C++ 二叉树遍历实现

 1. 原文:http://blog.csdn.net/nuaazdh/article/details/7032226
 2. //二叉树遍历  
 3. //作者:nuaazdh  
 4. //时间:2011年12月1日  
 5.   
 6. #include<stdio.h>  
 7. #include<stdlib.h>  
 8.   
 9. //二叉树结点结构  
 10. typedef struct BiTNode{  
 11.     char ch;            //结点数据  
 12.     struct BiTNode *lchild;        //左孩子  
 13.     struct BiTNode *rchild;        //右孩子  
 14. }BiTNode,*BiTree;  
 15.   
 16.   
 17. void AddBiTree(BiTree ,BiTNode *);//创建二叉树  
 18. void PreOrderTraverse(BiTNode *); //前序遍历  
 19. void InOrderTraverse(BiTNode *);   //中序遍历  
 20. void PostOrderTraverse(BiTNode *);  //后序遍历  
 21.   
 22.   
 23. void main()  
 24. {  
 25.     char ch;//结点数据  
 26.     BiTree T,p;//树T,和临时树p  
 27.     printf("请输入结点内容(以空格未结束标识):");  
 28.     scanf("%c",&ch);//读入用户输入  
 29.     T=NULL;  
 30.   
 31.     while(ch!=' '){//判断输入  
 32.         //创建新结点  
 33.         if(p=(BiTNode *)malloc(sizeof(BiTNode))){  
 34.             p->ch = ch;  
 35.             p->lchild = NULL;  
 36.             p->rchild = NULL;  
 37.         }  
 38.         else  
 39.         {  
 40.             printf("内存分配出错.\n");  
 41.             exit(0);  
 42.         }  
 43.         if(T==NULL)  
 44.             T=p;  
 45.         else  
 46.             AddBiTree(T,p);  
 47.         scanf("%c",&ch);//读入用户输入  
 48.     }  
 49.     //输出遍历结果  
 50.     printf("前序遍历:\n");  
 51.     PreOrderTraverse(T);  
 52.     printf("\n中序遍历:\n");  
 53.     InOrderTraverse(T);  
 54.     printf("\n后序遍历:\n");  
 55.     PostOrderTraverse(T);  
 56. }  
 57.   
 58.   
 59. //创造二叉树  
 60. void AddBiTree(BiTree T,BiTree p)  
 61. {  
 62.     if((p->ch <= T->ch)&&(T->lchild!=NULL))  
 63.         AddBiTree(T->lchild,p);  
 64.     else if((p->ch <= T->ch)&&(T->lchild==NULL))  
 65.         T->lchild=p;  
 66.     else if(T->rchild!=NULL)  
 67.         AddBiTree(T->rchild,p);  
 68.     else T->rchild=p;  
 69. }  
 70.   
 71.   
 72. //前序遍历  
 73. void PreOrderTraverse(BiTree T)  
 74. {  
 75.     if(T){  
 76.         printf("%c ",T->ch);  
 77.         PreOrderTraverse(T->lchild);  
 78.         PreOrderTraverse(T->rchild);  
 79.     }  
 80. }  
 81.   
 82. //中序遍历  
 83. void InOrderTraverse(BiTree T)  
 84. {  
 85.     if(T){  
 86.         InOrderTraverse(T->lchild);  
 87.         printf("%c ",T->ch);  
 88.         InOrderTraverse(T->rchild);  
 89.     }  
 90. }  
 91.   
 92. //后序遍历  
 93. void PostOrderTraverse(BiTree T)  
 94. {  
 95.     if(T){  
 96.         PostOrderTraverse(T->lchild);  
 97.         PostOrderTraverse(T->rchild);  
 98.         printf("%c ",T->ch);  
 99.     }  
 100. }

原文:http://blog.csdn.net/oohaha_123/article/details/25902697

二叉树的非递归遍历

最近看书上说道要掌握二叉树遍历的6种编写方式,之前只用递归方式编写过,这次就用非递归方式编写试一试。

C++编程练习(8)----“二叉树的建立以及二叉树的三种遍历方式“(前序遍历、中序遍历、后续遍历)

