator * (vi a,vi b){
	int s=(int)a.size()+b.size()-1,n=1;
	while (n<s)
		n<<=1;
	a=Fix(a,n),b=Fix(b,n);
	fft::init(n);
	FFT(&a[0],n,1),FFT(&b[0],n,1);
	For(i,0,n-1)
		a[i]=(LL)a[i]*b[i]%mod;
	FFT(&a[0],n,-1);
	return Fix(a,s);
}
vi operator + (vi a,vi b){
	int s=max(a.size(),b.size());
	a=Fix(a,s),b=Fix(b,s);
	For(i,0,s-1)
		Add(a[i],b[i]);
	return a;
}
vi operator - (vi a,vi b){
	int s=max(a.size(),b.size());
	a=Fix(a,s),b=Fix(b,s);
	For(i,0,s-1)
		Del(a[i],b[i]);
	return a;
}
vi pInv(vi a){
	if (a.size()==1)
		return (vi){Pow(a[0],mod-2)};
	int n=a.size();
	vi b=pInv(Fix(a,(n+1)>>1));
	return Fix(b+b-b*b*a,n);
}
vi Der(vi a){
	int n=a.size();
	For(i,0,n-2)
		a[i]=(LL)a[i+1]*(i+1)%mod;
	return Fix(a,n-1);
}
vi Int(vi a){
	int n=a.size();
	a.pb(0);
	Fod(i,n,1)
		a[i]=(LL)a[i-1]*Iv[i]%mod;
	a[0]=0;
	return a;
}
vi Ln(vi a){
	return Int(Fix(Der(a)*pInv(a),a.size()-1));
}
vi Exp(vi a){
	if (a.size()==1)
		return (vi){1};
	int n=a.size();
	vi b=Fix(Exp(Fix(a,(n+1)>>1)),n);
	return Fix(b*((vi){1}-Ln(b)+a),n);
}
int n,z,op;
namespace so0{
	map <pair <int,int>,int> Map;
	int main(){
		Map.clear();
		For(i,1,n-1){
			int x=read(),y=read();
			if (x>y)
				swap(x,y);
			Map[mp(x,y)]=1;
		}
		int c=n;
		For(i,1,n-1){
			int x=read(),y=read();
			if (x>y)
				swap(x,y);
			c-=Map[mp(x,y)];
		}
		cout<<Pow(z,c)<<endl;
		return 0;
	}
}
namespace so1{
	int inv_n,izn;
	vector <int> e[N];
	int size[N];
	int dp[N][2];
	void dfs(int x,int pre){
		dp[x][0]=dp[x][1]=1;
		for (auto y : e[x])
			if (y!=pre){
				dfs(y,x);
				int t0=dp[x][0],t1=dp[x][1];
				dp[x][0]=(LL)t0*dp[y][1]%mod;
				dp[x][1]=(LL)t1*dp[y][1]%mod;
				Add(dp[x][0],(LL)t0*dp[y][0]%mod*izn%mod);
				Add(dp[x][1],(LL)t0*dp[y][1]%mod*izn%mod);
				Add(dp[x][1],(LL)t1*dp[y][0]%mod*izn%mod);
			}
	}
	int main(){
		if (z==1){
			cout<<Pow(n,n-2)<<endl;
			return 0;
		}
		inv_n=Pow(n,mod-2);
		izn=Del(Pow(z,mod-2)-1);
		izn=(LL)izn*inv_n%mod;
		For(i,1,n-1){
			int x=read(),y=read();
			e[x].pb(y),e[y].pb(x);
		}
		dfs(1,0);
		int ans=(LL)dp[1][1]*Pow(n,n-2)%mod*Pow(z,n)%mod;
		cout<<ans<<endl;
		return 0;
	}
}
namespace so2{
	int main(){
		if (z==1){
			cout<<Pow(n,(n-2)*2)<<endl;
			return 0;
		}
		getFI();
		int iz=Del(Pow(z,mod-2)-1),tmp=(LL)Pow(iz,-1)*n%mod*n%mod;
		vi a;
		a.pb(0);
		For(i,1,n)
			a.pb((LL)Pow(i,i)*tmp%mod*Inv[i]%mod);
		a=Exp(a);
		int ans=(LL)a[n]*Fac[n]%mod;
		ans=(LL)ans*Pow(z,n)%mod*Pow(iz,n)%mod*Pow(n,-4)%mod;
		cout<<ans<<endl;
		return 0;
	}
}
int main(){
	n=read(),z=read(),op=read();
	if (op==0)
		return so0::main();
	else if (op==1)
		return so1::main();
	else if (op==2)
		return so2::main();
	return 0;
}
posted @ 2019-05-31 14:27  zzd233  阅读(360)  评论(0编辑  收藏  举报