[.NET领域驱动设计实战系列]专题六:DDD实践案例:网上书店订单功能的实现

一、引言

  上一专题已经为网上书店实现了购物车的功能了,在这一专题中,将继续对网上书店案例进行完善,本专题将对网上书店订单功能的实现进行介绍,现在废话不多说了,让我们来一起看看订单功能是如何实现的吧。

二、订单功能的实现思路

  在网上购过物的朋友,对于订单功能的流程自然不陌生,这里我还是先来梳理下下订单的一个流程:

 • 用户点击我的购物车,可以勾选对应的商品进行结算
 • 在结算页面可以提交订单来创建一个订单
 • 创建订单成功之后就是进行付款了。

 一般购物网站下订单的流程分上面3步,由于在本案例中并没有对接第三方的支付平台,所以这里就没有上面第三步的过程了。即在网上书店案例中订单提交成功之后就是已付款状态。

 从上面下订单流程我们就可以知道订单功能的实现思路:

 • 用户点击购物车中购买商品按钮来进行下订单,此时触发控制器中的结算方法进行调用
 • 结算方法通过调用OrderService服务中的结算方法
 • 由于订单的创建涉及了3个实体操作,包括购物车实体,购物车项实体和订单实体。所以这里需要引入领域服务。因为创建订单这个操作涉及了多个实体,则这个业务逻辑放在每个实体中都不合适,因为并属于单独一个实体的逻辑。所以这里引入领域服务来实现这种涉及多个实体的操作。
 • 则OrderService服务中的结算方法通过调用领域服务中的CreateOrder方法来完成订单创建的功能。
 • 领域服务中可以调用对应的实体仓储来完成实体的持久化。这里需要注意的一点:因为领域服务涉及多个实体的持久化,则需要引入工作单元模式将这些实体的操作进行统一提交,要不都成功,要不都不成功。这也就是引入工作单元初衷。

 上面的思路就是订单功能的实现思路。有了上面的思路之后,实现订单功能也一目了然了。下面让我们一起在网上书店案例中实现下看看。

三、网上书店订单功能的实现

  这里我们按照上面的实现思路由下至上地去实现订单功能。

 1. 首先我们需要订单仓储来完成订单实体的持久化。具体订单仓储接口和实现如下代码所示:
// 订单仓储接口
  public interface IOrderRepository : IRepository<Order>
  {
  }

 // 订单仓储的实现类
  public class OrderRepository : EntityFrameworkRepository<Order>, IOrderRepository
  {
    public OrderRepository(IRepositoryContext context) : base(context)
    {
    }
  }

 2. 领域服务的实现。具体的领域服务接口和实现代码如下所示:

// 领域服务接口
  public interface IDomainService
  {
    Order CreateOrder(User user, ShoppingCart shoppingCart);
  }
  
  // 领域服务类型
  // 牵涉到多个实体的操作可以把这些操作封装到领域服务里
  public class DomainService : IDomainService
  {
     private readonly IRepositoryContext _repositoryContext;
    private readonly IShoppingCartItemRepository _shoppingCartItemRepository;
    private readonly IOrderRepository _orderRepository;
      
     /// <summary>
    /// 创建订单,涉及到的操作有2个:1. 把购物车中的项中购物车移除; 2.创建一个订单。
    /// 这两个操作必须同时完成或失败。
    /// </summary>
    /// <param name="user"></param>
    /// <param name="shoppingCart"></param>
    /// <returns></returns>
    public Order CreateOrder(User user, ShoppingCart shoppingCart)
    {
      var order = new Order();
      var shoppingCartItems =
        _shoppingCartItemRepository.GetAll(
          new ExpressionSpecification<ShoppingCartItem>(s => s.ShoopingCart.Id == shoppingCart.Id));
      if (shoppingCartItems == null || !shoppingCartItems.Any())
        throw new InvalidOperationException("购物篮中没有任何物品");

      order.OrderItems = new List<OrderItem>();
      foreach (var shoppingCartItem in shoppingCartItems)
      {
        var orderItem = shoppingCartItem.ConvertToOrderItem();
        orderItem.Order = order;
        order.OrderItems.Add(orderItem);
        _shoppingCartItemRepository.Remove(shoppingCartItem);
      }
      order.User = user;
      order.Status = OrderStatus.Paid;
      _orderRepository.Add(order);
      _repositoryContext.Commit();
      return order;
    }
  }