递归的思想也就是栈的思想,既然不用递归,那就改用栈的方式。

 

 

“递归=栈”

 

 

1、前序遍历

前序遍历按照“根结点-左孩子-右孩子”的顺序进行访问。

a)递归实现前序遍历:

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. void PreOrderTraverse(BiTNode *T)   /*递归前序遍历*/  
 2. {  
 3.     if (T==NULL)  
 4.         return;  
 5.     std::cout<<T->data<<"\t";  
 6.     PreOrderTraverse(T->lchild);  
 7.     PreOrderTraverse(T->rchild);  
 8. }  

 

b)非递归实现前序遍历:

 

对于根结点P:
1)访问结点P,并将结点P入栈;
2)判断结点P的左孩子是否为空,若为空,则取栈顶结点并进行出栈操作,并将栈顶结点的右孩子置为当前的结点P,循环至1);若不为空,则将P的左孩子置为当前的结点P;
3)直到P为NULL并且栈为空,则遍历结束。

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. void nPreOrderTraverse(BiTNode *T)  /*非递归前序遍历*/  
 2. {  
 3.     if (T==NULL)  
 4.         return;  
 5.     BiTNode *p;  
 6.     p = T;  
 7.     std::stack<BiTNode*> stk;  
 8.     while(p!=NULL||!stk.empty())  
 9.     {  
 10.         while(p!=NULL)  
 11.         {  
 12.             std::cout<<p->data<<"\t";  
 13.             stk.push(p);  
 14.             p = p->lchild;  
 15.         }  
 16.         if(!stk.empty())  
 17.         {  
 18.             p = stk.top();  
 19.             stk.pop();  
 20.             p = p->rchild;  
 21.         }  
 22.     }     
 23. }  

 

 

2、中序遍历

 

中序遍历按照“左孩子-根结点-右孩子”的顺序进行访问。

a)递归实现中序遍历

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. void InOrderTraverse(BiTNode *T)    /*递归中序遍历*/  
 2. {  
 3.     if (T==NULL)  
 4.         return;  
 5.     InOrderTraverse(T->lchild);  
 6.     std::cout<<T->data<<"\t";  
 7.     InOrderTraverse(T->rchild);  
 8. }  

 

 

b)非递归实现中序遍历

 

对于根结点P:
1)若其左孩子不为空,则将P入栈并将P的左孩子置为当前的P,然后对当前结点P再进行相同的处理;
2)若其左孩子为空,则取栈顶元素并进行出栈操作,访问该栈顶结点,然后将当前的P置为栈顶结点的右孩子;
3)直到P为NULL并且栈为空则遍历结束。

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. void nInOrderTraverse(BiTNode *T)   /*非递归中序遍历*/  
 2. {  
 3.     if(T==NULL)  
 4.         return;  
 5.     std::stack<BiTNode*> stk;  
 6.     BiTNode* p;  
 7.     p = T;  
 8.     while(p!=NULL || !stk.empty())  
 9.     {  
 10.         while(p!=NULL)  
 11.         {  
 12.             stk.push(p);  
 13.             p = p->lchild;  
 14.         }  
 15.         if(!stk.empty())  
 16.         {  
 17.             p = stk.top();  
 18.             stk.pop();  
 19.             std::cout<<p->data<<"\t";  
 20.             p = p->rchild;  
 21.         }  
 22.     }  
 23. }  

 

 

3、后序遍历

 

后序遍历按照“左孩子-右孩子-根结点”的顺序进行访问。

a)递归实现后序遍历

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. void PostOrderTraverse(BiTNode *T)  /*递归后序遍历*/  
 2. {  
 3.     if(T==NULL)  
 4.             return;  
 5.     PostOrderTraverse(T->lchild);  
 6.     PostOrderTraverse(T->rchild);  
 7.     std::cout<<T->data<<"\t";  
 8. }  

 

 

b)非递归实现后序遍历

这里实现略复杂,当初想出来的方法过于笨重,后参考http://www.cnblogs.com/dolphin0520/archive/2011/08/25/2153720.html,改写如下:

 

