JavaScript设计模式——单例模式

一、定义

 单例模式:又称单体模式,是只允许实例化一次的对象类。

二、用途

 1. 命名空间的管理员

 如小张写的代码,就可以定义一个叫xiaozhang的命名空间,访问属性或方法的时候使用xiaozhang.xx;

 如小li写的代码,就可以定义一个叫xiaoli的命名空间,访问属性或方法的时候使用xiaoli.xx;

 

var xiaozhang = {
  checkName: function () {
    // code
  },
  COUNT: 100
};

 2.使模块分明

 可以通过单例管理代码块的各个模块。如我们定义了一个叫company的命名空间,当我们需要添加一个元素的时候,我们会放到dom模块;都让我们要添加一个事件方法的时候,我们会放到event模块。。。

 

company.dom.addElement // 添加元素
company.event.addEvent  // 添加事件方法

 3.创建小型代码库

 在写自己的小型方法库的时候,可以使用单例来规范我们的各个模块。如有一个xingming库,它包含公共模块、工具模块、ajax模块和其他模块,那么我们可以按照如下指定自己的小型代码库:

 

var xingming = {
  Util: {
    util_method1: function () {},
    util_method2: function () {}
    // ... 
  },
  Tool: {
    Tool_method1: function () {},
    Tool_method2: function () {}
    // ...
  },
  Ajax: {
    Ajax_method1: function () {},
    Ajax_method2: function () {}
    // ...
  },
  Others: {
    others_method1: function () {}
    // ...
  }
};

// 调用
xingming.Util.Util_method1();

 4.管理静态变量

 JavaScript中根本没有static关键字,所以定义任何变量理论上都是可以被访问和修改的,也因此在JavaScript中创建静态变量又显得很重要。

 根据静态变量只能访问不能修改且无创建就能使用这一特点,我们可以将静态变量定义在函数内部,让函数执行一次,然后只提供获取变量的方法,不就即可限制变量被修改又可以让外界访问变量了么?

 

var single = (function () {
  var conf = {
    COUNT: 100,
    MAX_AGE: 30
  };

  return {
    get: function (name) {
      return conf[name] ? conf[name] : null;
    }
  };
})();

var res = single.get('COUNT');
console.log(res)

 5.惰性单例

 有时,对于单例对象需要延迟创建,我们称这种形式为“惰性单例”。实现如下:

var lazySingle = (function () {
  var _instance = null;

  function Single() {
    // 在这里定义私有属性和方法
    return {
      COUNT: 100,
      MAX_AGE: 30
    };
  };

  return function () {
    if (!_instance) {
      _instance = Single();
      return _instance;  
    }; 
  };
})();

console.log(lazySingle().COUNT)

 

posted @ 2017-02-20 00:09  小四张  阅读(192)  评论(0编辑  收藏  举报