 3. 订单服务的实现。具体订单服务实现代码如下所示:

public class OrderServiceImp : ApplicationService, IOrderService
  {
    #region Private Fileds
    private readonly IShoppingCartRepository _shoppingCartRepository;
    private readonly IShoppingCartItemRepository _shoppingCartItemRepository;
    private readonly IUserRepository _userRepository;
    private readonly IOrderRepository _orderRepository;
    private readonly IProductRepository _productRepository;
    private readonly IDomainService _domainService;
    private readonly IEventBus _eventBus;
    #endregion 

    #region Ctor
    public OrderServiceImp(IRepositoryContext context, 
      IUserRepository userRepository, 
      IShoppingCartRepository shoppingCartRepository, 
      IProductRepository productRepository, 
      IShoppingCartItemRepository shoppingCartItemRepository, 
      IDomainService domainService, 
      IOrderRepository orderRepository, 
      IEventBus eventBus) : base(context)
    {
      _userRepository = userRepository;
      _shoppingCartRepository = shoppingCartRepository;
      _productRepository = productRepository;
      _shoppingCartItemRepository = shoppingCartItemRepository;
      _domainService = domainService;
      _orderRepository = orderRepository;
      _eventBus = eventBus;
    }

    #endregion 
    
     public OrderDto Checkout(Guid customerId)
    {
      var user = _userRepository.GetByKey(customerId);
      var shoppingCart = _shoppingCartRepository.GetByExpression(s => s.User.Id == user.Id);
      var order = _domainService.CreateOrder(user, shoppingCart);

      return Mapper.Map<Order, OrderDto>(order);
    }
   
    public OrderDto GetOrder(Guid orderId)
    {
      var order = _orderRepository.GetBySpecification(new ExpressionSpecification<Order>(o=>o.Id.Equals(orderId)), elp=>elp.OrderItems);
      return Mapper.Map<Order, OrderDto>(order);
    }

    // 获得指定用户的所有订单
    public IList<OrderDto> GetOrdersForUser(Guid userId)
    {
      var user = _userRepository.GetByKey(userId);
      var orders = _orderRepository.GetAll(new ExpressionSpecification<Order>(o => o.User.Id == userId), sp => sp.CreatedDate, SortOrder.Descending, elp=>elp.OrderItems);
      var orderDtos = new List<OrderDto>();
      orders
        .ToList()
        .ForEach(o=>orderDtos.Add(Mapper.Map<Order, OrderDto>(o)));
      return orderDtos;
    }

 4. HomeController控制器中Checkout操作的实现。具体实现代码如下所示:

public class HomeController : ControllerBase
{
    /// <summary>
    /// 结算操作
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    [Authorize]
    public ActionResult Checkout()
    {
      using (var proxy = new OrderServiceClient())
      {
        var model = proxy.Checkout(this.UserId);
        return View(model);
      }
    }

    [Authorize]
    public ActionResult Orders()
    {
      using (var proxy = new OrderServiceClient())
      {
        var model = proxy.GetOrdersForUser(this.UserId);
        return View(model);
      }
    }

    [Authorize]
    public ActionResult Order(string id)
    {
      using (var proxy = new OrderServiceClient())
      {
        var model = proxy.GetOrder(new Guid(id));
        return View(model);
      }
    }
}

 这样我们就在网上书店中实现了订单功能了。具体的视图界面也就是上一专题中实现的购物车页面。下面具体看看订单的具体实现效果:

 结算页面:

 点击确认购买按钮,在弹出框中点击确认来完成订单的创建:

 通过我的订单来查看所有订单页面:

四、总结

 到此,网上书店案例的订单功能的实现就完成了,在接下来的专题将继续对该案例进行完善,在下一专题中将为该案例引入后台管理操作。商家或管理员可以进入后台管理来对用户订单进行确认发货,以及添加商品,分类等操作。具体实现请见下一专题。

 本专题中所有实现源码下载:https://github.com/lizhi5753186/OnlineStore_Second/

 

posted @ 2015-06-09 08:23  Learning hard  阅读(...)  评论(...编辑  收藏