要保证根结点在左孩子和右孩子访问之后才能访问,因此对于任一结点P,先将其入栈。如果P不存在左孩子和右孩子,则可以直接访问它;或者P存在左孩子或者右孩子,但是其左孩子和右孩子都已被访问过了,则同样可以直接访问该结点。若非上述两种情况,则将P的右孩子和左孩子依次入栈,这样就保证了每次取栈顶元素的时候,左孩子在右孩子前面被访问,左孩子和右孩子都在根结点前面被访问。

对于根结点P:

1)将P入栈,设置当前结点 cur ;

2)将当前的 cur 置为栈顶结点,如果 cur 不存在左孩子和右孩子,或者 cur 存在左孩子或者右孩子,但是其左孩子和右孩子都已被访问过了,则可以直接访问该结点并进行出栈操作。否则将 cur 的右孩子和左孩子依次入栈;

3)直到栈为空则遍历结束。

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. void nPostOrderTraverse(BiTNode *T)     /*非递归后序遍历*/  
 2. {  
 3.     if(T==NULL)  
 4.         return;  
 5.     BiTNode* cur;       /*当前结点*/  
 6.     BiTNode* pre = NULL;        /*前一次输出的结点*/  
 7.     std::stack<BiTNode*> stk;  
 8.     stk.push(T);  
 9.     while(!stk.empty())  
 10.     {  
 11.         cur = stk.top();  
 12.         if((cur->lchild==NULL && cur->rchild==NULL) ||  
 13.             (pre!=NULL && (cur->lchild==pre || cur->rchild==pre)))      
 14.         {                               /*如果当前结点没有孩子结点或者孩子节点都已被访问过*/  
 15.             std::cout<<cur->data<<"\t";  
 16.             stk.pop();  
 17.             pre = cur;  
 18.         }  
 19.         else  
 20.         {  
 21.             if(cur->rchild!=NULL)  
 22.                 stk.push(cur->rchild);  
 23.             if(cur->lchild!=NULL)  
 24.                 stk.push(cur->lchild);  
 25.         }  
 26.     }  
 27. }  

 

 

4、完整测试代码

 

