BZOJ1058 [ZJOI2007]报表统计 set

原文链接https://www.cnblogs.com/zhouzhendong/p/BZOJ1058.html

题目传送门 - BZOJ1058

题解

  考虑用两个 multiset 分别维护两个答案。

  一个直接按照权值维护,另一个维护一下相邻位置的差。

  比较容易想到如何维护的吧,不多讲,看代码吧。

代码

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=500005;
int read(){
	int x=0,f=1;
	char ch=getchar();
	while (!isdigit(ch)&&ch!='-')
		ch=getchar();
	if (ch=='-')
		f=-1,ch=getchar();
	while (isdigit(ch))
		x=(x<<1)+(x<<3)+ch-48,ch=getchar();
	return x*f;
}
int n,m;
vector <int> v[N];
multiset <int> S1,S2;
int ans1;
int add1(int x){
	S1.insert(x);
	multiset <int> :: iterator p=S1.find(x);
	multiset <int> :: iterator L=p,R=p;
	--L,++R;
	ans1=min(ans1,min(abs((*p)-(*L)),abs((*p)-(*R))));
}
int main(){
	n=read(),m=read();
	S1.clear();
	S2.clear();
	S1.insert(-2e9);
	S1.insert(ans1=2e9);
	for (int i=1;i<=n;i++){
		int x=read();
		v[i].clear();
		v[i].push_back(x);
		add1(x);
		if (i>1)
			S2.insert(abs(v[i][0]-v[i-1][0]));
	}
	v[n+1].clear();
	v[n+1].push_back(2e9);
	S2.insert(abs(v[n+1][0]-v[n][0]));
	while (m--){
		char ch[40];
		int a,b;
		scanf("%s",ch);
		if (ch[0]=='I'){
			a=read(),b=read();
			add1(b);
			int k=(int)v[a].size();
			S2.erase(S2.find(abs(v[a][k-1]-v[a+1][0])));
			S2.insert(abs(v[a][k-1]-b));
			v[a].push_back(b);
			S2.insert(abs(b-v[a+1][0]));
		}
		else if (ch[4]=='G'){
			printf("%d\n",*S2.begin());
		}
		else if (ch[4]=='S'){
			printf("%d\n",ans1);
		}
	}
	return 0;
}

  

posted @ 2018-09-05 11:18  zzd233  阅读(135)  评论(0编辑  收藏