js实现二分搜索法

二分搜索法:

 也称折半搜索,是一种在有序数组中查找特定元素的搜索算法。

实现步骤:

 1. 首先从数组中间开始查找对比,若相等则找到,直接返回中间元素的索引。

 2. 若查找值小于中间值,则在小于中间值的那一部分执行步骤1的操作。

 3. 若查找值大于中间值,则在大于中间值的那一部分执行步骤1的操作。

 4. 否则,返回结果为查不到,返回-1。

 

方法一:

  function binary_search1(arr, key) {
    var low = 0;
    var high = arr.length - 1;

    while (low <= high) {
      var mid = parseInt((low + high) / 2);

      if (key === arr[mid]) {
        return mid;
      }
      else if (key < arr[mid]) {
        high = mid + 1;
      }
      else if (key > arr[mid]) {
        low = mid - 1;
      }
      else {
        return -1;
      }
    }
  }

 var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8];
 console.log(binary_search1(arr, 3));

方法二:

  function binary_search2 (arr, low, high, key) {
    if (low > high) {
      return -1;
    }

    var mid = parseInt((low + high) / 2);

    if (key === arr[mid]) {
      return mid;
    }
    else if (key < arr[mid]) {
      high = mid - 1;
      return binary_search2(arr, low, high, key);
    }
    else if (key > arr[mid]) {
      low = mid + 1;
      return binary_search2(arr, low, high, key);

    }
  }

 

  var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8];
  console.log(binary_search2(arr, 0, 7, 3));

 

posted @ 2017-02-15 11:32  小四张  阅读(2411)  评论(3编辑  收藏  举报