1)BiTree.h头文件

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. /* BiTree.h头文件 */  
 2. #include<iostream>  
 3. #include<stack>  
 4. typedef char TElemType;  
 5.   
 6. class BiTNode{                  /*创建结点类,使用的是左右孩子表示法*/  
 7. public:  
 8.     BiTNode():data(0),lchild(NULL),rchild(NULL){}  
 9.     TElemType data;  
 10.     BiTNode *lchild,*rchild;  
 11. };  
 12.   
 13. void CreateBiTree(BiTNode **T)      /*二叉树的建立,这里形参用的是双指针,需要注意*/  
 14. {                                           /*这里输入的是一个扩展二叉树,每个结点若有空指针,*/  
 15.     TElemType ch;                               /*则将其值设为一个特定值,本代码中是'#'*/  
 16.     std::cin>>ch;  
 17.     std::cin.clear();  
 18.     if(ch=='#')  
 19.         *T=NULL;  
 20.     else  
 21.     {  
 22.         *T=new BiTNode;  
 23.         if(!*T)  
 24.             exit(1);  
 25.         (*T)->data=ch;  
 26.         CreateBiTree(&(*T)->lchild);  
 27.         CreateBiTree(&(*T)->rchild);  
 28.     }  
 29. }  
 30.   
 31. void PreOrderTraverse(BiTNode *T)   /*递归前序遍历*/  
 32. {  
 33.     if (T==NULL)  
 34.         return;  
 35.     std::cout<<T->data<<"\t";  
 36.     PreOrderTraverse(T->lchild);  
 37.     PreOrderTraverse(T->rchild);  
 38. }  
 39.   
 40. void nPreOrderTraverse(BiTNode *T)  /*非递归前序遍历*/  
 41. {  
 42.     if (T==NULL)  
 43.         return;  
 44.     BiTNode *p;  
 45.     p = T;  
 46.     std::stack<BiTNode*> stk;  
 47.     while(p!=NULL||!stk.empty())  
 48.     {  
 49.         while(p!=NULL)  
 50.         {  
 51.             std::cout<<p->data<<"\t";  
 52.             stk.push(p);  
 53.             p = p->lchild;  
 54.         }  
 55.         if(!stk.empty())  
 56.         {  
 57.             p = stk.top();  
 58.             stk.pop();  
 59.             p = p->rchild;  
 60.         }  
 61.     }     
 62. }  
 63.   
 64.   
 65. void InOrderTraverse(BiTNode *T)    /*递归中序遍历*/  
 66. {  
 67.     if (T==NULL)  
 68.         return;  
 69.     InOrderTraverse(T->lchild);  
 70.     std::cout<<T->data<<"\t";  
 71.     InOrderTraverse(T->rchild);  
 72. }  
 73.   
 74. void nInOrderTraverse(BiTNode *T)   /*非递归中序遍历*/  
 75. {  
 76.     if(T==NULL)  
 77.         return;  
 78.     std::stack<BiTNode*> stk;  
 79.     BiTNode* p;  
 80.     p = T;  
 81.     while(p!=NULL || !stk.empty())  
 82.     {  
 83.         while(p!=NULL)  
 84.         {  
 85.             stk.push(p);  
 86.             p = p->lchild;  
 87.         }  
 88.         if(!stk.empty())  
 89.         {  
 90.             p = stk.top();  
 91.             stk.pop();  
 92.             std::cout<<p->data<<"\t";  
 93.             p = p->rchild;  
 94.         }  
 95.     }  
 96. }  
 97.   
 98. void PostOrderTraverse(BiTNode *T)  /*递归后序遍历*/  
 99. {  
 100.     if(T==NULL)  
 101.             return;  
 102.     PostOrderTraverse(T->lchild);  
 103.     PostOrderTraverse(T->rchild);  
 104.     std::cout<<T->data<<"\t";  
 105. }  
 106.   
 107. void nPostOrderTraverse(BiTNode *T)     /*非递归后序遍历*/  
 108. {  
 109.     if(T==NULL)  
 110.         return;  
 111.     BiTNode* cur;       /*当前结点*/  
 112.     BiTNode* pre = NULL;        /*前一次输出的结点*/  
 113.     std::stack<BiTNode*> stk;  
 114.     stk.push(T);  
 115.     while(!stk.empty())  
 116.     {  
 117.         cur = stk.top();  
 118.         if((cur->lchild==NULL && cur->rchild==NULL) ||  
 119.             (pre!=NULL && (cur->lchild==pre || cur->rchild==pre)))      
 120.         {                               /*如果当前结点没有孩子结点或者孩子节点都已被访问过*/  
 121.             std::cout<<cur->data<<"\t";  
 122.             stk.pop();  
 123.             pre = cur;  
 124.         }  
 125.         else  
 126.         {  
 127.             if(cur->rchild!=NULL)  
 128.                 stk.push(cur->rchild);  
 129.             if(cur->lchild!=NULL)  
 130.                 stk.push(cur->lchild);  
 131.         }  
 132.     }  
 133. }  


2)main文件

 

 

[cpp] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
 
 1. #include"BiTree.h"  
 2. using namespace std;  
 3. int main()  
 4. {  
 5.     BiTNode *T=new BiTNode;  
 6.     std::cout<<"请前序遍历输入各节点:";  
 7.     CreateBiTree(&T);  
 8.     cout<<"\n该树的前序遍历输出为:"<<endl;  
 9.     PreOrderTraverse(T);  
 10.     cout<<endl;  
 11.     nPreOrderTraverse(T);  
 12.     cout<<"\n该树的中序遍历输出为:"<<endl;  
 13.     InOrderTraverse(T);  
 14.     cout<<endl;  
 15.     nInOrderTraverse(T);  
 16.     cout<<"\n该树的后序遍历输出为:"<<endl;  
 17.     PostOrderTraverse(T);  
 18.     cout<<endl;  
 19.     nPostOrderTraverse(T);  
 20.     cout<<endl;  
 21.     return 0;  
 22. }  

 

 

5、测试结果

 

posted @ 2015-04-18 20:07  止战  阅读(2219)  评论(0编辑  收藏  举报